Radio Veritas Asia

ai Phat Thanh Chan Ly A Chau

Mot so Chng Trnh ac Biet

trc nam 2004

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 


- e nghe chng trnh Phat Thanh, xin ban a chuot vao ch (Nghe MP3)... va bam nut chuot tay trai.

- Quy v cung co the download nhng chng trnh Phat Thanh vao trong computer cua quy v, bang cach a chuot vao ch , roi bam nut chuot tay phai va chon "save target as...". Sau o quy v co the nghe lai offline t trong computer cua quy v bat c luc nao ma khong can phai noi mang.

 


 

  (Nghe MP3) Radio Veritas Asia Special Program

  (Nghe MP3) Phep Lanh Trong Thanh Le au Xuan Vi HTSVN tai Philippines

  (Nghe MP3) Bai Giang au Xuan cua c Ong Tai - Cuoc i Khong Co Em

  (Nghe MP3) Testimony of Cardinal Nguyen V Thuan: The Road of Hope

  (Nghe MP3) Testimony of Cardinal Nguyen V Thuan: The Cathedral in prison

  (Nghe MP3) Testimony of Cardinal Nguyen V Thuan: Three drops of wine

  (Nghe MP3) Testimony of Cardinal Nguyen V Thuan: The feast of holy Mary

  (Nghe MP3) 15/08/1998: Moät vaøi nhaän xeùt veà keát quaû cuûa Ñaïi Hoäi Lavang

  (Nghe MP3) 15/08/1998: Töôøng thuaät ngaøy thöù ba cuûa Ñaïi Hoäi Lavang

  (Nghe MP3) 14/08/1998: Moät vaøi nhaän xeùt veà ngaøy thöù hai cuûa Ñaïi Hoäi Lavang

  (Nghe MP3) 14/08/1998: Töôøng thuaät buoåi ñoùn tieáp Ñöùc Hoàng Y

  (Nghe MP3) 14/08/1998: Töôøng thuaät ngaøy thöù hai cuûa Ñaïi Hoäi

  (Nghe MP3) 13/08/1998: Moät vaøi chi tieát trong dòp Ñaïi Hoäi Lavang

  (Nghe MP3) 13/08/1998: Töôøng thuaät ngaøy thöù nhaát cuûa Ñaïi Hoäi Lavang

  (Nghe MP3) 12/08/1998: Tröôùc ngaøy Ñaïi Hoäi Lavang: phoûng vaán ÑTGM Hueá

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page