Kitoâ höõu AÁn Ñoä
keâu goïi coäng ñoàng quoác teá trôï giuùp

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kitoâ höõu AÁn Ñoä keâu goïi coäng ñoàng quoác teá trôï giuùp.

 AÁn Ñoä (Calcutta) - (CWN 13/6/2000) - Thöù Ba 13/6/2000, caùc nhaø laõnh ñaïo Kitoâ AÁn Ñoä ñaõ keâu goïi LHQ vaø caùc toå chöùc baûo veä nhaân quyeàn quoác teá trôï giuùp, tröôùc nhöõng vuï saùt haïi tu só vaø taán coâng vaøo caùc nhaø thôø, cô sôû cuûa ngöôøi Kitoâ.

 OÂng Herod Malik, chuû tòch Dieãn Ñaøn Thoáng Nhaát cuûa ngöôøi Coâng Giaùo vaø Tin Laønh taïi Taây Bengal beân AÁn Ñoä cho bieát: "Chuùng toâi raát sôï haõi vaø chuùng toâi phaûi keâu goïi tôùi caùc toå chöùc quoác teá vì chuùng toâi khoâng coøn tin töôûng nôi chính phuû AÁn Ñoä nöõa". Caùc toå chöùc Kitoâ AÁn Ñoä cho raèng chính phuû vaø caûnh saùt AÁn Ñoä ñaõ boû maëc lôøi yeâu caàu xin can thieäp cuûa ngöôøi Kitoâ, ñoàng thôøi cuõng baùc boû caùo buoäc raèng nhöõng vuï taán coâng vaøo ngöôøi Kitoâ naèm trong chieán dòch coù toå chöùc nhaém khuûng boá coäng ñoaøn Kitoâ. Tuaàn tröôùc, coù 4 nhaø thôø taïi ba bang khaùc nhau ôû AÁn Ñoä bò ñaët bom, moät linh muïc coâng giaùo bò saùt haïi. Ñaây laø nhöõng vuï baïo ñoäng môùi nhaát nhaém vaøo ngöôøi Kitoâ ôû AÁn Ñoä.

 OÂng Herod Malik cho bieát theâm nhö sau: "Chuùng toâi ñaõ göûi thö cho toång thö kyù Kofi Annan cuûa LHQ raèng chính phuû AÁn Ñoä seõ khoâng baûo veä ngöôøi Kitoâ tröôùc chieán dòch taøn phaù cuûa caùc thaønh phaàn quaù khích". Cuõng gioáng nhö caùc laàn tröôùc, chính phuû AÁn Ñoä luoân noùi raèng coäng ñoaøn Kitoâ khoâng coù gì phaûi lo sôï vaø chính phuû vaãn coù bieän phaùp ñeå ngaên ngöøa nhöõng vuï taán coâng vaøo ngöôøi Kitoâ. Tuy nhieân, ñoù vaãn chæ laø nhöõng lôøi noùi suoâng vì caùc vuï taán coâng naøy vaãn tieáp dieãn.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page