Cuoäc hoïp baùo
cuûa Ñöùc Hoàng Y Miloslav VKL
Toång Giaùm Muïc Praga
chuû tòch
Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Chaâu AÂu

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuoäc hoïp baùo cuûa Ñöùc Hoàng Y Miloslav VKL, Toång Giaùm Muïc Praga, chuû tòch Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Chaâu AÂu.

Chieàu thöù Naêm 14.10.99, coù cuoäc hoïp baùo taïi Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh treân Ñaïi Loä Hoøa Giaûi, do Ñöùc Hoàng Y Miloslav, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Praga, Chuû tòch Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Chaâu AÂu, (CCEE) vaø Ñöùc Cha Jozef Homeyer, chuû tòch Nhoùm caùc Giaùm Muïc ñaïi dieän caùc quoác gia hoäi vieân cuûa Lieân Hieäp Chaâu AÂu. Ngoaøi hai vò chuû tòch, coøn coù söï hieän dieän cuûa hai phoù chuû tòch cuûa CCE, Ñöùc Cha Karl Lehmann (Ñöùc) vaø Istvan Seregely (Hungari) vaø hai Toång Thö Kyù: Linh Muïc Aldo Giordano vaø Noel Treanor. Caùc ngaøi ñeàu coi coâng vieäc cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà AÂu Chaâu laø tích cöïc. Ñöùc Hoàng Y Vkl noùi: Ñang xuaát hieän yù thöùc roõ raøng naøy laø: khoâng phaûi Chuû Nghóa haønh ñoäng (activisme) cöùu ñöôïc Luïc Ñòa AÂu Chaâu chuùng ta, nhöng ñöùc tin vaøo Chuùa Kitoâ. Chuùng ta phaûi taïo neân nhöõng ñieàu kieän cho moät cuoäc gaëp gôõ caù nhaân cuûa con nguôøi Chaâu AÂu vôùi Chuùa phuïc sinh. Sau ñoù, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Praga nhaán maïnh ñeán caùi maø ngaøi goïi laø "aûo töôûng lôùn lao" cuûa caùc quoác gia Ñoâng AÂu".. Ngaøi noùi: Chuùng ta ñaõ quaù ngaây thô, bôûi vì chuùng ta ñaõ tin raèng: cuøng vôùi töï do, taát caû caùc vaán ñeà khaùc töùc khaéc ñöôïc giaûi quyeát. Phaàn gia taøi cuûa cheá ñoä coäng saûn ñeå laïi coøn raát naëng neà. Thöïc söï, trong 50 naêm, hoï nhoài soï chuùng ta veà nhöõng ñe doïa cuûa ñeá quoác Myõ vaø cuûa nhöõng ngöôøi phuïc hoài Ñöùc Quoác Xaõ. Vaø ngay nay nhieàu ngöôøi coøn tin nhö vaäy.

Ñöùc Cha Jozef Homeyer, giaùm muïc giaùo phaän Hildesheim, coøn nhaán maïnh theâm raèng: Ñeå giaûi thoaùt khoûi phaàn gia taøi naëng neà cuûa cheá ñoä coäng saûn, thì caàn phaûi laáy laïi moät neàn vaên hoùa cuûa cuoäc gaëp gôõ vaø cuûa thoâng tin, nhöõng caùi maø cheá ñoä coäng saûn ñaõ hoaøn toaøn xoùa boû nôi ngöôøi daân.

Ñaëc bieät, trong phieân hoïp chung saùng thöù Naêm 14/10/1999, Ñöùc Hoàng Y Paul Poupard, moät trong ba vò chuû tòch ñaëc uûy, ñaõ nhaân danh taát caû caùc vò tham döï Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc chuùc möøng ÑTC nhaân dòp ñöôïc baàu laøm Giaùo Hoaøng vaøo ngaøy 16.10 naêm 1978, caùch ñaây 21 naêm. Ñöùc Hoàng Y noùi: "Chuùng con xin chuùc ÑTC nhieàu naêm haïnh phuùc".

Nhö vaäy Trieàu Giaùo Hoaøng cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II, töø ngaøy 16.10.1978 ñeán ngaøy 16.10.1999, baét ñaàu böôùc sang naêm thöù 22. Sau lôøi chuùc möøng cuûa Ñöùc Hoàng Y Poupard, taát caû caùc nghò phuï vaø moïi ngöôøi hieän dieän trong Phoøng Hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc ñöùng daäy voã tay thaät laâu chuùc möøng ÑTC. ÑTC ñaõ khoâi haøi ñaùp laïi nhö sau: "Taïi sao caùc nghò phuï chuùc möøng toâi hoâm nay, thöù Baåy 16/10/1999 môùi laø kyû nieäm maø?" Thöïc ra, ÑTC bieát roõ: vaøo hai ngaøy thöù Saùu 15/10/1999 vaø thöù Baåy 16/10/1999 khoâng coù phieân hoïp chung naøo nöõa. Vì theá, caùc nghò phuï ñaõ choïn chuùc möøng leã Kyû Nieäm cuûa ÑTC vaøo ngaøy aùp, töùc thöù Naêm 14 thaùng 10/1999.


Back to Radio Veritas Asia Home Page