Töôøng thuaät
Khoùa Hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu
chieàu thöù Baûy muøng 2 thaùng 10/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Töôøng thuaät Khoùa Hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu, chieàu thöù Baûy muøng 2 thaùng 10/1999.

Khoùa Hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu Kyø II laø khoùa hoïp ngaén nhaát so vôùi nhöõng khoùa hoïp ñaëc bieät cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc caùc Ñaïi Luïc khaùc ñaõ coù tröôùc ñaây. Tuy ngaén ngaøy, (töø ngaøy 1 ñeán 23 thaùng 10/1999), nhöng caùc giai ñoaïn cuûa khoùa hoïp vaãn ñöôïc tuaân giöõ nhö caùc khoùa hoïp khaùc. Ngoaøi hai thaùnh leã khai maïc vaø beá maïc, khoùa hoïp ñaëc bieät goàm coù 19 phieân hoïp chung vaø 15 phieân hoïp theo nhoùm ngoân ngöõ.

Trong phieân hoïp chung chieàu thöù Baûy 2/10/1999, ñaõ coù 13 nghò phuï phaùt bieåu yù kieán tröôùc söï hieän dieän cuûa ÑTC. Töø nhöõng phaùt bieåu naày, nguôøi ta coù theå nhìn thaáy ñöôïc nhöõng vaán ñeà cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi AÂu Chaâu noùi rieâng, vaø cuûa toaøn Ñaïi Luïc AÂu Chaâu noùi chung. Caùc nghò phuï ñaõ ghi nhaän raèng caøng ngaøy caøng roäng theâm khoaûng caùch giöõa moät beân laø tieán boä cuûa xaõ hoäi vaø moät beân laø nhöõng giaù trò tinh thaàn. Töông lai cuûa ñaïi luïc AÂu Chaâu tuøy thuoäc nhieàu vaøo nhöõng choïn löïa hoâm nay.

Nhöõng chuû ñeà thöôøng ñöôïc caùc nghò phuï nhaéc ñeán trong caùc baøi phaùt bieåu hoâm chieàu thöù Baûy 2/10/1999 laø:

Ngoaøi ra, nhöõng phaùt bieåu cuûa caùc nghò phuï ñeán töø nhöõng quoác gia cöïu Lieân Xoâ raát ñöôïc moïi ngöôøi chuù yù:

Theo Ñöùc Toång Giaùm Muïc Kondrusiewicz, giaùm quaûn toâng toøa mieàn Nga AÂu, Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu, vôùi quan taâm lo cho töông lai cuûa AÂu Chaâu, khi ñoïc nhöõng daáu chæ cuûa thôøi ñaïi theo aùnh saùng cuûa Tin Möøng, caàn phaûi laøm sao ñeå giuùp cho cuoäc phuïc höng cô caáu gia ñình, ñöôïc aên reã saâu vaøo Thieân Chuùa, vaø coù moät ñöôøng loái môùi chaêm soùc cho caùc ôn goïi, ngoõ haàu Chuùa Kitoâ trôû thaønh nguoàn maïch cho nieàm hy voïng cuûa AÂu Chaâu. AÂu Chaâu ñaõ baét ñaàu thôû baèng hai buoàng phoåi Ñoâng vaø Taây AÂu, vaø giôø ñaây caàn phaûi coù moät con tim, moät taâm hoàn maø thoâi.

Ñaùp laïi nhöõng nhaän ñònh tieâu cöïc veà vieäc giaûm suït con soá caùc ôn keâu goïi taïi AÂu Chaâu ngaøy nay, Ñöùc Hoàng Y Martinez Somalo, toång tröôûng boä Tu Só, ñaõ nhaán maïnh raèng AÂu Chaâu hieän nay vaãn coøn khoaûng 450 ngaøn nöõ tu vaø 100 ngaøn nam tu só coù moät ñôøi soáng neâu göông, coù khaû naêng ñaùp laïi côn khaùt tinh thaàn taïi AÂu Chaâu ngaøy nay vaø ban cho AÂu Chaâu moät linh hoàn raát caàn thieát.

Ñöùc Hoàng Y Arinze, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh ñoái thoaïi vôùi anh chò em khoâng Kitoâ,ñaõ nhaán maïnh ñeán söï caàn thieát ñoái thoaïi lieân toân, khoâng nhöõng vôùi nhöõng anh chò em Hoài Giaùo, maø coøn vôùi nhöõng anh chò em AÁn Ñoä Giaùo, Phaät Giaùo, vaø nhöõng tín ñoà cuûa caùc toân giaùo khaùc, maø khoâng töø boû vieäc rao giaûng Chuùa Kitoâ, Ñaáng cöùu roãi duy nhaát cuûa nhaân loaïi.

Ñöùc Cha Garnier, ngöôøi Phaùp, nhaán maïnh ñeán söï ñoùng goùp cuûa Kitoâ Giaùo cho vieäc xaây döïng AÂu Chaâu nhö laø moät coäng ñoàng caùc daân toäc, cho vieäc giuùp Ñoâng AÂu ñöôïc côûi môû hôn, cho vieäc trôï giuùp nhöõng quoác gia ñang phaùt trieån, cho vieäc baûo veä söï soáng vaø baûo veä gia ñình, cho vieäc phoå bieán hoïc thuyeát xaõ hoäi.

Ñaëc bieät caùc nghò phuï ñaõ chuù yù ñeán chöùng töø cuûa Ñöùc Cha RADKOVSKY, ñeán töø Coäng Hoøa Tcheque. Ñöùc Cha ñaõ nhaéc laïi nhö sau: "Trong thôøi kyø bò coäng saûn baùch haïi, chính Chuùa Gieâsu hieän dieän giöõa chuùng toâi, ñaõ ban cho chuùng toâi söùc maïnh ñeå yeâu thöông keû thuø; Chuùa Gieâsu ñaõ giuùp chuùng toâi chòu ñöïng ñöôïc nhöõng noåi thoáng khoå maø khoâng maát nieàm vui vaø hy voïng vaøo chieán thaéng cuûa Chuùa Kitoâ".

Ñöùc Cha Michalik, nguôøi BaLan, ñaõ chia seõ nhö sau: "Chuùng toâi ñaõ traûi qua kinh nghieäm ñau thöông nhöõng cuoäc baùch haïi vaø lo sôï; chuùng toâi ñaõ khoâng ñeå cho mình bò gaït bôûi veû thu huùt cuûa moät thöù thaàn hoïc giaûi phoùng; vaø giôø ñaây, chuùng toâi phaûi choáng laïi nhöõng aùp löïc, nhöõng caùm doã vaø nhöõng lôøi höùa haûo huyeàn cuûa nhöõng yù thöùc heä môùi."

Ñoù laø vaøi noäi dung noåi baät töø caùc baøi phaùt bieåu cuûa caùc nghò phuï trong phieân hoïp chung chieàu thöù Baûy muøng 2 thaùng 10/1999. Saùng thöù Hai, muøng 4 thaùng 10/1999, coù theâm 18 nghò phuï phaùt bieåu. Chuùng toâi seõ keå laïi nhöõng phaùt bieåu naày trong chöông trình kyø tôùi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page