Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu
böôùc vaøo giai ñoaïn keát thuùc

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu böôùc vaøo giai ñoaïn keát thuùc.

Vatican - 21.10.99 - Söù ñieäp cuûa caùc Nghò phuï göûi Daân Chuùa ñöôïc coâng boá tröa thöù Saùu 22.10.99. Baûn thaûo ñaõ ñöôïc cöùu xeùt trong nhöõng ngaøy naøy taïi caùc nhoùm, ñöôïc ñoïc vaø ñöôïc boû phieáu trong phieân hoïp chung chieàu thöù Naêm 21.10.99. Baûn vaên cuoái cuøng veà caùc ñeà nghò cuõng ñöôïc boû phieáu chaáp thuaän trong phieân hoïp chung naøy. Caùc Ñeà Nghò seõ ñöôïc ñeä leân ÑTC, ñeå soaïn thaûo Vaên Kieän sau cuøng cuûa Khoùa Hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà Chaâu AÂu, ñöôïc goïi laø "Toâng Huaán Haäu Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc". Vieäc coâng boá Vaên Kieän naøy phaûi chôø ñôïi thôøi gian khaù laâu. Trong thôøi gian chôø ñôïi, UÛy Ban soaïn thaûo ñöôïc baàu trong nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa Khoùa Hoïp seõ hoäi hoïp taïi Toång Vaên Phoøng Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc trong Noäi Thaønh Vatican, ít ra hai laàn, ñeå cuøng laøm vieäc döôùi söï höôùng daãn cuûa Vò Toång Thö Kyù Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc: Ñöùc Hoàng Y Jan Schotte. Caùc Ñeà Nghò ñeä leân ÑTC luoân luoân phaûi giöõ kín. Nhöõng gì thuoäc veà noâïi dung tieát loä ra ngoaøi, laø do söï baát caån maät cuûa moät ngöôøi naøo ñoù. Chaúng haïn nhö laàn naøy, moät trong caùc ñeà nghò lieân heä ñeán luaät ñoäc thaân linh muïc ñaõ ñöôïc baùo chí noùi ñeán vaø giaûi thích khoâng ñuùng söï thöïc. Ñeà nghò cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc laø "Luaät ñoäc thaân ñöôïc coi nhö laø yeáu toá caáu thaønh Chöùc Linh Muïc". Ñeà nghò naøy ñaõ trôû thaønh moät tranh luaän soâi noåi giöõa caùc Nghò Phuï thuoäc Leã Nghi Latinh vaø Leã Nghi Ñoâng Phöông, vì leã nghi naøy chaáp nhaän Linh Muïc coù gia ñình; traùi laïi luaät ñoäc thaân baét buoäc trong Giaùo Hoäi Latinh. Ñöùc Cha Virgil Bercea, ngöôøi Rumani, thuoäc leã nghi Ñoâng Phöông (Hy Laïp-Coâng Giaùo Bizantin), trong buoåi gaëp gôõ giôùi baùo chí, ñaõ khoâng ñi saâu vaøo ñeà taøi. Ngaøi nhaán maïnh raèng: Ñeà nghò cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc khoâng nghòch vôùi truyeàn thoáng Ñoâng Phöông. Ñöùc Giaùm Muïc giaûi thích: Giaùo Hoäi thuoäc Leã Nghi Ñoâng Phöông cho pheùp caùc Thaày Saùu ñöôïc laäp gia ñình tröôùc khi böôùc leân Chöùc Linh Muïc. Hieän nay trong Giaùo Phaän cuûa ngaøi coù 130 linh muïc, goàm nhöõng linh muïc coù gia ñình vaø nhöõng linh muïc ñoäc thaân. Taát caû ñeàu ñöôïc chuaån bò nhö nhau tröôùc khi laõnh Chöùc Linh Muïc. Caùc linh muïc ñoäc thaân laøm vieäc toaøn phaàn, traùi laïi caùc linh muïc laäp gia ñình caàn coù thì giôø ñeå lo cho gia ñình. Caùc Giaùm Muïc coù boån phaän tìm hieåu hoaøn caûnh cuûa caùc linh muïc naøy. Ñöùc Cha Bercea noùi theâm: Trong Giaùo Hoäi Ñoâng Phöông, caùc linh muïc coù gia ñình khoâng theå ñöôïc boå nhieäm laøm Giaùm Muïc vaø nhöõng ai ñaõ laõnh chöùc Linh Muïc roài, thì khoâng ñöôïc laäp gia ñình nöõa. Vì theá nhieàu thaày Saùu ñaõ laäp gia ñình tröôùc khi böôùc leân Chöùc Linh Muïc. Hôn nöõa caùc linh muïc coù gia ñình, sau khi ngöôøi baïn qua ñôøi, khoâng ñöôïc taùi giaù. Ñöùc Giaùm Muïc nhaéc laïi cho giôùi baùo chí raèng: Chaéc chaén ñaây khoâng phaûi nhöõng ñieàu khaån caáp ñöôïc Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc nhaán maïnh. Muïc ñích cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng laø laøm sao ñeå söï hieän dieän cuûa Giaùo Hoäi coù theå giuùp ñôõ vaø ñaåy maïnh con ñöôøng tieán "cuûa Chaâu AÂu cuûa caùc daân toäc". Daán thaân naøy, ñoái vôùi Giaùo Hoäi taïi caùc nöôùc Trung-Ñoâng AÂu vöøa thoaùt cheá ñoä coäng saûn voâ thaàn, laø vieäc huaán luyeän giôùi treû veà ñöùc tin, veà kyû luaät luaân lyù vaø caû veà laõnh vöïc chính trò nöõa".


Back to Radio Veritas Asia Home Page