Beá maïc Khoùa hoïp khoaùng ñaïi
cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc theá giôùi
veà Chaâu AÂu

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Beá maïc Khoùa hoïp khoaùng ñaïi cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc theá giôùi veà Chaâu AÂu.

Khoùa hoïp khoaùng ñaïi cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc theá giôùi veà Chaâu AÂu, cuõng laø khoùa cuoái cuøng trong soá nhöõng Khoùa Hoïp Ñaëc Bieät Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc theo töøng Ñaïi Luïc, ñeå chuaån bò Ñaïi Toaøn Xaù, ñöôïc coi nhö keát thuùc.

Luùc 10 giôø saùng thöù Baåy 23.10.99, trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, ÑTC chuû söï thaùnh leã troïng theå ñoàng teá beá maïc, vôùi taát caû caùc Nghò phu. Trong ngaøy cuoái cuøng, truøng hôïp vôùi chính ngaøy 22.10.99 caùch ñaây 21 naêm, ÑTC cöû haønh thaùnh leã khôûi söï Trieàu Giaùo Hoaøng vaø Thöøa Taùc Vuï Chuû Chaên toaøn theå Giaùo Hoäi, caùc Nghò Phuï chuùc möøng ngaøi, cuõng nhö ngaøy 16 vöøa qua, ngaøy ñöôïc baàu laøm Ñaáng Keá Vò thöù 264 cuûa Thaùnh Pheâroâ.

Vaøo buoåi tröa thöù Saùu 22/10/99, coù cuoäc hoïp baùo, do Ñöùc Hoàng Y Paul Poupard, moät trong ba Vò Chuû Tòch Ñaëc UÛy, vaø Ñöùc Hoàng Y Dionigi Tettamanzi, Chuû Tòch UÛy Ban soaïn thaûo Söù Ñieäp, chuû toïa, ñeå phoå bieán Söù Ñieäp cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc göûi cho Coäng Ñoàng Daân Chuùa. Sau ñaây laø baûn löôïc toùm vaên kieän quan troïng naøy:

Chính nieàm hy voïng nôi Chuùa Kitoâ laø chìa khoùa ñeå hieåu Chaâu AÂu ngaøy nay vaø Chaâu AÂu ngaøy mai. Söù ñieäp môøi goïi haõy tín thaùc nhìn vaøo töông lai cuûa Cöïu Luïc Ñòa. Lôøi keâu goïi ñaõ ñöôïc laëp laïi nhieàu laàn trong Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc. Lôøi keâu goïi naøy trôû laïi trong Söù Ñieäp keát thuùc, caùc vò Tham Döï muoán göûi cho coäng ñoàng Daân Chuùa, toång keát thaønh quaû cuûa nhöõng suy tö caùc ngaøi trong ba tuaàn leã laøm vieäc.

Vì theá, nieàm hy voïng laø nhö "ñòa baøn", caùc Nghò Phuï ñeà nghò cho taát caû caùc tín höõu ñeå giaûi thích taát caû nhöõng gì ñang xaåy ñeán ngaøy nay taïi Chaâu AÂu. Nieàm hy voïng "thöôøng bò laøm cho yeáu ñi, bò taán coâng vaø bò huûy dieät bôûi bieát bao hình thöùc ñau khoå vaø cheát choùc", bôûi bieát bao chôø ñôïi "bò tan ñi nhö khoùi"; duø sao, nieàm hy voïng vaãn coù theå ñöôïc, caû ngaøy nay nöõa, cho moïi ngöôøi, bôûi vì nieàm hy voïng naøy döïa vaøo chính Chuùa Kitoâ "Hy voïng duy nhaát cuûa con ngöôøi vaø cuûa lòch söû". "Cuøng vôùi Ngöôøi, cuoäc soáng cuûa chuùng ta coù moät yù nghóa, vieäc hieäïp thoâng coù theå ñöôïc, söï khaùc bieät coù theå trôû neân söï phong phuù, ñau thöông coù theå bieán thaønh vieäc cöùu roãi, vaø söï soáng coù theå chieán thaéng söï cheát".

Söù ñieäp vieát tieáp: Nhöng ñeå naâng ñôõ con ngöôøi treân con ñöôøng ñi naøy, khoâng phaûi chæ coù söï tröïc giaùc cuûa taâm hoàn maø thoâi: nhöõng daáu hieäu cuï theå cuûa hy voïng ñaõ thaáy xuaát hieän trong nhieàu moâi tröôøng cuûa thöïc taïi Chaâu AÂu hieän nay. Trong Giaùo Hoäi, nhöõng daáu hieäu naøy ñaõ ñöôïc bieåu loä bôûi göông saùng thôøi nay cuûa bieát bao vò töû ñaïo thuoäc caùc giaùo hoäi khaùc nhau; bôûi söï thaùnh thieän cuûa bieát bao ngöôøi nam, nöõ thôøi ñaïi ta, duø khoâng ñöôïc Giaùo Hoäi chính thöùc tuyeân boá vaø hôn nöõa cuûa söï töï do laáy laïi ñöôïc taïi mieàn Ñoâng AÂu, bôûi vò trí cao nhaát veà söù meänh thieâng lieâng cuûa Giaùo Hoäi ñöôïc gia taêng, bôûi vieäc phoå bieán caùc Phong Traøo môùi trong Giaùo Hoäi, bôûi ñaø haêng say truyeàn giaùo, bôûi söï hieän dieän vaø hoaït ñoäng caøng ngaøy caøng theâm nhieàu cuûa ngöôøi phuï nöõ, bôûi nhöõng tieán boä treân con ñöôøng hieâïp nhaát...

Noùi toùm laïi, taát caû, ñeàu laø moät ôn vaø moät traùch nhieäm: ôn vaø traùch nhieäm naøy môøi goïi coäng ñoàng caùc tín höõu tieán ñeán nhöõng con ñöôøng baét buoäc vaø khoâng theå traùnh ñöôïc. Chaúng haïn nhö "tieán ñeán vieäc kieåm ñieåm löông taâm caùch khieâm toán vaø can ñaûm", ñeå nhaän bieát nhöõng sôï haõi vaø nhöõng laàm loãi vaø cuõng ñeå tuyeân xöng moät caùch thaønh thöïc "nhöõng chaäm treã, nhöõng thieáu soùt, nhöõng baát trung, nhöõng yeáu ñuoái", vôùi söï tín thaùc vöõng chaéc vaøo loøng thöông xoùt lieân læ cuûa Thieân Chuùa ñoái vôùi nhöõng ai thuù nhaän toäi loãi mình. Vaø hôn nöõa, vieäc môøi goïi naøy coøn ñöa ñeán moät ñaø thuùc ñaåy môùi cho vieäc rao giaûng Tin Möøng, cho vieäc giaûng daïy giaùo lyù, cho phuïng vuï vaø cho vieäc laõnh caùc Bí Tích, cho vieäc thi haønh ñöùc aùi, cho vieäc baûo toàn moâi sinh, cho vieäc ñoái thoaïi giöõa khoa hoïc vaø ñöùc tin, cho phong traøo ñaïi keát, cho ñoái thoaïi vôùi caùc toân giaùo khaùc vaø nhaát laø vôùi "caùc ngöôøi anh caû" Do Thaùi. Ñaây laø nhöõng daán thaân phaûi thöïc hieän, vaø khoâng ñeå mình bò khieáp sôï bôûi nhöõng hieän töôïng sai laïc, thí duï nhö: vieäc laõnh ñaïm toân giaùo caøng ngaøy caøng lan traøn khaép nôi hoaëc caùi ñöôïc goïi laø "cuoäc boû ñaïo thaàm laëng", con ñeû cuûa vieäc tuïc hoùa ñang lan roäng.

Caùc nghò phuï giaûi thích theâm raèng: "Caùc caûn trôû khoâng giaäp taét ñöôïc nieàm hy voïng cuûa chuùng ta, traùi laïi laøm cho nieàm hy voïng trôû neân khieâm toán hôn vaø coù khaû naêng phuù thaùc hoaøn toaøn cho Thieân Chuùa". Nhöng nhöõng daáu hieäu cuï theå veà söï hieän dieän cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn khoâng nhöõng chæ gaëp thaáy trong Giaùo hoäi maø thoâi: vôùi caùi nhìn ñöùc tin, coù theå thu löôïm ñöôïc nhöõng daáu hieäu naøy caû giöõa traêm ngaøn töông phaûn vaø khoù khaên cuûa lòch söû Chaâu AÂu. Lòch söû ñaày boùng toái, lòch söû cuûa theá kyû naøy: khoâng theå queân ñöôïc "aùp löïc lôùn lao cuûa nhöõng baát coâng, baïo haønh vaø cheát choùc, maø theá kyû naøy, nay ñaõ xeá taøn, ñem theo mình, vaø cuõng theá, khoâng theå queân ñöôïc traùch nhieäm cuûa AÂu Chaâu vì ñaõ im laëng tröôùc nhöõng toäi aùc khuûng khieáp ñaõ phaïm taïi moät soá nöôùc cuûa Luïc Ñòa naøy. Duø sao, sau bieát bao nhöõng nghòch caûnh, Cöïu Luïc Ñòa ngaøy nay ñang mang ñeán nhöõng daáu hieäu höùa heïn cho töông lai: vieäc hoøa giaûi giöõa caùc chính phuû, vieäc côûi môû taïi Ñoâng AÂu, nhöõng muøa hoa ñua nôû môùi veà daân chuû, nhöõng tieán boä ñaùng keå trong vieäc toân troïng nhaân quyeàn, vaø nhaát laø moät söï nhaäy caûm môùi ñoái vôùi giaù trò luaät phaùp; thaùi ñoä maø chuùng ta öôùc mong trôû neân moät söï baûo ñaûm cho vò trí haøng ñaàu môùi veà caùc giaù trò luaân lyù vaø thieâng lieâng.

Trong phaàn keát thuùc söù ñieäp göûi cho caùc tín höõu, caùc Nghò Phuï nhaéc ñeán caùch rieâng lôøi môøi goïi ñöôïc göûi ñeán cho nhöõng ai hoaït ñoäng trong laõnh vöïc theå cheá, chính trò vaø vaên hoùa. Vì theá, nhieàu laàn Söù Ñieäp môøi goïi "leân tieáng" khi caùc quyeàn con ngöôøi cuûa caù nhaân vaø cuûa caùc daân toäc bò vi phaïm, baét ñaàu töø quyeàn töï do toân giaùo; môøi goïi haõy chuù yù caùch rieâng ñeán taát caû nhöõng gì lieân heä ñeán söï soáng, gia ñình vaø giaùo duïc; môøi goïi haõy can ñaûm tieáp tuïc tieán trình hoøa ñoàng Chaâu AÂu; môøi goïi tìm giaûi quyeát, vôùi coâng bình vaø lieân ñôùi, hieän töôïng caøng ngaøy caøng gia taêng cuûa vieäc di daân, ñoàng thôøi baèng vieäc giöõ Chaâu AÂu luoân luoân trong söï côûi môû vôùi theá giôùi baèng nhöõng hình thöùc cuûa tình lieân ñôùi vaø coäng taùc ñoái vôùi caùc Nöôùc ngheøo naøn hôn; vaø sau cuøng, môøi goïi baûo ñaûm cho giôùi treû vaø caùch rieâng cho giôùi phuï nöõ moät töông lai nhaân ñaïo hôn veà vieäc laøm, veà vaên hoùa vaø veà giaùo duïc. Caùc Nghò Phuï nhaéc laïi: Ñaây laø nhöõng lôøi môøi goïi ñöôïc döïa treân moät thaønh tín chaéc chaén naày: söï laønh seõ thaéng söï döõ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page