Tấm Khăn Liệm Thành Torino

 

Tấm Khăn Liệm thành Torino

 


Một số kết quả các cuộc khảo nghiệm khoa học về Tấm Khăn Liệm thành Torino

Phỏng vấn giáo sư Bruno Barberis về Tấm Khăn Liệm thành Torino

Vài nét về lịch sử tấm khăn liệm thành Torino

Tấm khăn liệm Torino đã từng được mang đi dấu trong một nhà dòng

Cuộc triễn lãm tấm khăn liệm thành Turin

Tấm Khăn Liệm thành Torino có trước thế kỷ thứ 8

Tìm ra bằng chứng mối liên hệ giữa chiếc khăn liệm thành Turin với Jerusalem

Ðã tìm lại được tấm khăn lau mặt Chúa Giêsu của bà Veronica

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page