Kinh Thánh Cựu Ước

Abđya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | |


- Chương 01 -

 

Ðề

1 Thị kiến của Abđya. Ðức Chúa Yavê phán thế này về Eđom.

Chúng tôi nghe tin báo từ Yavê đến,

sứ được sai qua các nước:

"Ðứng dậy! Chúng ta hãy đứng dậy đánh nó. Xung vào trận".

 

Án trên Eđom

2 Này Ta cho ngươi ra nhỏ bé nhất giữa các nước,

đồ bị khinh khi mạt hạng.

3 Lòng kiêu mạn của ngươi đã phỉnh gạt ngươi,

hỡi kẻ ngụ trong kẽ đá, có chỏm cao làm nơi ở đậu,

mà tự nhủ trong lòng: "Ai xô được ta nhào xuống đất!"

4 Dù ngươi bay bổng như phụng hoàng,

dù ngươi có đặt tổ giữa các chòm sao

Ta cũng xô ngươi nhào xuống khỏi đó - Sấm của Yavê.

 

Eđom sẽ tận tuyệt

5 Khi trộm đến nơi ngươi, (hay là cướp đánh ban đêm).

- (Ôi!) ngươi sẽ điêu đứng ngần nào!

Há chúng lại không tha hồ trộm cắp?

Khi lũ vặt nho đến nơi ngươi, há chúng lại không chừa quả sót?

6 (Ôi) Esau sẽ bị lục lạo thế nào! Và các bảo tàng bị moi bị móc!

7 Chúng xua ngươi ra đến mút cùng bờ cõi.

Các đồng minh của ngươi lật lọng với ngươi.

Chúng dương dương đắc thắng trên ngươi,

những người tâm phúc của ngươi.

Những kẻ đồng bàn với ngươi đặt tròng dưới chân ngươi!

"Nó không còn hiểu biết".

8 Không phải thế sao? Ngày ấy - Sấm của Yavê -

Ta sẽ làm cho hạng khôn ngoan tiệt khỏi Eđom,

và trí hiểu (biết) khỏi vùng núi Esau.

9 Anh hùng của ngươi sẽ bại hoại, hỡi Têman!

Khiến cho vùng núi Esau bị tru diệt hết người.

 

Tội của Eđom

10 Vì sát nhân, vì độc ác với Yacob anh em ngươi,

xấu hổ sẽ trùm lấy người và ngươi sẽ bị bỏ phăng đi đời đời.

11 Vào ngày ngươi điềm nhiên tọa thị,

vào ngày lũ tha phương bắt tù đội binh nó,

và ngoại nhân xâm nhập cổng thành, cùng bỏ thăm trên Yêrusalem,

thì cả ngươi nữa, ngươi cũng hùa theo với chúng.

12 Ðừng hả hê nhìn ngày của anh em ngươi, vào ngày xui xẻo của nó.

Ðừng vui gì trên con cái Yuđa vào ngày chúng phải long đong.

Ðừng bành miệng ngươi ra vào ngày (chúng) lâm bĩ.

13 Ðừng vào cổng của dân Ta, vào ngày quẫn cùng của nó!

Cả ngươi nữa, đừng hả hê nhìn coi hoạn nạn nó gặp,

vào ngày quẫn cùng của nó!

Ðừng với (tay) trên của cải nó, vào ngày quẫn cùng của nó!

14 Ðừng đứng nơi khúc rẽ, mà tiêu diệt những người chạy trốn.

Ðừng nộp những người sống sót vào ngày (chúng) lâm bĩ.

15 Phải, gần rồi Ngày của Yavê, trên mọi dân nước.

ngươi đã xử làm sao, ngươi được đãi lại như vậy.

Thiện ác ngươi làm quật lại đầu ngươi.

 

Ngày của Yavê

16 Quả thế, cũng như các ngươi đã uống trên núi thánh của Ta,

muôn dân cũng sẽ uống không ngừng.

Chúng sẽ uống, chúng sẽ nốc vào,

đoạn chúng sẽ ra như không hề có.

17 Nhưng trên núi Sion, sẽ có cứu nguy giải thoát.

- Ðó sẽ là thánh điện -

Và Nhà Yacob sẽ thôn tính những kẻ thôn tính nó.

18 Bấy giờ Nhà Yacob sẽ là lửa,

Nhà Yuse là một hỏa hào,

còn Nhà Esau là rơm rạ,

chúng sẽ tràn vào mà thiêu hủy nó,

Nhà Esau sẽ không có một ai sống sót, vì Yavê đã phán.

19 (Dân) vùng Namsa sẽ thôn tính vùng núi Esau.

(Dân) vùng Hạ-bạn (sẽ thôn tính) (xứ của) Philitin,

Chúng sẽ thôn tính cánh đồng Ephraim, cánh đồng Samari,

và Benyamin (sẽ thôn tính) Galaađ.

20 Tù đày, đạo binh con cái Israel ấy,

sẽ đánh bạt dân Canaan đến Sarepta.

Tù đày của Yêrusalem ở Sơpharađ sẽ chiếm lấy các thành Namsa.

21 Những kẻ được cứu thoát sẽ lên núi Sion

để xử án (dân) vùng núi Esau.

Và vương quyền sẽ thuộc Yavê.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page