Töôøng thuaät Phieân Hoïp Chung
Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu
chieàu Thöù Tö: 13/10/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Töôøng thuaät Phieân Hoïp Chung Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu chieàu Thöù Tö: 13/10/1999.

Giai ñoaïn hai cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà Chaâu AÂu ñöôïc goïi laø giai ñoaïn hoïp theo nhoùm nhoû, saép keát thuùc. Chieàu thöù Tö 13/10/1999, caùc nghò phuï trôû laïi hoïp chung, ñeå nghe caùc nhoùm thuyeát trình veà coâng vieäc cuûa mình. Taát caû chín nhoùm ñeàu trình baøy coâng vieäc, vì theá phieân hoïp keùo daøi cho tôùi 8 giôø toái. Phieân hoïp chung chieàu thöù Tö 13/10/1999 ñöôïc keát thuùc baèng Kinh Truyeàn Tin vaø lôøi khoâi haøi cuûa ÑTC noùi raèng: "La Maratona eø finita" (Cuoäc chaïy ñua ñaõ keát thuùc).

Cuõng neân nhaéc laïi raèng: 170 Nghò Phuï, Döï thính vieân vaø Ñaïi bieåu caùc Giaùo hoäïi anh em ñöôïc chia thaønh 9 nhoùm: 3 tieáng YÙ - hai tieáng Phaùp - hai tieáng Anh - moät tieáng Ñöùc vaø moät tieáng Taây Ban Nha - chung vôùi tieáng Boà Ñaøo Nha.

Qua caùc baøi thuyeát trình cuûa caùc nhoùm, caùc nghò phuï nhaän ra nhieàu thieáu soùt, thí duï khoâng quan taâm ñuû ñeán vai troø cuûa ngöôøi phuï nöõ, ñeán caùc phöông tieän truyeàn thoâng ñai chuùng, ñeán vieäc rao giaûng Lôøi Chuùa, vieäc rao giaûng Tin Möøng, caùch rieâng trong töông quan heä vôùi neàn vaên hoùa thoáng trò ngaøy nay... Vaø sau ñaây laø nhöõng ñieåm chính ñöôïc thaûo luaän trong caùc nhoùm vaø ñöôïc trình baøy trong phieân hoïp chung chieàu thöù Tö 13/10/1999.

Veà Vieäc thoâng truyeàn ñöùc tin: Nhoùm thöù ba noùi tieáng YÙ nhaéc laïi raèng: Vaán ñeà khoù khaên hôn caû thôøi nay laø vieäc thoâng truyeàn ñöùc tin - Caàn phaûi thoâng truyeàn vaø giaûng daïy giaùo lyù lieân tieáp vaø coù heâï thoáng. Nhoùm tieáng Taây Ban Nha nhaán maïnh raèng: Chuùng ta khoâng ñöôïc queân nhöõng thieáu soùt cuûa chuùng ta trong vieäc rao giaûng Tin Möøng, thí duï nhö vieäc thích nghi vôùi taâm thöùc vaø moâi tröôøng chung quanh. Nhoùm B tieáng Phaùp cuõng nhaéc laïi: Chuùng ta cuõng ñöøng queân söï kieän naøy laø trôû neân chöùng nhaân cuûa Chuùa Kitoâ. Roài nhoùm hai tieáng YÙ nhaán maïnh: Chuùng ta ñöøng sôï haõi laøm chöùng "caên cöôùc Kitoâ cuûa chuùng ta".

Veà sinh hoaït Bí tích vaø Phuïng vu:ï - Nhoùm B tieáng Phaùp thì nhaän xeùt raèng: Vieäc rao giaûng Tin Möøng phaûi ñöôïc ñi theo luoân bôûi moät ñôøi soáng Bí tích vaø Phuïng vuï. Nhöõng caûi caùch cuûa Coâng Ñoàng raát hôïp lyù. Nhöng trong vieäc aùp duïng coøn coù nhöõng thieáu soùt, thí duï "coù leõ chuùng ta cuõng ñaõ ñaùnh maát phaàn naøo yù nghóa cuûa maàu nhieäm maø chuùng ta cöû haønh". Caùc nhoùm ñeàu nhaán maïnh ñeán Bí tích Hoøa giaûi: Caàn phaûi ñeà cao vaø taùi khaùm phaù Bí tích naøy, haàu nhö bò queân laõng nhieàu. Nhieàu nhoùm cuõng nhaán maïnh ñeán muïc vuï ôn keâu goïi.

Veà caùc phöông tieän truyeàn thoâng ñaïichuùng (Mass-media): - Caùc nhoùm ñeàu nhaän thaáy söï hieän dieän quaù ít cuûa giaùo hoäi Coâng Giaùo trong caùc phöông tieän truyeàn thoâng. Nhoùm thöù ba tieáng YÙ nhaán maïnh raèng: Kieåm thaûo, pheâ bình khoâng ñuû; caàn phaûi hieän dieän, baèng vieäc taän duïng nhöõng phöông tieän môùi ngaøy nay cuûa Mass-media, ñeå ñi ñeán quaàn chuùng. Nhoùm tieáng Ñöùc quaû quyeát: Caùc Nghò phuï vaø caû caùc Vò chuû chaên khaùc khoâng tham döï Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc ñeàu nhaän thaáy raèng: Ñaøi Phaùt thanh, Truyeàn hình, Baùo chí vaø Internet... laø "toøa giaûng môùi" cuûa vieäc rao giaûng Tin Möøng, thoâng truyeàn ñöùc tin, kyû luaät luaân lyù---; nhöng toøa giaûng naøy ñoøi moät kieåu noùi môùi: ñôn sô, trong traéng vaø tröïc tieáp coù söùc haáp daãn. Ngoaøi ra, caàn phaûi coù theâm nhöõng nghieân cöùu hoïc hoûi, suy tö vaø caàu nguyeän.

Veà Gia ñình vaø vieäc baûo veä söï soáng: - Caùc nghò phuï thuoäc nhoùm thöù nhaát tieáng YÙ nhaéc laïi raèng: Qua trung gian caùc hoäi ñoaøn, toå chöùc gia ñình, chuùng ta phaûi nhaán maïnh nôi caùc Quoác gia, ñeå uûng hoä nhöõng ñöôøng loái chính trò veà gia ñình, ñeå caùc cha meï tieáp tuïc laø nhöõng ngöôøi coäng taùc cuûa Thieân Chuùa trong vieäc taïo döïng söï soáng vaø laø nhöõng nhaø giaùo duïc con caùi veà ñaïo ñöùc.

Veà Ngöôøi giaùo daân vaø caùc phong traøo: - Nhoùm caùc Giaùm muïc noùi tieáng Taây Ban Nha - Boà Ñaøo Nha xaùc nhaän raèng: Caàn phaûi quan taâm nhieàu ñeán vaán ñeà naøy. Lyù do cuûa vieäc tham döï tích cöïc cuûa ngöôøi giaùo daân vaøo ñôøi soáng Giaùo hoäi khoâng do vieäc khan hieám linh muïc. Vì theá phaûi traùnh cheá ñoä "giaùo só" cuõng nhö traùnh "tính caùch daân chuû", vì noù laøm lu môø caùc nhieäm vuï khaùc nhau trong Giaùo Hoäi. Caùc nghò phuï coâng nhaän vai troø quan troïng cuûa caùc Phong traøo Giaùo hoäi trong vieäc rao giaûng Tin Möøng vaø trong muïc vuï; nhöng caàn canh phoøng khoûi "tính caùch töï maõn" hoaëc "tính caùch khoâng leä thuoäc, ñoäc laäp "cuûa caùc phong traøo. Taát caû phaûi hoaït ñoäng trong Giaùo hoäi, döôùi quyeàn höôùng daãn cuûa caùc vò chuû chaên caùc Giaùo phaän.

Veà Vai troø cuûa ngöôøi phuï nöõ: - Trong lòch söû Giaùo hoäi, caùc ngöôøi phuï nöõ ñaõ luoân luoân laø nhöõng ngöôøi tieân phong ñoái vôùi vieäc giaûng daïy giaùo lyù, tình lieân ñôùi vaø gia ñình. Nhieàu phuï nöõ ñaõ saùng laäp nhöõng phong raøo lôùn roäng trong Giaùo hoäi. Ñaây laø lôøi coâng nhaän cuûa nhoùm thöù ba noùi tieáng YÙ. Caùc nghò phuï nhoùm naøy noùi theâm: "Chuùng ta ñaõ khoâng coâng nhaän ñuû söï ñoùng goùp cuûa giôùi phuï nöõ". Traùi laïi nhoùm tieáng Taây Ban Nha - Boà Ñaøo Nha xaùc nhaän raèng: Nhöõng dòch vuï maø ngöôøi phuï nöõ thöïc hieän cho Giaùo hoäi raát nhieàu vaø khoâng theå choái caõi ñöôïc. Vieäc luoân luoân saün saøng laõnh nhaän caùc dòch vuï naøy veà phía ngöôøi phuï nöõ thaät laø göông maãu. Vì theá nhoùm tieáng Ñöùc yeâu caàu: Giaùo hoäi phaûi môû roäng khoaûng roäng cho vieäc tham döï cuûa ngöôøi phuï nöõ. Nhöng ñeå traùnh nhöõng haøm hoà, nhöõng hieåu laàm, nhoùm tieáng Taây Ban Nha vaø Boà Ñaøo Nha minh xaùc ngay raèng: Trong laõnh vöïc meânh moâng cuûa caùc nhieäm vuï vaø traùch nhieäm cuûa Giaùo hoäi, ngoaøi thöøa taùc vuï linh muïc, coøn coù moät laõnh vöïc roäng raõi hôn: laõnh vöïc naøy laø vaø seõ laø, ñoái vôùi ngöôøi phuï nöõ, moät thuùc ñaåy cho vieäc thöïc hieän ñaày ñuû veà con nguôøi, moät döï tröõ cuûa vieäc taêng tröôûng thieâng lieâng vaø moät nguoàn maïch cuûa phuïc vuï voâ giaù ñoái vôùi Giaùo hoäi vaø xaõ hoäi.

Veà Phong traøo ñaïi keát - Caùc nhoùm ñeàu nhaéc ñeán nhö moät daáu hieäu cuûa hy voïng vieäc kyù keát tôùi ñaây, vaøo ngaøy 31 thaùng 10/1999, moät vaên kieän chung giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø Tin Laønh Luther veà giaùo lyù cuûa ôn coâng chính (justification). Veà vieäc "trao ñoåi caùc ôn ban cho nhau", caùc nghò phuï khuyeán khích neân môû roäng cho caû caùc tín höõu Chính Thoáng.

Veà Hoài Giaùo - Caùc nghò phuï ñoàng thanh cho raèng: Vieäc ñoái thoaïi vôùi Hoài Giaùo ñoøi hoûi veà phía Giaùo Hoäi moät thaùi ñoä cuûa ñöùc aùi vaø cuûa tính caùch nhöng khoâng (gratuiteù) vaø veà phía caùc quoác gia Hoài Giaùo "tính caùch hoã töông (coù ñi coù laïi) trong caùc quyeàn caên baûn cuûa con ngöôøi, nhaát laø trong nhöõng gì lieân heä ñeán töï do toân giaùo.

Veà Moái quan heä vôùi Lieân Hieäp Chaâu AÂu: - Nhoùm thöù nhaát tieáng YÙ xaùc nhaän raèng: Trong moái quan heä vôùi Lieân hieäp Chaâu AÂu, chuùng ta chuû tröông caàn phaûi vöôït qua khoûi "chuû nghóa toân giaùo" cuõng nhö "chuû nghóa theá tuïc" thuø ñòch; chuùng ta uûng hoäï tính caùch "traàn theá laønh maïnh", coâng nhaän vieäc goùp phaàn cuûa taát caû caùc toân giaùo vaøo vieäc xaây döïng xaõ hoäi vaø theá giôùi toát ñeïp hôn, coâng bình hoân, lieân ñôùi hôn, coâng nhaän khoaûng roäng töï do bieåu loä ñoái vôùi moïi hình thöùc coäng taùc vôùi caùc theå cheá, veà phía nhöõng ai muoán coäng taùc. Caùc nghò phuï cuõng nhaán maïnh ñeán söï quan troïng cuûa hoïc thuyeát xaõ hoäi, ñaõ ñöôïc Ñöùc Toång Giaùm Muïc Phanxico Xavieâ Nguyeãn Vaên Thuaän, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Coâng Lyù vaø Hoøa Bình, trình baøy trong phieân hoïp chung vaø trong nhoùm tieáng Phaùp B.


Back to Radio Veritas Asia Home Page