Vụ làm án phong Chân phước
cho Ðức Hồng Y Wyszynski và Cha Popieluszko
đã hoàn tất trên cấp bậc Giáo phận

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vụ làm án phong Chân phước cho Ðức Hồng Y Wyszynski và Cha Popieluszko đã hoàn tất trên cấp bậc Giáo phận.

 Tin BaLan (Warsowa - 06.3.2001) - Nhật báo công giáo Ý "Tương Lai" (Avvenire) số ra ngày 06.3.2001, đã loan tin rằng: Vụ làm án phong Chân phước cho Ðức Hồng Y Stefan Wyszynski, TGM giáo phận Warsowa, Giáo chủ Ba lan, và cho Cha Jerzy Popieluszko, trên cấp bậc Giáo phận, đã hoàn tất. Hồ sơ đã được chuyển đến Bộ Phong Thánh ở Roma. Ðức Hồng Y Stefan Wyszynski là hình ảnh can đảm của Giáo Hội Ba lan trong thời kỳ Cộng sản cai trị BaLan; Ngài được Ðức Karol Wojtyla coi như là người Cha, người Thầy, hướng dẫn Giáo hội Ba lan trong thời kỳ rất khó khăn.

 Còn Cha Jerzy Popieluszko là linh mục tuyên úy cho "Công Ðoàn Liên Ðới" (Solidarnosc), và đã bị mật vụ cộng sản BaLan bắt cóc, sát hại, bỏ xác duới sông, hồi tháng 10 năm 1984. Mộ ngài, hiện nay ở bên cạnh nhà thờ chính tòa Warsowa, trở nên như điểm hành hương của các tín hữu Ba lan. Trong các chuyến viếng thăm mục vụ tại Quê hương, ÐTC đã đến quì cầu nguyện bên mộ Vị linh mục tử đạo này.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page