Ủy Hội Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế
mời Linh Mục Nguyễn Văn Lý
đến Hoa Kỳ điều trần

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam Thông Tin Báo Chí Ngày 11 tháng 1 năm 2001: Ủy Hội Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế mời Linh Mục Nguyễn Văn Lý đến Hoa Kỳ điều trần.

 Qua lá thư ngày 10 tháng 1, 2001, Ông Elliott Abrams, Chủ Tịch Ủy Hội Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, chính thức mời Linh Mục Nguyễn Văn Lý đến Hoa Kỳ tham gia cuộc điều trần do Ủy Hội tổ chức ngày 13 tháng 2 năm 2001. Ủy Hội sẽ đài thọ mọi chi phí cho chuyến đi này.

 Ủy Hội mời Linh Mục Lý điều trần như một nhân chứng về tình trạng tôn giáo ở Việt Nam. Tại buổi điều trần, Ủy Hội muốn tìm hiểu về liên hệ giữa vấn đề tự do tôn giáo và tiến trình hiệp thương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Ủy Hội cũng muốn nghe đề nghị của Linh Mục Lý về những việc mà chính phủ Hoa Kỳ cần thực hiện nhằm thúc đẩy tự do tôn giáo ở Việt Nam.

 Ngày 28 tháng 12 năm 2000, một phái đoàn của Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam (UBTDTG/VN) đã tiếp xúc với Ông Abrams, Ông Steven McFarland, Giám Ðốc Ðiều Hành; và Ông John Tai, chuyên viên nghiên cứu của Ủy Hội, để trình bày thực trạng của các tôn giáo ở Việt Nam và đặc biệt là các diễn tiến tại Giáo Xứ Nguyện Biều.

 Theo lời đề nghị của UBTDTG/VN, Ủy Hội Tự Do Tôn Giao Quốc Tế cũng đã gởi thư mời Thượng Tọa Thích Thái Hòa gởi bài viết đóng góp cho buổi điều trần. Thượng Tọa Thái Hòa cách đây không lâu đã bị Nhà Nước Việt Nam ngăn chận không cho xuất ngoại để tham gia buổi cầu nguyện và hội thảo liên tôn do Liên Hiệp Quốc tổ chức.

 UBTDTG/VN hiện đang vận động một phái đoàn Quốc Hội sẽ đến Việt Nam ngày thứ Hai 15/1/2001 lên tiếng với Nhà Nước Việt Nam về tình trạng thiếu tự do tôn giáo và chính thức yêu cầu phía Việt Nam để cho Linh Mục Lý đến Hoa Kỳ điều trần. Hưởng ứng lời kêu gọi của UBTDTG/VN, nhiều nhóm và tổ chức người Việt ở khắp nơi tại Hoa Kỳ đã liên lạc với các vị dân biểu để yêu cầu họ cùng lên tiếng về vấn đề này. Phái đoàn Quốc Hội kể trên được dẫn đầu bởi Dân Biểu Gephardt, thủ lãnh của đảng Dân Chủ tại Hạ Viện.

 Cuộc vận động cho Linh Mục Lý và Thượng Tọa Thái Hòa tham gia buổi điều trần của Ủy Hội Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế và việc gài vấn đề tự do tôn giáo vào với quan hệ hiệp thương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam nằm trong mục tiêu cho năm 2001 của UBTDTG/VN. Mục tiêu này đã được thông báo trong bản thông tin báo chí ngày 3 tháng 1, 2001.

 Ủy Hội đã thông tin cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ để chính thức thông báo lời này cho Nhà Nước Việt Nam.
 
 


Back to Home