Toát Yếu Giáo Lý

của Hội Thánh Công Giáo

Compendium of the

Catechism of the Catholic Church

Bản dịch Việt Ngữ của Ủy Ban Giáo Lý Ðức Tin Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam 2006

 

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Tại Hội Nghị thường niên Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam 2006, Ðức Cha Phaolô Bùi Văn Ðọc, Giám mục Mỹ Tho, Chủ tịch Ủy Ban Giáo Lý Ðức Tin, đã phổ biến Bản dịch Việt ngữ sách Toát Yếu Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo do Ủy Ban Giáo Lý Ðức Tin thực hiện, để các giáo phận góp ý hoàn chỉnh Bản dịch.


 

Tự Sắc Ðể Chấp Thuận và Công Bố Bản Toát Yếu Giáo Lý

Dẫn Nhập

Phần I: Tuyên xưng đức tin (1-217)

Ðoạn thứ Nhất: Tôi tin - Chúng tôi tin (1-32)

Chương 1: Con người có khả năng đón nhận Thiên Chúa (2-5)

Chương 2: Thiên Chúa đến gặp con người (6-24)

Chương 3: Lời đáp trả của con người với Thiên Chúa (25-32)

Ðoạn thứ Hai: Tuyên xưng đức tin Kitô giáo (33-217)

Chương 1: Tôi tin kính Ðức Chúa Trời là Cha (33-78)

Chương 2: Tôi tin kính Ðức Chúa Giêsu Kitô Con Một Thiên Chúa (79-135)

Chương 3: Tôi tin kính Ðức Chúa Thánh Thần (136-217)

Phần II: Cử hành mầu nhiệm Kitô giáo (218-356)

Ðoạn thứ Nhất: Nhiệm cục Bí Tích (218-249)

Chương 1: Mầu nhiệm vượt qua trong đời sống của Hội Thánh (221-232)

Chương 2: Cử hành mầu nhiệm vượt qua (233-249)

Ðoạn thứ Hai: Bảy Bí Tích của Hội Thánh (250-356)

Chương 1: Các Bí Tích khai tâm Kitô giáo (251-294)

Chương 2: Các Bí Tích chữa lành (295-320)

Chương 3: Các Bí Tích phục vụ cho sự hiệp thông và cho sự vụ (321-350)

Chương 4: Những cử hành phụng vụ khác (351-356)

Phần III: Ðời sống trong Ðức Kitô( (357-533)

Ðoạn thứ Nhất: Ơn Gọi của con người (357-433)

Chương 1: Phẩm giá con người (358-400)

Chương 2: Cộng đồng nhân loại (401-414)

Chương 3: Ơn Cứu Ðộ của Thiên Chúa (415-433)

Ðoạn thứ Hai: Mười Ðiều Răn (434-533)

Chương 1: Ngươi phải yêu mến Ðức Chúa (442-454)

Chương 2: Ngươi phải yêu thương người thân cận (455-533)

Phần IV: Kinh nguyện Kitô giáo (534-598)

Ðoạn thứ Nhất: Kinh nguyện trong đời sống Kitô hữu (534-577)

Chương 1: Mạc khải về cầu nguyện (535-556)

Chương 2: Truyền thống cầu nguyện (557-566)

Chương 3: Ðời sống cầu nguyện (567-577)

Ðoạn thứ Hai: Lời kinh Chúa dạy (578-598)

Bản tóm lược toàn bộ Tin Mừng (579-581)

Lạy Cha chúng con ở trên trời (582-586)

Bảy lời cầu xin (587-598)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page