Vaøi ñieåm ñaùng chuù yù
trong baøi Phaùt Bieåu Quan Troïng
cuûa Ñöùc Hoàng Y DIONIGI TETTAMANZI
Toång Giaùm Muïc GENOA, Baéc Italia

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vaøi ñieåm ñaùng chuù yù trong baøi Phaùt Bieåu Quan Troïng cuûa Ñöùc Hoàng Y DIONIGI TETTAMANZI, Toång Giaùm Muïc GENOA, Baéc Italia.

Tin Roma (RG 5/10/99): Trong phieân hoïp chung saùng thöù Hai, muøng 4 thaùng 10/1999, Ñöùc Hoàng Y TETTAMANZI ñaõ phaùt bieåu nhaéc ñeán tinh thaàn caàn coù nôi caùc nghò phuï tham döï Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu vöøa ñoàng thôøi vaïch roõ ñaâu laø trung taâm cuûa nhöõng vaán ñeà cuûa AÂu Chaâu ngaøy nay.

Veà tinh thaàn caàn coù, Ñöùc Hoàng Y Tettamanzi ñaõ phaùt bieåu nhö sau: "Ñöôïc goïi noùi leân tieáng noùi cuûa Hy Voïng vaø mang ñeán nieàm Hy Voïng cho AÂu Chaâu xem ra nhö ñang maát hy voïng, chuùng ta caàn phaûi noùi leân tieáng noùi cuûa mình vôùi tinh thaàn ñaày hy voïng (speak with hope). Ñaây laø ñieàu kieän caên baûn ñeå coù theå noùi lôøi hy voïng cho AÂu Chaâu ngaøy nay, vaø thoâng truyeàn nieàm hy voïng vaø tin töôûng cho caùc linh muïc cuõng nhö cho moïi thaønh phaàn Daân Chuùa trong caùc coäng ñoaøn Giaùo Hoäi chuùng ta coù traùch nhieäm chaêm soùc. Ñaây laø tinh thaàn laïc quan töôi vui phaùt sinh töø ñöùc tin chuùng ta vaøo söï hieän dieän cuûa Chuùa Gieâsu, Ñaáng ñaõ khoâng boû rôi Giaùo Hoäi vaø con ngöôøi, vaø tieáp tuïc sai Chuùa Thaùnh Thaàn xuoáng ñeå bieán ñoåi AÂu Chaâu. Ñaây laø ñieàu ñaõ xaûy ra trong lòch söû hai ngaøn naêm qua. Vaø ngaøy nay, vaãn coøn nhöõng daáu chæ noùi leân söï hieän dieän vaø haøng ñoäng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn trong Giaùo Hoäi. Chuùng ta coù theå noùi veà hy voïng vaø noùi vôùi tinh thaàn hy voïng, bôûi vì chuùng ta bieát raèng Chuùa Gieâsu hieän dieän trong lòch söû AÂu Chaâu vaø lòch söû Giaùo Hoäi, vaø vì chuùng ta tin raèng Ngaøi laø söï cöùu roãi duy nhaát cuûa moïi ngöôøi. Ñoù laø Lôøi Tuyeân Xöng Ñöùc Tin cuûa chuùng ta vaøo Ñaáng laø Chuùa cuûa lòch söû maø chuùng ta coù theå vaø phaûi coáng hieán cho AÂu Chaâu ngaøy nay."

Vaø trung taâm cuûa nhöõng vaán ñeà muïc vuï maø Giaùo Hoäi Coâng Giaùo gaëp phaûi taïi AÂu Chaâu ngaøy nay, laø vaán ñeà "Ñöùc Tin vaøo Chuùa Gieâsu Kitoâ", nhö ñöôïc nhaéc ñeán trong taäp Taøi Lieäu Laøm Vieäc cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu kyø II naày. Ñöùc Hoàng Y Tettamanzi ñaõ neâu ra nhöõng caâu hoûi sau ñaây: Chuùng ta laø nguôøi "Kitoâ" cho ñeán möùc ñoä naøo ñaây? Chuùng ta tin ñöôïc bao nhieâu raèng Chuùa Gieâsu Kitoâ ñang hieän dieän giöõa chuùng ta vaø cho chuùng ta? Vaán ñeà quan troïng cuûa chuùng ta khoâng phaûi laø vaán ñeà nhöõng ngöôøi khoâng Kitoâ hay nhöõng ngöôøi "khoâng ñöôïc röûa toäi". Ñoù laø vaán ñeà nhöõng nguôøi Kitoâ caàn ñöôïc trôï giuùp ñeå TIN NHIEÀU HÔN vaøo Chuùa Gieâsu Kitoâ. Caùm doã nghieâm troïng laø caùm doã soáng döôøng nhö theå khoâng coù Chuùa Kitoâ nöõa. (etsi Christus non daretur).


Back to Radio Veritas Asia Home Page