Thaùnh leã beá maïc
Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi thöù hai
cuûa THÑGM veà Chaâu AÂu

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Thaùnh leã beá maïc Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi thöù hai cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà Chaâu AÂu.

Vatican - 23.10.99 - Saùng thöù Baåy 23.10.99, luùc 10:30, trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheroâ, ÑTC chuû söï Thaùnh Leã troïng theå beá maïc Khoùa Hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu kyø Hai. Cuøng ñoàng teá vôùi ÑTC coù 38 Hoàng Y - 53 Toång Giaùm Muïc - 65 Giaùm Muïc vaø 69 Linh Muïc. Ñöùng treân baøn thôø vôùi ÑTC coù ba Vò Hoàng Y chuû tòch ñaëc uûy: Ñöùc Hoàng Y Macharski, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Cracovia (Ba Lan) - Ñöùc Hoàng Y Meisner, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Koeln (Ñöùc) vaø Ñöùc Hoàng Y Poupard, Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Vaên Hoùa, roài Vò Toång Thö Kyù Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc, Ñöùc Hoàng Y Schotte - Vò Thuyeát Trình cuûa Khoùa Hoïp, Ñöùc Hoàng Y Rouco Varela, Toång Giaùm Muïc Madrid (Taây Ban Nha) vaø hai Vò Thö Kyù rieâng cuûa Khoùa Hoïp: Ñöùc Toång Giaùm Muïc Zycinski (Ba Lan) vaø Ñöùc Cha Nichols, Giaùm Muïc phuï taù giaùo phaän Westminster (Anh Quoác).

Giaûng trong thaùnh leã, tröôùc heát ÑTC caûm taï Chuùa Quan Phoøng veà cô hoäi ñaõ ban cho trong nhöõng ngaøy naøy, ñeå gaëp gôõ nhau, ñeå laéng nghe vaø ñeå ñoái chieáu. Ngaøi noùi: "Nhö vaäy chuùng ta ñaõ ñaøo saâu söï hieåu bieát nhau vaø chuùng ta ñaõ neâu göông saùng cho nhau, nhaát laø nhôø vaøo nhöõng chöùng taù cuûa bieát bao ngöôøi, döôùi caùc cheá ñoä ñoäc taøi trong quaù khöù, ñaõ chòu ñöïng nhöõng cuoäc baùch haïi döõ doäi vaø laâu daøi vì ñöùc tin".

Sau ñoù ÑTC caûm ôn taát caû caùc vò ñaõ coäng taùc vaøo trong dieãn tieán cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc vaø cho söï thaønh coâng toát ñeïp cuûa Khoùa Hoïp. Sau Khoùa Hoïp thöù hai naøy (khoùa thöù nhaát naêm 1991) veà Chaâu AÂu, ÑTC caàu chuùc raèng: Cuoäc gaëp gôõ vôùi Chuùa Kitoâ Phuïc Sinh ñem ñeán cho caùc Vò Chuû Chaên caùc Giaùo Hoäi taïi Chaâu AÂu söùc maïnh ñeå khôûi söï vôùi söùc haêng say môùi vieäc rao giaûng Tin Möøng taïi Cöïu Luïc Ñòa vaø lôøi baàu cöû cuûa caùc Thaùnh Benedicto, Cirillo vaø Methodio, vôùi Ba Thaùnh Nöõ Brigida, Caterina vaø Teâreâsa Benedicta Thaùnh Giaù, giuùp ñôõ caùc Giaùo Hoäi tieán böôùc trong hieäp nhaát vaø ñem ñeán cho theá giôùi moät chöùng taù ñaùng tin hôn.

ÑTC nhaän xeùt raèng: Khoùa Hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu naøy keát thuùc trong daáu hieäu cuûa chöùng taù vui möøng, phaùt xuaát bôûi kinh nghieäm veà Chuùa Kitoâ, Ñaáng luoân luoân soáng ñoäng trong Giaùo Hoäi: Ngöôøi laø nguoàn maïch cuûa Hy Voïng cho Chaâu AÂu vaø cho caû theá giôùi vaø Giaùo Hoäi laø maùng thoâng ôn, qua maùng naøy Chuùa chuyeån ñoå xuoáng caùc ôn thaùnh, phaùt xuaát bôûi Traùi Tim ñaõ bò thaâu qua cuûa Chuùa Cöùu Theá. ÑTC noùi:

"Vì theá, vôùi thaønh tín chaéc chaén, Giaùo Hoäi laëp laïi cho caùc ngöôøi nam, nöõ cuûa Naêm 2000, caùch rieâng cho taát caû nhöõng ai soáng chìm ñaém trong Thuyeát Töông Ñoái vaø trong Chuû Nghóa Duy Vaät, raèng: Anh chò em haõy ñoùn nhaän Chuùa Kitoâ vaøo trong löông taâm cuûa anh chò em".

Noùi vôùi caùc Nghò phuï, ÑTC coâng nhaän söï can ñaûm ñaõ nhìn thaúng vaøo thöïc taïi cuûa Luïc Ñòa trong nhöõng ngaøy laøm vieäc vaø suy tö naøy, baèng vieäc neâu leân caùc aùnh saùng, nhöng ñoàng thôøi caû caùc boùng toái cuûa Chaâu AÂu vaø baèng vieäc phaùc hoïa ra, tröôùc caùc vaán ñeà hieän nay, nhöõng ñöôøng höôùng höõu ích ñeå laøm cho khuoân maët cuûa Chuùa Kitoâ ñöôïc thaáy roõ hôn, nhôø vieäc rao giaûng quyeát lieät, ñöôïc boå tuùc bôûi moät chöùng taù ñôøi soáng trung thaønh, phuø hôïp vôùi lôøi giaûng daïy. Sau khi nhaéc laïi söï caàn thieát coâng nhaän caùch khieâm toán nhöõng traùch nhieäm cuûa mình, trong luùc saép böôùc qua Cöûa Thaùnh cuûa Ñaïi Toaøn Xaù, ÑTC khoâng queân ñeà cao söï khaån caáp cuûa vieäc coäng taùc huynh ñeä trong theá giôùi hieän nay, ñöôïc ghi daáu bôûi moät giai ñoaïn cuûa tieán trình hoøa ñoàng Chaâu AÂu vaø bôûi moät söï bieán chuyeån nhanh choùng vaø maïnh meõ ñeán chieàu höôùng ña chuûng toäc vaø vaên hoùa. ÑTC noùi:

"Trong khi laäp laïi lôøi cuøa Söù Ñieäp chung keát cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc nhö laø lôøi cuûa toâi, vaø cuøng vôùi caùc Chö Huynh ñaùng kính, toâi caàu chuùc raèng: Chaâu AÂu bieát baûo ñaûm, trong thaùi ñoä trung thaønh saùng taïo vôùi truyeàn thoáng nhaân baûn vaø Kitoâ, (baûo ñaûm) vò trí toái cao cuûa caùc giaù trò luaân lyù vaø thieâng lieâng. Ñaây laø lôøi caàu chuùc phaùt xuaát bôûi thaønh tín chaéc chaén naøy: ngöôøi ta seõ khoâng ñem laïi vieäc thoáng nhaát thöïc söï vaø höõu hieäu cho Chaâu AÂu, neáu Chaâu AÂu khoâng ñöôïc xaây döïng treân neàn taûng thieâng lieâng cuûa mình".

Keát thuùc baøi giaûng, nhaéc laïi caâu ñieäp khuùc cuûa Ñaùp Ca trong thaùnh leã raèng: "Laïy Chuùa, xin haõy chæ cho chuùng con neûo ñöôøng cuûa söï soáng", ÑTC giaûi thích: "Laïy Chuùa, chæ mình Chuùa maø thoâi, coù theå chæ cho chuùng con, con ñöôøng phaûi theo, ñeå ñem ñeán cho anh chò em Chaâu AÂu chuùng con nieàm hy voïng chaéc chaén. Vaø laïy Chuùa, chuùng con seõ ngoan ngoaõn ñi theo con ñöôøng naøy". Roài höôùng nhìn leân Ñöùc Maria, ÑTC caàu nguyeän: Laïy Ñöùc Maria, Ngöôøi meï lo laéng chaêm soùc cuûa Giaùo Hoäi, xin haõy ñeán vôùi chuùng con vaø xin chæ cho chuùng con thaáy Con cuûa Meï. Chuùng con bieát raèng: Ñöùc Trinh Nöõ ñaùp laïi lôøi khaån xin tín nhieäm cuûa chuùng con, baèng vieäc chæ cho chuùng con thaáy Chuùa Gieâsu vaø noùi vôùi chuùng con, nhö vôùi caùc ngöôøi giuùp vieäc trong Tieäc Cöôùi Cana, raèng: "Haõy laøm nhöõng gì Ngöôøi chæ truyeàn". Caùc Chö Huynh raát thaân meán, ngöôùc maét nhìn leân Chuùa Kitoâ, Chö Huynh trôû laïi Coäng Ñoàng cuûa Chö Huynh, ñöôïc kieân cöôøng bôûi yù thöùc naøy laø Ngöôøi soáng trong Giaùo Hoäi, Nguoàn maïch cuûa hy voïng cho Chaâu AÂu. Amen.

Vôùi thaùnh leã beá maïc Khoùa Hoïp cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu kyø II, saùng thöø Baûy 23 thaùng 10/1999, thì cuõng keát thuùc 5 Khoùa Hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc theo Luïc Ñòa , ñöôïc ÑTC trieäu taäp ñeå chuaån bò Ñaïi Toaøn Xaù cuûa Naêm 2000. Sau khoùa veà Chaâu Phi (1994) , tieáp ñeán caùc Khoùa veà Chaâu Myõ (1997), veà Chaâu AÙ (1998) vaø Chaâu Ñaïi Döông (cuõng 1998) vaø Khoùa II veà Chaâu AÂu (1999). Toång Vaên Phoøng cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc ñang chuaån bò cho Khoùa thöôøng leä seõ ñöôïc trieäu taäp vaøo Naêm Thaùnh 2000, veà ñeà taøi: "Thöøa taùc vuï cuûa Giaùm Muïc".


Back to Radio Veritas Asia Home Page