Let Go and let God

 

Today I let go and I let God

take charge of this life of mine.

Now in the dark corners of my soul,

His light is beginning to shine.

All of the cares and worries that

I have carried around for so long

He has lifted them from my shoulders,

and filled my heart with love.

Problems that were overwhelming

suddenly seem very small,

and come what may, starting today,

I know I can handle them all.

 

If you are troubled,

"Let Go and Let God"

take charge of your life for you, and

however dark life's shadows seem,

His light will come shining through.

 

D.A. Orth

 

Hãy Phó Thác, và Hãy Ðể Cho Chúa

 

Hôm nay tôi phó thác, và tôi để cho Chúa

điều khiển và hướng dẫn suốt cả cuộc đời tôi.

Vào lúc này, trong những góc tối đen của tâm hồn tôi,

Ánh sáng của Ngài đang bắt đầu chiếu sáng.

Tất cả những ưu tư và lo lắng

mà tôi mang theo từ lâu trong đời

Ngài đã cất khỏi gánh nặng của tôi,

và đã đổ tràn tình yêu trong lòng tôi.

Những rắc rối đã đè nặng trên thân tôi

nay bổng nhiên trở thành nhẹ nhõm

và việc xảy đến là, bắt đầu từ hôm nay

tôi biết tôi có thể làm được tất cả

 

Nếu bạn thấy đang gặp rắc rối,

Hãy phó thác và hãy để cho Chúa

Ðiều khiển và hướng dẫn cuộc đời của bạn,

và cho dù cuộc đời có bao nhiêu tăm tối

Ánh sáng của Ngài cũng sẽ chiếu sáng xuyên thâu.

 


Back to Home