Baøi phaùt bieåu
taïi Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc
cuûa Ñöùc Hoàng Y William Walkefied Baum
Chaùnh Toøa Xaù Giaûi
veà Bí Tích Hoøa Giaûi trong ñôøi soáng caùc Giaùm Muïc

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Baøi phaùt bieåu taïi Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc cuûa Ñöùc Hoàng Y William Walkefied Baum, Chaùnh Toøa Xaù Giaûi, veà Bí Tích Hoøa Giaûi trong ñôøi soáng caùc Giaùm Muïc.

Ñöùc Hoàng Y noùi: Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc laø cô hoäi thuaän tieän ñeå kieåm ñieåm chu ñaùo löông taâm chuùng ta, caùch rieâng ñoái vôùi vieäc thi haønh Thöøa Taùc Vuï cuûa chuùng ta. Trong maáy ngaøy tröôùc ñaây, chuùng ta ñaõ nghe nhöõng lôøi sau ñaây cuûa Thaùnh Gregorio Caû Giaùo Hoaøng noùi vôùi caùc anh em mình trong Chöùc Giaùm Muïc raèng: "Caùc vò chuû chaên phaûi chuù yù trong quyeát ñònh: khi naøo phaûi yeân laëng, khi naøo phaûi noùi leân nhöõng lôøi maø mình bieát chaéc chaén laø coù ích. Caùc vò chuû chaên löôøi bieáng thöôøng hay sôï haõi noùi leân caùch töï do, vaø sôï noùi leân caùi phaûi noùi, vì sôï maát loøng daân. Nhö khi bò baét buoäc phaûi noùi leân chính Chaân Lyù, thì chaéc chaén laø luùc ñoù caùc ngaøi khoâng lo laéng cho ñaøn chieân nhö ñöôïc chôø ñôïi nôi caùc vò chuû chaên mình; vaø moät khi phaûi lo laéng nhö vaäy, caùc Giaùm Muïc laïi haønh ñoäng nhö nhöõng ngöôøi laøm thueâ xaáu, troán chaïy, khi cho soùi ñeán gaàn ñaøn chieân. Neáu moät vò chuû chaên sôï haõi noùi leân nhöõng gì hôïp lyù, thì söï yeân laëng cuûa ngaøi coù nghóa gì, neáu khoâng phaûi laø troán traùnh? Vì theá, caùch phanh phui toäi loãi laø lôøi toá caùo toäi loãi, bôûi vì moät lôøi cuûa vieäc leân aùn toäi loãi seõ phanh phui toäi loãi, caû khi ngöôøi phaïm toäi khoâng theå nhaän ra noù" (Phuïng vuï giôø Kinh, Chuùa Nhaät 27 naêm A).

Ñöùc Hoàng Y coøn noùi tieáp nhö sau: Trong caùc vaán ñeà traàm troïng cuûa thôøi nay coù söï ngu doát ñaïo lyù vaø laãn loän lan traøn khaép nôi. Moät thaàn hoïc sai laàm, khoâng nhöõng veà Giaùo Hoäi, caùc Bí Tích vaø giaùo lyù luaân lyù, nhöng caû veà caùc Maàu Nhieäm neàn taûng cuûa Ñöùc Tin nöõa: Chuùa Ba Ngoâi - Maàu Nhieäm Nhaäp theå - Vai troø cuûa Chuùa Gieâsu Kitoâ nhö ñaáng trung gian, ... cuõng ñem ra tranh luaän baèng nhieàu caùch vaø bò töông ñoái hoùa. Nhöõng sai laàm naøy khoâng nhöõng gaëp thaáy taïi caùc Phaân Khoa Thaàn Hoïc, nhöng ngaøy nay coøn nhaän thaáy treân moïi caáp baäc: giaûi thích Thaùnh Kinh - huaán luyeän linh muïc - giaûng daïy Lôøi Chuùa vaø vieäc daïy giaùo lyù - taùc phaåm ñaïo coù tính caùch bình daân... Do ñoù, söùc soáng maïnh cuûa Giaùo Hoäi bò giaûm bôùt vaø ñaø haêng say truyeàn giaùo haàu nhö bò maát ñi. Ñöùc Hoàng Y nhaán maïnh: Caàn phaûi ñaåy maïnh hoaït ñoäng cuûa chuùng ta (caùc Giaùm Muïc). Cuøng vôùi Vò Keá Nghieäp Thaùnh Pheâroâ, chuùng ta laø nhöõng (Thaày daïy Ñöùc Tin) vaø chuùng ta ñöôïc goïi ñeå rao giaûng Chaân Lyù caùch can ñaûm veà Chuùa Kitoâ vaø neáu caàn, söûa laïi nhöõng sai laàm, caû khi phaûi ñau khoå vaø laøm cho nhöõng ngöôøi chuùng ta phuïc vuï phaûi ñau khoå. Chuùng ta xaùc nhaän raèng: ngaøy nay coù moät söï maát ñi quan nieäm veà toäi loãi, vaø do ñoù coù söï giaûm bôùt vieäc laõnh nhaän Bí Tích Hoøa Giaûi. Vaán ñeà naøy ñaõ ñöôïc thaûo luaän trong Khoùa Hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc tröôùc vaø nhöõng ñeà nghò ñaõ ñöôïc ñeä trình leân ÑTC. Toâng Huaán "Hoøa Giaûi vaø Saùm Hoái" (Reconciliatio et Paenitentia) ñaõ ñem ñeán moät giaûi ñaùp cho lôøi keâu goïi vaø cho nhöõng ñeà nghò cuûa caùc Nghò Phuï. Vaên kieän quan troïng naøy ñaõ khoâng ñöôïc ñoùn nhaän caùch töông xöùng. Khoùa Hoïp naøy cuûa chuùng ta caàn phaûi nhìn vaøo Toâng Huaán cuûa ÑTC, nhö nhìn vaøo moät cuoán saùch höôùng daãn. Roài Ñöùc Hoàng Y keát luaän nhö sau: Vaø ñeå keát thuùc, môùi ñaây ÑTC ñaõ nhaän xeùt nhö sau: Ñeå trôû thaønh vò giaûi toäi toát, caàn phaûi trôû neân ngöôøi xaùm hoái toát tröôùc ñaõ; ñaây laø moät lôøi khuyeân, caùc Giaùm Muïc chuùng ta phaûi quan taâm. Thaùnh Maria Ñöùc Meï Chuùa Trôøi caàu cho chuùng con laø keû coù toäi khi nay vaø trong giôø laâm töû.


Back to Radio Veritas Asia Home Page