Boán vuï noå bom taïi nhaø thôø Kitoâ
taïi caùc bang mieàn Nam AÁn

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Boán vuï noå bom taïi nhaø thôø Kitoâ taïi caùc bang mieàn Nam AÁn.

 AÁn Ñoä (New Delhi) - (AFP 8/6/2000) - Hoâm thöù Naêm (8/6/2000), coù 3 ngöôøi bò thöông trong vuï noå bom taïi boán nhaø thôø thuoäc caùc bang Andra Pradesh, Karnataka vaø Goa ôû mieàn Nam AÁn Ñoä.

 Haõng thoâng taán cuûa AÁn Ñoä trích lôøi caùc vieân chöùc an ninh cho bieát, moät vuï noå bom xaûy ra taïi moät nhaø thôø tin laønh Baptist taïi thò traán Ongole, naèm caùch thuû phuû Hyderabad cuûa bang Andra Pradesh khoaûng 550 caây soá. Quaû bom ñöôïc giaáu taïi cöûa vaøo nhaø thôø vaø khi phaùt noå ñaõ laøm cho ba hoïc vieân tham döï moät lôùp kinh thaùnh bò thöông. Moät quaû bom khaùc ñaõ phaùt noå taïi moät nhaø thôø ôû Tadepalligudem, caùch thuû phuû Hyderabad khoaûng 400 caây soá. Raát may khi bom noå, khoâng coù ngöôøi naøo trong nhaø thôø. Taïi bang Karnataka, hai quaû bom ñöôïc ñaët taïi moät nhaø thôø coâng giaùo taïi laøng Wadi thuoäc thò traán Gulbarga, naèm caùch thuû phuû Bangalore khoaûng 600 kiloâmeùt. Hai quaû bom phaùt noå caùch nhau moät giôø. Trong khi ñoù taïi bang Goa, moät quaû bom khaùc ñaõ phaùt noå taïi nhaø thôø Thaùnh Andreâ taïi thaønh phoá Vasco da Gama.

 Caûnh saùt taïi caùc ñòa phöông noùi treân ñang tieán haønh cuoäc ñieàu tra. Hieän ngöôøi ta chöa roõ ai laø thuû phaïm trong caùc vuï ñaët bom noùi treân. Keå töø khi ñaûng Aán Giaùo döôùi söï laõnh ñaïo cuûa oâng Atal Behari Vajpayee leân naém quyeàn, thì caùc vuï taán coâng vaøo ngöôøi Kitoâ giaùo treân khaép Aán Ñoä gia taêng ñaùng keå, nhaát laø taïi caùc nôi nhöõng thaønh phaàn AÁn Giaùo cöïc ñoan hoaït ñoäng maïnh.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page