Nhöõng coâng vieäc quan troïng
ñang chôø ñôïi ÑTC
trong thaùng 10/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nhöõng coâng vieäc quan troïng ñang chôø ñôïi ÑTC trong thaùng 10 tôùi ñaây.

Vatican - 24.09.99 - Phuû Giaùo Hoaøng loan baùo: Thöù Saùu moàng moät thaùng 10/1999 tôùi ñaây, ÑTC seõ chuû söï thaùnh leã ñoàng teá trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, ñeå khai maïc Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc theá giôùi veà Chaâu AÂu. Ñeà taøi cuûa Khoùa Hoïp naøy laø: "Chuùa Gieâsu Kitoâ soáng ñoäng trong Giaùo Hoäi, nguoàn maïch cuûa hy voïng cho Chaâu AÂu".

Phuû Giaùo Hoaøng cho bieát theâm: Ngaøy 19 thaùng 10/1999 tôùi ñaây, ÑTC seõ tieáp kieán Toång Thoáng Coäng Hoøa YÙ, oâng Carlo Arzeglio Ciampi tôùi vieáng thaêm chính thöùc Toøa Thaùnh. Ñaây laø chuyeán vieáng thaêm chính thöùc thöù 12 cuûa Vò Quoác Tröôûng YÙ taïi Vatican, keå töø ngaøy thaønh laäp Neàn Coäng Hoøa (1948).

Döôùi trieàu Giaùo Hoaøng Ñöùc Pio XII (1939-1958) coù ba vò Toång Thoáng vieáng thaêm: De Nicola, Einaudi vaø Gronchi - Ñöùc Gioan XXIII (1958-1963) coù hai vò: Toång Thoáng Gronchi vaø Segni - Ñöùc Phaoloâ VI (1963-1978) coù ba vò: Segni, Saragat vaø Leone - Ñöùc Gioan Phaoloâ II (1978 ñeán nay) ñaõ coù ba vò vieáng thaêm: Pertini, Cossiga vaø Scalfaro. Vaø laàn tôùi ñaây, töùc laàn thöù 12, cuõng Ñöùc Gioan Phaoloâ II seõ ñoùn tieáp Taân Toång Thoáng Ciampi.

Toång Thoáng Ciampi ñaõ ñöôïc baàu laøm Quoác Tröôûng caùch ñaây ít thaùng thay theá oâng Scalfaro maõn nhieäm kyø. OÂng ñaõ ñeán gaëp ÑTC, sau khi ñöôïc baàu laøm Toång Thoáng, nhöng vôùi tö caùch rieâng. Taân Toång Thoáng laø ngöôøi Coâng Giaùo toát, moät nhaø kinh teá noåi tieáng quoác teá. Ñang luùc giöõ chöùc Thoáng Ñoác Ngaân Haøng quoác gia YÙ, oâng ñöôïc Toång Thoáng Scalfaro môøi ra laäp chính phuû. OÂng khoâng thuoäc ñaûng phaùi chính trò naøo taïi YÙ. Tröôùc khi ñöôïc baàu laøm Toång Thoáng, oâng giöõ chöùc Toång Tröôûng Taøi Chaùnh trong Chính Phuû cuûa Thuû Töôùng Prodi, hieän nay laø Thuû Töôùng chính phuû Lieân Hieäp Chaâu AÂu.


Back to Radio Veritas Asia Home Page