Ñeà nghò thaønh laäp
ñaøi Truyeàn Hình Coâng Giaùo Chaâu AÂu
ñeå rao giaûng Tin Möøng

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ñeà nghò thaønh laäp ñaøi Truyeàn Hình Coâng Giaùo Chaâu AÂu, ñeå rao giaûng Tin Möøng.

Tuyeân boá treân ñaøi phaùt thanh Vatican hoâm thöù Ba 12.10.99. Ñöùc Toång Giaùm Muïc John Foley, Chuû tòch Hoäi ñoàng Toøa Thaùnh veà truyeàn thoâng xaõ hoäi, ñaõ ñeà nghò thaønh laäp Ñaøi Truyeàn Hình Coâng Giaùo Chaâu AÂu. Vaàn ñeà quan troïng naøy ñaõ ñöôïc chính Ñöùc Toång Giaùm Muïc neâu leân trong baøi phaùt bieåu yù kieán trong khoùa hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc tuaàn tröôùc ñaây. Treân ñaøi phaùt thanh Vatican , Ñöùc Toång Giaùm Muïc Foley nhaéc laïi raèng: Trong caùc ñeà nghò, thì ñeà nghò thaønh laäp Ñaøi Truyeàn Hình Coâng Giaùo Chaâu AÂu laø moät trong caùc ñeà nghò ñöôïc löu yù vaø ñaùnh giaù cao . Ñaây laø moät tö töôûng gôïi leân do kinh nghieäm cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo YÙ, khi coù saùng kieán thaønh laäp Ñaøi Truyeàn Hình Sat 2000, moät kinh nghieäm raát höõu ích vaø ñöôïc daân chuùng ñoùn nhaän vôùi nhieàu caûm tình.

Ñeà nghò cuûa Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà truyeàn thoâng xaõ hoäi ñaõ ñöôïc nhieàu nghò phuï taùn thaønh.

Ñöùc Cha Bellino Ghirard, Giaùm Muïc giaùo phaän Rodez beân Phaùp, tuyeân boá: Toâi ñeà nghò haõy quyeát taâm cöùu xeùt moät döï aùn veà Ñaøi Truyeàn Hình Coâng Giaùo treân caáp baäc toaøn Luïc Ñòa: ñaây laø moät loaïi EUROVISION thöôøng tröïc, ñeå goùp phaàn vaøo vieäc xaây döïng Chaâu AÂu môùi, trong vieäc toân troïng caùc giaù trò cao quí Kitoâ; Chaâu AÂu môùi phaûi ñöôïc thieát laäp treân caùc giaù trò naøy.

Ñöùc Cha Joseù Sanchez Gonzales, giaùm muïc Siguenza-Guadalajara beân Taây Ban Nha, noùi nhö sau: Caàn phaûi ñoaøn keát moïi noã löïc vaø trao ñoåi kinh nghieäm ñeå toå chöùc nhöõng dòch vuï chung, nhaát laø trong laõnh vöïc Truyeàn Hình vaø Internet. Ñöùc Cha Crispian Hollis, Giaùm Muïc giaùo phaän Portsmouth beân Anh Quoác, vò chòu traùch nhieäm UÛy Ban veà Truyeàn Thoâng Xaõ Hoäi cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Chaâu AÂu, ñaõ tuyeân boá maïnh meõ trong Thöôïng Hoäi Ñoàng raèng: Traùi laïi "laø Giaùo Hoäi, chuùng ta sôï caùc phöông tieän truyeàn thoâng xaõ hoäïi. Chuùng ta thuoäc veà moät daân daàn daàn bò tuïc hoùa bôûi moät neàn vaên hoùa do caùc phöông tieän truyeàn thoâng xaõ hoäi kieåm soaùt caøng ngaøy caøng saâu roäïng theâm maõi, trong khi ñoù chuùng ta thöôøng boû qua caùc phöông tieän truyeàn thoâng naøy, nhöõng phöông tieäïn raát coù theå giuùp chuùng ta trong coâng cuoäc "Tin Möøng hoùa" neàn vaên hoùa chuùng ta moät caùch saâu xa hôn vaø hieäu nghieäm hôn. Caùc phöông tieän truyeàn thoâng thaùch ñoá chuùng ta, vaø chuùng ta khoâng ñöôïc coi chuùng nhö moät ñe doïa cho mình. Ñöùc Hoàng Y Jozef Glemp, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Warsawa, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Ba Lan, coâng nhaän raèng: Chuùng ta hieän dieän quaù ít trong mass-media. Coù leõ chuùng ta khoâng coù can ñaûm ñeå ñi vaøo nhöõng moâi tröôøng cuûa vaên hoùa vaø ñeå tìm trong caùc moâi tröôøng naøy nhöõng ngöôøi baïn ñaùng tin caäy. Ñöùc Cha Adam Lepa, giaùm muïc phuï taù giaùo phaän Lodz, beân Ba Lan, cuõng ñaõ tuyeân boá nhö sau: Caùc phöông tieän truyeàn thoâng xaõ hoäi Coâng Giaùo phaûi trôû neân moät nôi cuûa vieäc rao giaûng Tin Möøng. Caùc kyù giaû Coâng Giaùo cuûa mass-media phaûi thaønh tín raèng: haønh ñoäng treân dö luaän quaàn chuùng veà Giaùo Hoäi, veà giaùo lyù cuûa Giaùo Hoäi, veà söù vuï cuûa Giaùo Hoäi vaø veà hình aûnh ñích thöïc cuûa Giaùo Hoäi trong xaõ hoäi, taïo neân phöông tieän quan troïng hôn caû cho vieäc rao giaûng Tin Möøng. Trong söù ñieäp naêm nay (1999) veà ngaøy truyeàn thoâng xaõ hoäi, ÑTC nhaán maïnh ñeán söï hieän dieän baïn höõu cuûa caùc phöông tieän truyeàn thoâng xaõ hoäi. Söï hieän dieän baïn höõu naøy khoù tìm ñöôïc nôi caùc phöông tieän truyeàn thoâng cuûa moät xaõ hoäi moãi ngaøy moãi bò tuïc hoùa. ÑTC vieát: Ngaøy nay trong mass-media khoâng coù söï hieän dieän baïn höõu, khoâng coù söï löu yù ñoái vôùi caùc nhu caàu vaø nhöõng chôø ñôïi cuûa caùc ñoäc giaû, thính giaû vaø khaùn giaû. Tieác thay baùo chí vaø ñaøi truyeàn hình höôùng veà vieäc theo ñuoåi cung caáp tin töùc vaø caïnh tranh vôùi baát cöù giaù naøo. Vì theá, caàn phaûi thay ñoåi, caàn phaûi ñem ñeán cho quaàn chuùng nhöõng phöông tieän thoâng tin: nhöõng phöông tieän naøy vôùi söï khieâm toán vaø daán thaân, ñeàu nhaém ñeán vieäc tìm kieám nhöõng söï vieäc trong tính caùch khaùch quan cuûa chuùng; nhöõng phöông theá bieát xöû duïng kieåu noùi thaân tình, trong traéng; nhöõng phöông theá giaùo huaán nieàm hy voïng vaø loan nhöõng "tin töùc toát laønh"; nhöõng phöông theá khoâng taán coâng vôùi nhöõng tieáng ñoäng oàn aøo cuûa caùi choùng qua vaø vôùi söï tròch thöôïng cuûa nhöõng ngöôøi naém trong tay moät quyeàn haønh huøng maïnh khaùc thöôøng; nhöõng phöông tieän noùi leân vôùi tieáng noùi cuûa ngöôøi baïn, tieáng noùi, duø khi phaûi loan ñi "nhöõng tin xaáu, nhöõng tin döõ doäi" (nhö chieán tranh), cuõng laøm vôùi tình thöông xoùt, vôùi söï toân troïng, vôùi tình yeâu thöông vaø baùc aùi. Nhö ÑTC nhaéc trong söù ñieäp: Caàn phaûi thay ñoåi. Nhieäm vuï thay ñoåi naøy tröôùc heát laø nhieäm vuï cuûa caùc vò chuû chaên caùc Giaùo Hoäi vaø cuûa caùc phöông tieän truyeàn thoâng Coâng Giaùo. ÑTC ñaõ löu yù raát nhieàu ñeán caùc phöông tieän truyeàn thoâng xaõ hoäi trong vieäc rao giaûng Tin Möøng. Ñeà nghò cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà truyeàn thoâng xaõ hoäi laø moät ñeà nghò raát hôïp thôøi vaø raát caàn thieát. Vôùi söï taùn thaønh cuûa nhieàu Nghò Phuï, chaéc chaén Ñaøi Truyeàn Hình Coâng Giaùo Chaâu AÂu seõ ñöôïc thaønh laäp trong nhöõng naêm tôùi ñaây, ñeå goùp phaàn vaøo vieäc taùi rao giaûng Tin Möøng vaø xaây döïng moät Chaâu AÂu môùi, treân caùc giaù trò cuûa neàn vaên hoùa Kitoâ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page