Baùo ñoäng taïi THÑGM AÂu Chaâu
veà nguy hieåm cuûa Hoài Giaùo taïi Chaâu AÂu

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Baùo ñoäng taïi Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu veà nguy hieåm cuûa Hoài Giaùo taïi Chaâu AÂu.

Ñöùc Cha Giuseppe Germano Bernardini, trong baøi phaùt bieåu taïi Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu, ñaõ maïnh baïo toá caùo chính saùch ñoäc quyeàn vaø möu toan taùi chieám Chaâu AÂu cuûa Hoài Giaùo.

(Trong baøi noùi chuyeän sau, chuùng toâi seõ töôøng thuaät nguyeân vaên baøi phaùt bieåu cuûa Ñöùc Cha Bernardini taïi Thöôïng Hoäi Ñoàng, ñöôïc Phoøng baùo chí Vatican coâng boá 13.10.99). Ñöùc Cha Bernardini, naêm nay 71 tuoåi, thuoäc Doøng Phanxicoâ, ngöôøi YÙ, ñaõ truyeàn giaùo taïi Thoå Nhó Kyø töø 42 naêm nay vaø töø 16 naêm nay laø Toång Giaùm Muïc Giaùo Phaän Smyrne (nay goïi laø Ismir) . Trong giaùo phaän cuûa ngaøi chæ coù 1,250 ngöôøi Coâng Giaùo. Ngaøi laø ngöôøi coù nhieàu kinh nghieäm veà Hoài Giaùo, vì soáng trong moät quoác gia coù tôùi 99,9% daân cö theo toân giaùo naøy.

Baøi phaùt bieåu cuûa ngaøi thöïc laø moät baùo ñoäng vaø moät lôøi toá caùo raát thaúng ngaët veà thaùi ñoä ñoùng kín cuûa Hoài Giaùo ñoái vôùi Coâng Giaùo. Ngaøi nhaéc laïi nguyeân vaên nhöõng lôøi tuyeân boá cuûa moät soá vò laõnh ñaïo caáp cao cuûa Hoài Giaùo ñaõ noùi leân trong nhöõng cuoäc gaëp gôõ giöõa Hoài Giaùo vaø Kitoâ Giaùo, nhö sau: "Nhôø vaøo nhöõng luaät leä daân chuû cuûa caùc ngaøi, chuùng toâi seõ xaâm laêng caùc ngaøi; nhôø vaøo nhöõng luaät leä toân giaùo cuûa chuùng toâi, chuùng toâi seõ thoáng trò caùc ngaøi". Nhöõng lôøi tuyeân boá naøy noùi leân roõ raøng chính saùch cuûa Hoài Giaùo, khoâng nhöõng taïi Chaâu AÂu, nhöng treân caû theá giôùi. Kinh nghieäm trong nhöõng naêm vöøa qua taïi Algeùrie, taïi Pakistan, taïi mieàn Balcan, taïi Indonesia, taïi mieàn ñoâng Timor, taïi Mindanao (Philippines), taïi Sudan... cho chuùng ta thaáy roõ chính saùch "thoáng trò baèng khuûng boá cuûa Hoài Giaùo", hay ít ra cuûa phe Hoài Giaùo cuoàng tín. Tuy thieåu soá, nhöng ña soá laïi sôï haõi hoï vaø khoâng daùm phaûn öùng, nhö taïi Algeùrie hieän nay.

Chöa heát, Ñöùc Cha Bernardini coøn keå laïi nhöõng lôøi tuyeân boá khaùc cuûa caáp laõnh ñaïo Hoài Giaùo, nhö sau: "Caùc ngaøi khoâng coù gì ñeå daïy chuùng toâi vaø chuùng toâi khoâng caàn hoïc hoûi gì nôi caùc ngaøi". Nhö vaäy caùc cuoäc ñoái thoaïi giöõa Hoài Giaùo vaø Kitoâ Giaùo laø cuoäc ñoái thoaïi giöõa nhöõng ngöôøi ñieác. Nhaän xeùt naøy ñaõ ñöôïc moät soá nghò phuï noùi leân trong Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc.

Ñöùc Giaùm Muïc giaùo phaän Ismir ñaõ giaûi thích theâm cho caùc nghò phuï nhö sau: Myõ kim thu ñöôïc do xuaát caûng daàu hoûa ñöôïc xöû duïng khoâng phaûi ñeå taïo neân coâng vieäc laøm, gia taêng phaùt trieån taïi caùc nöôùc Hoài Giaùo ngheøo naøn taïi mieàn Baéc Chaâu Phi hay taïi mieàn Trung Ñoâng, nhöng ñeå xaây caát caùc ñeàn thôø vaø caùc trung taâm vaên hoùa vó ñaïi taïi caùc nöôùc Kitoâ Giaùo, nôi coù nhöõng ngöôøi Hoài Giaùo di cö, nhö taïi Paris, Madrid vaø taïi caû Roma nöõa. Ñöùc Cha Bernardini ñaët caâu hoûi: "Sao laïi khoâng thaáy trong coâng vieäc naøy chöông trình xaâm laêng vaø taùi chieám Chaâu AÂu veà phía Hoài Giaùo? Trong phaàn keát thuùc baøi phaùt bieåu, vôùi vôùi söï khieâm toán, Ñöùc Giaùm Muïc xin ÑTC, neáu coù theå, trieäu taäp moät Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc theá giôùi hay moät Hoäi Nghò caùc Giaùm Muïc veà vaán ñeà Hoài Giaùo vaø môøi caû caùc Giaùo Hoäi Kitoâ khaùc tham döï.

Nhaân vieäc coâng boá baøi phaùt bieåu cuûa Ñöùc Cha Bernardini veà nhöõng nguy hieåm cuûa Hoài Giaùo, thì trong cuoäc hoïp baùo hoâm thöù Tö 13.10.99 do Ñöùc Toång Giaùm Muïc Benigno Luigi Papa, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Taranto (mieàn nam nöôùc YÙ), chuû toïa, giôùi baùo chí ñaõ ñaët ra nhieàu caâu hoûi.

Ñöùc Toång Giaùm Muïc LUIGI PAPA ñaõ giaûi thích nhö sau: "Nhöõng lo laéng cuûa Ñöùc Cha Bernardini, ñöôïc chia seû trong dö luaän quaàn chuùng. Chuùng ta phaûi löu yù ñeán giaùo huaán cuûa Coâng Giaùo, caû trong nhöõng tröôøng hôïp khoù thöïc hieän vieäc trao ñoåi qua laïi giöõa hai beân. Khoâng neân vì nhöõng khoù khaên, maø chuùng ta boû qua xaùc tín cuûa mình. Vieäc ñoái thoaïi phaûi tieáp tuïc, nhöng coù theå laøm vôùi ít ngaây thô hôn veà phía Coâng Giaùo".

Trong Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc, ñeà taøi veà vieäc lan traøn Hoài Giaùo taïi Chaâu AÂu ñaõ ñöôïc giaùo sö Alain Besançon, ngöôøi Phaùp, döï thính vieân, neâu leân tröôùc caùc Nghò Phuï. Giaùo sö ñaõ ñöa ra nhöõng con soá ñaùng lo ngaïi: Khoaûng 4 trieäu röôûi ngöôøi Hoài Giaùo hieän soáng treân laõnh thoå Phaùp. Con soá naøy baèng con soá caùc ngöôøi Coâng Giaùo Phaùp thöïc haønh ñaïo. Lòch söû chöùng minh raèng: cuoäc chung soáng hoøa bình giöõa Hoài Giaùo vaø Kitoâ Giaùo luoân luoân baáp beânh. Vì theá, moät Giaùo Hoäi khoâng coù ñöùc tin vöõng chaéc, seõ bò nguy hieåm "Hoài Giaùo hoùa", nhö ñaõ xaåy ra taïi caùc nöôùc Baéc Phi, taïi Trung Ñoâng vaø taïi mieàn Balcan".

Giaùo sö ñöa ra ba ñeà nghò: (1) Can ñaûm nhìn vaøo thöïc taïi nhö hieän coù vaø nhaát laø ñöøng laãn loän vaán ñeà Hoài Giaùo vôùi vaán ñeà di daân noùi chung -- (2) giaûi thích cho caùc tín höõu Kitoâ Hoài Giaùo laø gì, caùch rieâng trong nhöõng khía caïnh tröïc tieáp nghòch vôùi ñöùc tin Kitoâ - ñoàng thôøi giaùo huaán vieäc toân troïng vaø tình yeâu thöông ñoái vôùi ngöôøi Hoài Giaùo -- (3) giaùo huaán caùc tín höõu Kitoâ veà giaùo lyù Ñaïo Coâng Giaùo.

Ñöùc Hoàng Y Godfried Daneels, Toång Giaùm Muïc Malines-Bruxelles, trong baøi phaùt bieåu veà Hoài Giaùo taïi Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc, ñaõ cho thaáy tính chaát maäp môø cuûa Hoài Giaùo: Moät tín ñoà Hoài Giaùo vôùi thaùi ñoä thoáng nhaát veà ñöùc tin, ngoân ngöõ, vaên hoùa, löïc löôïng kinh teá vaø chính trò... laø moät ngöôøi ñoái thoaïi raát khoù khaên, haàu nhö khoâng theå thöïc hieän ñöôïc.. Coøn coù moät thöù Hoài Giaùo khaùc muoán "taùi giaùo huaán chuùng ta, nhöõng ngöôøi Kitoâ veà yù nghóa sieâu vieät cuûa Thieân Chuùa ". Thöïc söï nhieàu tín höõu Kitoâ khoâng coù can ñaûm tuyeân xöng ñöùc tin coâng khai nôi coâng coäng, nhö caùc tín höõu Hoài Giaùo. Hoï phuû phuïc caàu nguyeän baát cöù nôi naøo, theo giôø giaác nhaát ñònh. Ñöùc Hoàng Y Francis Arinze, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà ñoái thoaïi lieân toân, trong baøi phaùt bieåu taïi Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc, ñaõ chuû tröông raèng: Caàn phaûi huaán luyeän nhaân söï coâng giaùo thaønh nhöõng chuyeân vieân hieåu bieát veà caùc toân giaùo khaùc, nhaát laø Hoài Giaùo vaø veà caùch laøm theá naøo ñeå gaëp gôõ caùc tín höõu cuûa caùc toân giaùo naøy.

Khoùa hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu, laàn I, vaøo naêm 1991, ñaõ caên daën phaûi thaän troïng trong vieäc ñoái thoaïi vôùi caùc ngöôøi Hoài Giaùo. Ñeà taøi naøy laïi ñöôïc ñeà caäp ñeán trong Vaên Kieän "Taøi Lieäu Laøm Vieäc" (Instrumentum laboris) cuûa Khoùa Hoïp Kyø II, laàn naøy, vôùi nhöõng lôøi caên daën nhö sau: Vieäc ñoái thoaïi phaûi ñöôïc thöïc hieän caùch thaän troïng, vôùi söï roõ raøng veà tö töôûng ñoái vôùi nhöõng söï coù theå vaø veà nhöõng giôùi haïn cuûa ñoái thoaïi vaø vôùi söï tín nhieäm trong chöông trình cöùu roãi cuûa Thieân Chuùa ñoái vôùi taát caû caùc con caùi cuûa Ngöôøi. Ñeå tình lieân ñôùi giöõa nhau ñöôïc thaønh thöïc, tính caùch hoã töông (coù qua coù laïi - reùciprociteù) trong caùc moái quan heä laø raát caàn thieát, nhaát laø trong moâi tröôøng cuûa töï do toân giaùo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page