Vaøi Nhaän Ñònh
cuûa Ñöùc Hoàng Y Godfried Daneels
Toång Giaùm Muïc Malines-Bruxelles
veà Khoùa Hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng
Giaùm Muïc AÂu Chaâu, kyø II

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vaøi Nhaän Ñònh cuûa Ñöùc Hoàng Y Godfried Daneels, Toång Giaùm Muïc Malines-Bruxelles veà Khoùa Hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu, kyø II.

(Apic 22/10/99) - Khoùa Hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu kyø II keùo daøi töø ngaøy muøng 1 cho ñeán ngaøy 23 thaùng 10/1999. Vaøo ngaøy aùp choùt cuûa khoùa hoïp, ngaøy 22 thaùng 10/1999, Haõng Tin Coâng Giaùo Thuïy Só Apic ñaõ phoå bieán vaøi nhaän ñònh cuûa Ñöùc Hoàng Y Daneels, Toång Giaùm Muïc Malines- Bruxelles, veà Khoùa Hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu maø chuùng toâi muoán chia seõ vôùi quyù vò vaø caùc baïn trong baøi naày.

Theo Ñöùc Hoàng Y Toång Giaùm Muïc Malines-Bruxelles, ñieàu quan troïng nhaát cuûa Khoùa Hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu kyø II, "khoâng phaûi laø baûn nhöõng ñeà nghò, nhöng laø taát caû nhöõng phaùt bieåu cuûa caùc nghò phuï trong tuaàn leã ñaàu cuûa Khoùa Hoïp, vaø nhöõng baøi töôøng trình cuûa caùc nhoùm nhoû. Dó nhieân, Vaên Kieän toång keát keát quaû, thöôøng ñöôïc goïi laø "Toâng Huaán Haäu Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu", hieän ñang ñöôïc chôø ñôïi vaø chaéc chaén seõ ñöôïc coâng boá trong töông lai, (vaên kieän ñoù) cuõng seõ raát quan troïng.

Theo Ñöùc Hoàng Y Daneels, baàu khí trong suoát khoùa hoïp, laø baàu khí thaät söï an bình, thanh thaån, khoâng coù nhieàu luùc "noåi soùng", caùch chung khaù toát ñeïp. Coâng vieäc soan thaûo baûn Nhöõng Ñeà Nghò, thaät khaù gay go, vaø khoâng thoõa maõn moïi ngöôøi. Ñöùc Hoàng Y tröng daãn lyù do: sôû dó nhö vaäy, laø vì ngöôøi ta phaûi toång keát 300 ñeà nghò khaùc nhau vaø 400 yù kieán xin thay ñoåi, ñeå soaïn laïi baûn vaên duy nhaát.

So saùnh vôùi Khoùa Hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu Kyø I vaøo naêm 1991, caùch ñaây 8 naêm, Ñöùc Hoàng Y Daneels cho bieát nhö sau: "Khoùa Hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu Kyø I ñaõ laø moät cuoäc ñoái chöùng giöõa nhöõng Giaùo Hoäi Ñoâng vaø Taây AÂu, sau bieán coá Böùc Töôøng Berlin bò suïp ñoã. Luùc ñoù, caùc nghò phuï coá gaéng tìm bieát laån nhau, vaø yù thöùc veà nhöõng khaùc bieät trong caùc phaûn öùng. Roài daàn daàn trong taùm naêm qua, Ñoâng vaø Taây AÂu töø xích laïi gaàn nhau hôn, nhaát laø nhôø söï trao ñoåi nhöõng linh muïc vaø nhöõng giaùo sö. Duø vaäy, theo Ñöùc Hoàng Y Daneels, vaãn coøn söï khaùc bieät khaù lôùn giöõa nhöõng coäng ñoaøn Giaùo Hoäi taïi Ñoâng AÂu vaø taïi Taây AÂu.

Xeùt veà noäi dung caùc lôøi phaùt bieåu, thì Ñöùc Hoàng Y Daneels nhaán maïnh ñeán 5 ñieåm quan troïng sau ñaây:

Theo nhaän ñònh cuûa Ñöùc Hoàng Y Daneels, vaán ñeà söï ñoäc thaân cuûa Linh Muïc vaø vieäc phong chöùc linh muïc cho nhöõng ngöôøi ñaõ coù gia ñình, laø hai vaán ñeà chæ ñöôïc baøn sô qua trong caùc nhoùm nhoû, bôûi vì ñaây khoâng phaûi laø nhöõng ñieàu rieâng bieät cuûa AÂu Chaâu. Coù theå laø, trong Khoùa Hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Thoâng Thöôøng vaøo naêm 2000 saép tôùi, nhöõng vaán ñeà treân seõ ñöôïc ñöa vaøo chöông trình nghò söï.

Cuoái cuøng khi ñöôïc hoûi veà vaán ñeà Hoài Giaùo, vaán ñeà laàn ñaàu tieân ñöôïc tröïc tieáp nhaéc ñeán trong Khoùa Hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc, vaø ñöôïc toùm goïn trong ñeà nghò thöù 10, Ñöùc Hoàng Y Toång Giaùm Muïc Malines-Bruxelles ñaõ phaùt bieåu yù kieán nhö sau: "Ngöôøi ta khoâng neân bi thaûm hoùa vaán ñeà Hoài Giaùo, nhöng ñoàng thôøi cuõng khoâng ñöôïc nhaém maét laøm ngô."


Back to Radio Veritas Asia Home Page