Töôøng thuaät Khoùa Hoïp
Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu
ngaøy thöù Hai 18/10/99

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Töôøng thuaät Khoùa Hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu ngaøy thöù Hai 18/10/99.

Sau nhöõng ngaøy laøm vieäc thöù Naêm 14/10/99, thöù Saùu 15/10/99 vaø buoåi saùng thöù Baåy 16/10/99 theo töøng nhoùm, saùng thöù Hai (18.10.99) , caùc Nghò phuï ñaõ trôû laïi hoïp chung, ñeå nghe ñoïc caùc "Ñeà Nghò" (Propositiones) do chính caùc ngaøi thaûo luaän vaø soaïn thaûo tröôùc ñoù trong caùc nhoùm. Sau khi ñaõ ñöôïc boû phieáu chaáp thuaän, caùc ñeà nghò naøy seõ ñöôïc ñeä trình leân ÑTC, ñeå giuùp cho vieäc soaïn thaûo Vaên Kieän cuûa Khoùa Hoïp. Vaên kieän naøy ñöôïc goïi vaø "Toâng Huaán Haäu Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc".

Vaø sau khi ñaõ boû phieáu veà caùc ñeà nghò, caùc Nghò phuï nghe ñoïc "baûn thaûo cuûa söù ñieäp" chung keát seõ ñöôïc gôûi cho Daân Chuùa trong ngaøy beá maïc Khoùa Hoïp.

Saùng thöù Hai 18.10.99, luùc 9:00, caùc nghò phuï hoïp chung taïi Phoøng Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc, vôùi söï hieän dieän cuûa ÑTC. Ñaây laø phieân hoïp chung thöù 16 keå töø ngaøy khai maïc tôùi luùc naøy. Sau giôø kinh Phuïng Vuï, caùc nghò phuï ñaõ nghe ñoïc Baûn Toång Hôïp caùc ñeà nghò. Baûn toång keát naày coâng vieäc cuûa hai vò Thö Kyù rieâng cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc, cuûa caùc Vò Ñieàu Haønh caùc nhoùm, döôùi söï höôùng daãn cuûa Ñöùc Hoàng Y Rouco Varela, Toång Giaùm Muïc Madrid, Thuyeát trình vieân chính cuûa Khoùa Hoïp. Muïc ñích coâng vieäc cuûa nhöõng ngaøy naøy laø laøm sao ñaït tôùi moät söï öng thuaän chung veà nhöõng ñeà nghò ñaõ ñöôïc caùc nhoùm ñöa ra. Baûn ñeà nghò chung ñöôïc coi laø raát caàn thieát ñeå ñeä trình leân ÑTC, laøm nhö baûn vaên caên baûn cho vieäc soaïn thaûo Vaên Kieän chung keát cuûa Khoùa Hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu, ñöôïc goïi laø "Toâng Huaán Haäu Thöôïng Hoäi Ñoàng", nhö caùc khoùa tröôùc ñaây.

Trong phieân hoïp chung thöù 16, vaøo saùng thöù Hai 18/10/1999, sau khi nghe ñoïc Baûn Toång Hôïp caùc ñeà nghò, Ñöùc Hoàng Y Dionigi Tettamanzi, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Genova (Taây-Baéc YÙ), chuû tòch UÛy Ban soaïn thaûo söù ñieäp cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc göûi cho Daân Chuùa, ñaõ trình baøy "Daøn baøi cuûa Söù Ñieäp". Sau ñoù coù 25 nghò phuï phaùt bieåu yù kieán veà daøn baøi naøy.

Chieàu thöù Hai 18/10/1999, suoát ngaøy thöù Ba 19/10/1999 vaø saùng thöù Tö 20/10/1999 caùc nghò phuï laïi laøm vieäc taïi caùc nhoùm nhoû, ñeå thaûo luaän veà nhöõng ñeà nghò söûa chöõa. Caùc baûn söûa chöõa cuûa caùc nhoùm seõ ñöôïc caùc Vò Ñieàu Haønh töøng nhoùm trao cho Vò Thö Kyù rieâng cuûa Khoùa Hoïp. Keát quaû cuûa coâng vieäc seõ ñöôïc trình baøy döôùi hình thöùc "Baûn toång keát caùc ñeà nghò", trong phieân hoïp thöù 17, vaøo saùng thöù Naêm 21.10.1999, Thöù Saùu, 22.10.1999 laø ngaøy laøm vieäc sau cuøng cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc vaø vaøo luùc tröa seõ coù cuoäc hoïp baùo taïi Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh ñeå keát thuùc Khoùa Hoïp vaø ñeå phoå bieán Söù Ñieäp cuûa caùc Nghò Phuï göûi cho Daân Chuùa.

Thöù Baåy 23.10.1999 thaùnh leã troïng theå beá maïc trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, do ÑTC chuû söï. Sau ñoù, ÑTC duøng böõa tröa taïi Cö Xaù Thaùnh Marta vôùi taát caû caùc vò tham döï Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page