GOD IS LOVE

 

1. Love desires to give, that is CREATION

2. Lovers tell secrets to each other, that is REVELATION

3. Love suffers for the beloved, that is REDEMTION

4. Love longs to become one with the beloved, that is EUCHARIST

5. Love yearns to be eternally united with, that is HEAVEN

6. Love is ready to forgive, that is RESURRECTION

 

Thiên Chúa là Tình Yêu

 

1. Tình Yêu thường ước muốn cho đi, đó chính là Sáng Tạo

2. Yêu nhau thường hay kể những bí mật cho nhau, đó chính là Mạc Khải

3. Yêu nhau thường chịu đựng đau khổ cho nhau, đó chính là Cứu Ðộ

4. Yêu nhau thường thích ở bên nhau, đó chính là Phép Thánh Thể

5. Yêu nhau thường thích sống mãi với nhau, đó chính là Thiên Ðàng

6. Yêu nhau thường sẵn sàng tha thứ cho nhau, đó chính là Sự Sống Lại

 


Back to Home