ÑTGM Alan de Lastic
chuû tòch HÑGM AÁn Ñoä
cheát vì tai naïn xe taïi Balan

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTGM Alan de Lastic, chuû tòch HÑGM AÁn Ñoä, cheát vì tai naïn xe taïi Balan.

 AÁn Ñoä (New Delhi) - (Special News-India 21/6/2000) - ÑTGM Alan de Lastic cuûa New Delhi vaø laø chuû tòch HÑGM AÁn Ñoä, ñaõ qua ñôøi vì tai naïn xe vaøo luùc 10 giôø toái hoâm thöù Ba (20.6.2000).

 Trong thoâng caùo coâng boá saùng thö Tö (21/6), HÑGM AÁn Ñoä cho bieát vuï tai naïn xe xaûy ra taïi Ba Lan. ÑTGM De Lastic vaø taøi xeá cuûa ngaøi ñang treân ñöôøng töø Cracovia trôû veà thuû ñoâ Varsava. Vì traùnh moät ngöôøi ñi xe ñeïp, taøi xeá bò maát tay laùi vaø xaûy ra tai naïn. ÑTGM Alan de Lastic cheát ngay taïi choã. Vò chuû tòch HÑGM vöøa ñeán kính vieáng Ñeàn Thôø Ñöùc Meï Ñen taïi Chestokowa. Xaùc cuûa ngaøi ñöôïc ñöa veà moät beänh vieän gaàn nôi xaûy ra tai naïn.

 Ñöùc Cha Mar Basileo, TGM Trivandrum vaø laø phoù chuû tòch HÑGM AÁn Ñoä, ñaõ baøy toû söï ñau buoàn saâu xa vì söï ra ñi ñoät ngoät cuûa ÑTGM De Lastic. ÑTGM Basileo baøy toû nhö sau: "Chuùng ta ñaõ maát ñi moät nhaø laõnh ñaïo taøi naêng, ngöôøi khoâng chæ laõnh ñaïo rieâng coäng ñoaøn coâng giaùo taïi AÁn Ñoä maø thoâi, nhöng coøn ñöôïc coi laø nhaø laõnh ñaïo cuûa taát caû ngöôøi Kitoâ taïi nöôùc naøy. Ñöùc coá TGM Alan de Lastic luoân ñoái thoaïi vôùi chính phuû AÁn Ñoä trong nhieàu vaán ñeà lieân quan tôùi coäng ñoaøn Kitoâ vaø söï ra ñi cuûa ngaøi laø moät maát maùt to lôùn cho giaùo hoäi coâng giaùo AÁn Ñoä. Tuy nhieân chuùng ta hy voïng vaø caàu nguyeän raèng göông laõnh ñaïo cuûa ngaøi seõ ñöôïc tieáp tuïc. Caùi cheát cuûa ÑTGM De Lastic ñaõ ñeå laïi moät choã troáng trong taâm hoàn moïi ngöôøi coâng giaùo AÁn Ñoä". ÑTGM Basileo seõ leân keá nhieäm chöùc chuû tòch HÑGM AÁn Ñoä cho ñeán heát nhieäm kyø.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page