Ðức Cha Helder Camara
cựu TGM giáo phận Olinda và Recife bên Brazil
qua đời đêm thứ Sáu 27.08.99

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Click here to download free Vietnamese Fonts (VNI) for WWW

Back to Radio Veritas Asia Home