Taâm tình bieát ôn
vaø tình lieân ñôùi cuûa caùc Giaùo Hoäi
taïi caùc Chaâu ñoái vôùi Giaùo Hoäi taïi Chaâu AÂu

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Taâm tình bieát ôn vaø tình lieân ñôùi cuûa caùc Giaùo Hoäi taïi caùc Chaâu ñoái vôùi Giaùo Hoäi taïi Chaâu AÂu.

Vatican - 23-10.99 - Khoùa hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu Kyø Hai beá maïc saùng thöù Baåy 23.10.99 baèng thaùnh leã ñoàng teá troïng theå trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ luùc 10:30, do ÑTC chuû söï.

Trong khoùa hoïp cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Chaâu AÂu, ñaïi dieän cuûa caùc Chaâu khaùc ñaõ baøy toû taâm tình bieát ôn vaø lieân ñôùi ñoái vôùi Giaùo Hoäi taïi Chaâu AÂu vaø saün saøng coäng taùc trong luùc Giaùo Hoäi taïi ñaây gaëp côn khuûng hoaûng. Ñaây laø nhöõng taâm tình chaân thaønh noùi leân tính caùch Coâng Giaùo cuûa Giaùo Hoäi hoaøn vuõ, tinh thaàn ñöùc aùi Coâng Giaùo, loøng bieát ôn, söï hieäp thoâng vaø tình lieân ñôùi huynh ñeä cuûa caùc Giaùo Hoäi ñaõ vaø coøn ñang ñöôïc caùc Giaùo hoäi Chaâu AÂu tieáp tuïc giuùp ñôõ veà tinh thaàn, veà nhaân söï vaø vaät chaát.

Ñöùc Cha George Pell, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Melbourne, beân Australia, tuyeân boá vôùi Haõng Thoâng Taán quoác teá Fides nhö sau: "Taïi Chaâu AÂu hieän nay coù töøng trieäu, trieäu tín höõu Coâng Giaùo, coù moät neàn thaàn hoïc vaø vaên hoùa vöõng maïnh hôn taát caû caùc nôi khaùc. Ñoái vôùi Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Chaâu AÂu, chuùng toâi coù moät söï löu yù raát lôùn lao. Giaùo Hoäi taïi ñaây laø moät trong caùc Giaùo Hoäi kyø cöïu nhaát; haàu nhö taát caû caùc Giaùo Hoäi khaùc treân theá giôùi ñaõ ñöôïc caùc nhaø truyeàn giaùo Chaâu AÂu thaønh laäp vaø phaùt trieån. Ngaøy nay taïi Chaâu Ñaïi Döông vaãn coù töøng traêm nhaø truyeàn giaùo Chaâu AÂu hoaït ñoäng. Neáu caùc nhaø truyeàn giaùo naøy khoâng ñöôïc naâng ñôõ vaø thay theá baèng caùc nhaø truyeàn giaùo Chaâu AÂu khaùc, seõ laø moät söï maát maùt raát lôùn lao cho Chaâu Ñaïi Döông vaø cho taát caû caùc nöôùc taïi caùc xöù truyeàn giaùo.

Veà Chaâu Phi, Ñöùc Cha Jaime Pedro Gonçalves, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Beira, beân Mozambic, ñaõ phaùt bieåu trong Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc vaø baøy toû loøng bieát ôn veà nhöõng coâng vieäc truyeàn giaùo cuûa caùc Giaùo Hoäi Chaâu AÂu ñaõ thöïc hieän taïi Chaâu Phi. Laàn naøy vôùi Haõng Thoâng Taán Fides, Ñöùc Toång Giaùm Muïc tuyeân boá: "Ñieàu caàn trong luùc naøy laø taát caû caùc Giaùo Hoäi taïi caùc Chaâu khaùc nhau, giuùp ñôõ laãn nhau. Caùc Giaùo Hoäi vaõ xaõ hoäi Chaâu AÂu vaãn raát caàn thieát cho Chaâu Phi. Caùc vaán ñeà veà hoøa bình, hoøa giaûi vaø phaùt trieån taïi Chaâu Phi khoâng theå giaûi quyeát, neáu khoâng coù Chaâu AÂu. Chaâu AÂu ñaõ ñi vaøo lòch söû cuûa Chaâu Phi vaø khoâng ra khoûi lòch söû naøy nöõa. Trong nhöõng theá kyû vöøa qua, nhieàu taøi saûn cuûa Chaâu Phi ñaõ ñöôïc chuyeån veà Chaâu AÂu. Giôø ñaây laø luùc Chaâu AÂu trao laïi moät caùi gì ñoù cho Chaâu Phi, nhaát laø trong vieäc phaùt trieån taïi caùc quoác gia chuùng toâi".

"Caùc Giaùo hoäi AÙ Chaâu ñaõ do caùc Giaùo Hoäi Chaâu AÂu thaønh laäp". Ñaây laø lôøi tuyeân boá cuûa Ñöùc Cha Telespohre Toppo, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Ranchi, beân AÁn Ñoä. Cuõng vôùi Haõng Thoâng Taán Fides, Ñöùc Toång Giaùm Muïc noùi: "Chuùng ta haõy nhìn vaøo caùc Giaùo Hoäi Chaâu AÂu, bôûi vì baát cöù caùi gì lieân heä ñeán caùc Giaùo Hoäi naøy, töùc laø lieân heä caû chuùng toâi nöõa, trong söï laønh cuõng nhö söï döõ". Ñöùc Cha Toppo noùi tieáp: "Nhöng taïi AÙ Chaâu, Giaùo Hoäi, duø thuoäc thieåu soá, nhöng vaãn ñaày nghò löïc. Coù moät söï khaùc bieät raát maïnh meõ. Taïi Chaâu AÂu, ngöôøi ta caûm thaáy raèng caùc Giaùo Hoäi ñaõ giaø nua vaø moûi meät. Chuùng toâi raát bieát ôn veà taát caû nhöõng gì maø caùc Giaùo Hoäi Chaâu AÂu ñaõ laøm cho chuùng toâi. Vì theá khoâng phaûi hoå theïn gì neáu caùc Giaùo Hoäi Chaâu AÂu chaáp nhaän söï giuùp ñôõ (veà nhaân söï) cuûa chuùng toâi. Neáu Giaùo Hoäi taïi Chaâu AÂu giaø nua, thì söï kieän naøy aûnh höôûng ñeán ñôøi soáng chuùng toâi, bôûi vì chuùng ta heát thaûy ñeàu thuoäc veà moät thaân theå". Ñöùc Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Ranchi keát thuùc: "Vì theá, chuùng ta phaûi traùch nhieäm hoùa chính chuùng ta: caùc Giaùo Hoäi taïi AÙ Chaâu, nôi chieám gaàn hai phaàn ba daân soá theá giôùi, coù theå goùp phaàn cho vieäc taêng tröôûng cuûa Giaùo hoäi taïi Chaâu AÂu".

Ngoaøi ra, trong baøi phaùt bieåu taïi Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Phanxicoâ Xavieâ Nguyeãn Vaên Thuaän, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Coâng Lyù vaø Hoøa Bình, cuõng baøy toû taâm tình bieát ôn ñoái vôùi caùc Giaùo hoäi Chaâu AÂu, caùch rieâng Giaùo Hoäi Phaùp, Taây Ban Nha vaø Boà Ñaøo Nha, ñaõ ñem Tin Möøng ñeán cho daân toäc Vieät Nam vaø nhieàu daân toäc khaùc taïi AÙ Chaâu. Ngaøi khuyeán khích caùc Giaùo Hoäi Chaâu AÂu haõy can ñaûm tieán leân, ñaët hy voïng vaøo Chuùa Kitoâ.

Ñöùc Cha Gerardo Majella Agnelo, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Saõo Salvador de Bahia, beân Brazil, trong baøi phaùt bieåu taïi Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc vöøa qua, cuõng baøy toû loøng bieát ôn ñoái vôùi caùc nhaø truyeàn giaùo Chaâu AÂu: nhöõng ngöôøi ñaõ coù nhieàu coâng trong vieäc rao giaûng Tin Möøng taïi Taân Luïc Ñòa töø naêm theá kyû nay vaø vaãn tieáp tuïc cho tôùi luùc naøy. Caùc Giaùo Hoäi taïi ñaây vaãn coøn caàn ñeán söï giuùp ñôõ cuûa caùc Giaùo Hoäi taïi Chaâu AÂu, caùch rieâng veà nhaân söï.


Back to Radio Veritas Asia Home Page