Baøi phaùt bieåu
taïi Khoùa Hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc
cuûa Ñöùc Cha Jozsef Temfli
Giaùm Muïc giaùo phaän Oradea Mare del Latini
veà naïn phaù thai vaø moät soá vaán ñeà khaùc

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Baøi phaùt bieåu taïi Khoùa Hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc cuûa Ñöùc Cha Jozsef Temfli, Giaùm Muïc giaùo phaän Oradea Mare del Latini, beân Rumani, veà naïn phaù thai vaø moät soá vaán ñeà khaùc.

Toâi xin kyù thaùc cho Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu nhöõng ñeà nghò sau ñaây:

1 - Tö töôûng luoân luoân coù theå tranh luaän ñöôïc cuûa caù nhaân khoâng bao giôø ñöôïc ñöa ñeán caùi cheát cuûa moät con ngöôøi. Caû vieäc phaù thai do caùc baùc só khuyeân, laø moät toäi gieát ngöôøi vaø do ñoù khoâng theå bieän minh ñöôïc.

2 - Caû vieäc chaám döùt söï soáng luoân luoân ôû trong tay Chuùa. Vì theá, cuõng vaäy, caû vieäc laøm cho cheát eâm dòu phaûi coi nhö toäi gieát ngöôøi vaø vì laø toäi, neân phaûi töø choái.

3 - Vieäc ra ñi khoûi nöôùc phaûi ñöôïc ngaên caûn, bôûi vì noù ñem ñeán söï phaân taùn nhieàu gia ñình vaø vieäc boû rôi treû em vaø caùc ngöôøi giaø caû.

4 - Taøi saûn cuûa Giaùo Hoäi bò tòch thu döôùi cheá ñoä coäng saûn phaûi ñöôïc traû laïi taïi taát caû caùc nöôùc, vì theá taïi caû Rumani nöõa. Nôi naøo khoâng theå ñöôïc, nhaø nöôùc phaûi boài thöôøng cho Giaùo Hoäi baèng nhöõng hình thöùc khaùc.

5 - Vieäc giaûng daïy toân giaùo vaø neàn giaùo duïc cuûa Giaùo Hoäi phaûi ñöôïc baûo ñaûm bôûi luaät phaùp, töø vuôøn treû ñeán ñaïi hoïc vaø phaûi ñöôïc coi ngang haøng vôùi vieäc giaùo huaán cuûa nhaø nöôùc.

6 - Giaùo Hoäi coäng taùc vôùi nhaø nöôùc caùch xaây döïng, nhöng khöôùc töø moïi hình thöùc aùp ñaët baát coâng veà phía nhaø nöôùc. Moái quan heä giöõa Nhaø nöôùc vaø Giaùo Hoäi phaûi ñöôïc ghi daáu baèng vieäc töông trôï, baèng söï bình daúng veà caùc quyeàn vaø caùc boån phaän, moãi beân trong laõnh vöïc cuûa mình, khoâng laãn loän, khoâng laán aùt, khoâng xaâm chieám.


Back to Radio Veritas Asia Home Page