Kyû nieäm troïn 21 naêm
Ñöùc Karol Wojtyla ñöôïc baàu laøm
Chuû Chaên Giaùo Hoäi hoaøn caàu

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kyû nieäm troïn 21 naêm Ñöùc Karol Wojtyla ñöôïc baàu laøm Chuû Chaên Giaùo Hoäi hoaøn caàu.

Chieàu ngaøy 16.10.1978, Ñöùc Hoàng Y Karol Wojtyla, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Cracovia, beân Ba Lan, ñöôïc baàu laøm Ñaáng Keá Vò thöù 264 cuûa Thaùnh Pheâroâ, Chuû Chaên Giaùo Hoäi Coâng Giaùo hoaøn caàu, laáy teân hieäu laø Gioan Phaoloâ II, ñeå nhôù Vò Tieàn Nhieäm cuûa ngaøi: Ñöùc Gioan Phaoloâ ñeä nhaát, chæ quaûn trò Giaùo Hoäi trong 33 ngaøy; vaø cuõng ñeå kính nhôù hai Vò Tieàn Nhieäm gaàn hôn caû, coù coâng trieäu taäp vaø hoaøn taát Coâng Ñoàng Chung Vatican II: Ñöùc Gioan XXIII (1958-1963) vaø Ñöùc Phaoloâ VI (1963-1978). Ñöùc Gioan Phaoloâ II laø vò Giaùo Hoaøng ñaàu tieân goác Slavoâ, vaø laø Vò Giaùo Hoaøng quaûn trò Giaùo Hoäi laâu hôn caû cuûa theá kyû 20 naøy vaø cuõng laø moät trong caùc Trieàu Giaùo Hoaøng laâu hôn caû cuûa lòch söû Giaùo Hoäi. Tính cho tôùi luùc naøy, ÑTC Gioan Phaoloâ II quaûn trò Giaùo Hoäi laâu, ñöôïc xeáp vaøo haøng thöù 10 trong 264 Vò Keá Nghieäp Thaùnh Pheâroâ. Hôn nöõa ngaøi coøn laø Vò Giaùo Hoaøng khai maïc Naêm Thaùnh cuûa Ngaøn Naêm thöù ba. Ñuùng nhö ngaøi ñaõ tieát loä trong laàn ñieàu trò cuoái cuøng taïi Beänh Vieän baùch khoa Gemelli naêm 1994, veà lôøi noùi tieân tri cuûa Ñöùc Coá Hoàng Y Stefan Wyszynski, Toång Giaùm Muïc Warsawa (Ba Lan). Ñöùc Hoàng Y Wyszynski ñaõ noùi vôùi ngaøi lieàn sau khi ñöôïc baàu laøm Giaùo Hoaøng nhö sau: "Chuùa ñaõ choïn Cha, Cha coù boån phaän ñöa Giaùo Hoäi vaøo Ngaøn Naêm Thöù ba". Vaø Ngaøn Naêm thöù ba nay ñaõ gaàn keà.

Cuoäc möu saùt ngaøy 13.05.1981, taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, do baøn tay bí maät naøo ñoù, cho tôùi nay khoâng ñöôïc tieát loä, khoâng theå phaù huûy chöông trình cuûa Thieân Chuùa ñöôïc. Chöa coù vò Giaùo Hoaøng naøo trong lòch söû Giaùo Hoäi bò ñieàu trò tôùi saùu laàn trong beänh vieän. Ñöùc Meï Fatima ñaõ cöùu soáng ngaøi, ñeå ngaøi thöïc hieän chöông trình cuûa Thieân Chuùa "daãn ñöa Giaùo Hoäi vaøo Ngaøn Naêm thöù ba".

Nhaân dòp möøng kyû nieäm troïn 21 naêm laøm Giaùo Hoaøng, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ ñöôïc caùc nghò phuï trong phieân hoïp chung chieàu thöù Naêm 15/10/1999, chuùc möøng, qua lôøi chaøo chuùc cuûa Ñöùc Hoàng Y Paul Poupard, moät trong ba vò Chuû Tòch Ñaëc UÛy cuûa Khoùa Hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu, nhö sau: Trong dòp möøng kyû nieäm 21 naêm ÑTC ñöôïc choïn laøm Vò Keá Nghieäp Thaùnh Pheâroâ, caùc Vò Chuû Tòch ñaëc uûy, nhaân danh Haøng Giaùm Muïc vaø nhaân danh taát caû caùc Nghò Phuï, Vò Toång Thö Kyù Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc, Vò Thuyeát Trình, caùc Vò Thö Kyù rieâng, caùc coäng taùc vieân Nam, Nöõ, Caùc Vò Döï Thính, vaø caû caùc Vò Ñaïi Bieåu cuûa caùc Giaùo Hoäi anh em, vôùi loøng bieát ôn saâu xa veà Khoùa Hoïp Ñaëc Bieät Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu kyø II, chuùng con caûm taï Chuùa uy quyeàn veà nhöõng thaønh quaû khaùc thöôøng cuûa Thöøa Taùc Vuï Pheâroâ cuûa ÑTC, trong hai chuïc naêm nay, caùch rieâng taïi Chaâu AÂu naøy, moät Luïc Ñòa, trong nhöõng ngaøy vöøa qua, ñaõ ñöôïc ÑTC ñaët döôùi söï che chôû cuûa Ba Vò Ñoàng quan Thaày môùi: Thaùnh Nöõ Brigida, Thuïy Ñieån, Thaùnh Nöõ Catarina thaønh Siena vaø Thaùnh Teâreâsa Benedicta Thaùnh Giaù (töùc Edith Stein); vaø taïi Chaâu AÂu naøy, Giaùo Hoäi, döôùi söï thuùc ñaåy maïnh meõ cuûa ÑTC, ñöôïc ñoát chaùy bôûi Quyeàn Giaùo Huaán khoâng bieát moûi meät cuûa ÑTC vaø bôûi caùc Cuoäc Haønh Höông toâng ñoà, (Giaùo Hoäi taïi AÂu Chaâu naày) ñaõ baét ñaàu laáy laïi ñöôïc hôi thôû môùi cho laù phoåi, döôùi söùc thoåi cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn, laø Thieân Chuùa vaø laø Ñaáng Ban söï soáng. Cuøng vôùi lôøi caàu nguyeän soát saéng cuûa chuùng con daâng leân Ñöùc Maria, Meï cuûa söï Hy Voïng vaø Ngöôøi Meï luoân luoân baàu cöû cho Chaâu AÂu, ñeå ÑTC tieáp tuïc Thöøa Taùc Vuï, raát caàn thieát cho Giaùo Hoäi vaø cho Theá Giôùi, chuùng con xin daâng leân ÑTC nhöõng lôøi caàu chuùc nhieät thaønh, toân kính nhaát vaø traøn ñaày phuùc laønh cuûa Thieân Chuùa. Chuùng con xin chuùc ÑTC tröôøng thoï. Ngoaøi ra, coøn nhieàu ñieän vaên chuùc möøng ñeán töø khaép theá giôùi, do moïi caáp baäc, ñöôïc göûi tôùi Vatican trong nhöõng ngaøy naøy. Toång Thoáng Coäng Hoøa YÙ, oâng Carlo Arzeglio Ciampi, ngöôøi seõ vieáng thaêm chính thöùc Vatican thöù Ba tôùi ñaây 19.10.99, ñaõ nhaéc laïi vôùi taâm tình bieát ôn vaø caûm phuïc, thôøi gian 21 naêm cuûa coâng vieäc muïc vuï lieân tieáp, cuûa söï hieän dieän taïi nhieàu nôi treân theá giôùi, cuûa nhöõng lôøi keâu goïi toân troïng caùc giaù trò cuûa söï soáng vaø cuûa vieäc baûo veä phaåm giaù con ngöôøi, cuûa vieäc beânh vöïc töøng trieäu ngöôøi ñoùi khoå treân maët ñaát naøy, cuûa söï lo laéng ñoái vôùi caùc theá heä treû vaø nhi ñoàng vaø vieäc keâu goïi nhieàu laàn veà vieäc xaây döïng moät Chaâu AÂu cuûa tinh thaàn. Ngoaøi Toång Thoáng ra, OÂng Thuû Töôùng Chính Phuû, caùc OÂng Chuû Tòch Thöôïng Vieän vaø Toång Tröôûng Ngoaïi Giao YÙ cuõng göûi ñieän vaên chuùc möøng.

Nhaät baùo "Quan Saùt Vieân Roma" (L'Osservatore Romano), cô quan baùn chính thöùc Toøa Thaùnh, trong soá soá ñaëc bieät, daønh 12 trang cho bieán coá naøy, vieát vôùi tít lôùn: "Ngaøi ñaõ naém trong tay nhaân loaïi ñeå höôùng daãn. Hai thaùng nöõa, ngaøi seõ ñöa nhaân loaïi qua ngöôõng cöûa Naêm 2000". Trong naêm vöøa qua cuûa Trieàu Giaùo Hoaøng, ÑTC ñaõ thöïc hieän 5 chuyeán vieáng thaêm quoác teá: Mexico, Hoa Kyø, Rumani, Ba Lan vaø Slovenia. Taïi YÙ, ngaøi ñaõ vieáng thaêm Ancona vaø Salerno. Naêm thöù 22 cuûa trieàu Giaùo Hoaøng seõ ñöôïc khôûi söï baèng chuyeán vieáng thaêm AÁn Ñoä (töø ngaøy 5 ñeán 7 thaùng 11/1999) vaø Coäng Hoøa Georgia (moàng 8 ñeán 9.11.1999). Hieän nay caùc vò coäng taùc cuûa ÑTC ñang chuaån bò raùo rieát cho caùc chuyeán vieáng thaêm taïi caùc nôi yù nghóa hôn caû cuûa Cöïu Öôùc vaø Taân Öôùc. Trong naêm vöøa qua (1998-1999) cuûa Trieàu Giaùo Hoaøng, ÑTC ñaõ cho coâng boá Thoâng Ñieäp "Fides et Ratio" (Ñöùc tin vaø Lyù Trí) Toâng Saéc "Maàu Nhieäm Nhaäp Theå" (Incarnationis Mysterium) noùi veà vieäc cöû haønh Naêm Thaùnh 2000.


Back to Radio Veritas Asia Home Page