Cuoäc hoïp baùo veà
Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi
cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng veà Chaâu AÂu

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuoäc hoïp baùo veà Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng veà Chaâu AÂu.

Vatican - 30.09.99 - Saùng thöù Naêm 30.09.99, tröôùc ngaøy khai maïc Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc theá giôùi veà Chaâu AÂu, Ñöùc Hoàng Y Jan Shcotte, Toång Thö Kyù Thöôïng Hoäi Ñoàng, chuû toïa cuoäc hoïp baùo, ñeå giaûi thích cho giôùi baùo chí: yù nghóa, dieãn tieán vaø nhöõng aùp duïng trong töông lai. Ñöùc Hoàng Y nhaéc laïi: Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc laø duïng cuï raát ñöôïc Trieàu Giaùo Hoaøng cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II duøng ñeán: 15 khoùa hoïp, trong ñoù coù 8 khoùa ñaëc bieät; vaø Trieàu Giaùo Hoaøng Ñöùc Phaoloâ VI (1963-1978) coù 4 khoùa hoïp. Con soá caùc nghò phuï laø 179, trong ñoù coù 72 vò do ÑTC boå nhieäm - 84 vò ñöôïc caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc caùc nôi löïa choïn. Ngoaøi caùc Nghò Phuï coøn coù 10 phaùi ñoaøn cuûa caùc Giaùo Hoäi Kitoâ khaùc - 19 giaùo daân chuyeân vieân vaø döï thính, trong ñoù coù 8 phuï nöõ vaø moät ñaëc uûy cuûa Coäng Ñoàng ñaïi keát Taizeù.

Nhö caùc Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi tröôùc ñaây, sau caùc phieân hoïp chung taïi Phoøng Thöôïng Hoäi Ñoàng, caùc nghò phuï seõ hoïp nhoùm. Laàn naøy coù 9 nhoùm nhoû (circuli minores) ñöôïc chia theo caùc tieáng noùi: 3 nhoùm tieáng YÙ - 2 nhoùm tieáng Phaùp - 2 nhoùm tieáng Anh - moät nhoùm tieáng Ñöùc - moät nhoùm tieáng Taây Ban Nha vaø moät nhoùm tieáng Boà Ñaøo Nha. Khoâng coøn nhoùm Latinh nöõa, vì treân thöïc teá, trong luùc hoïp nhoùm, caùc vò laïi noùi tieáng YÙ. Veà vieäc ñoùng goùp cuûa caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc caùc nöôùc, Ñöùc Hoàng Y Toång Thö Kyù Thöôïng Hoäi Ñoàng cho bieát: laàn naøy raát tích cöïc: töùc laø hôn 70%. Nhôø söï goùp yù kieán naøy, môùi coù theå soaïn thaûo Vaên Kieän laøm vieäc. Caùc ñeà taøi ñöôïc neâu leân: coù nhöõng ñeà taøi veà chính trò vaø xaõ hoäi; nhöng ñöôïc ñaët sau caùc ñeà taøi lieân heä ñeán ñöùc tin. Tröôùc heát vieäc maát ñaïo - vieäc tuïc hoùa vaø vieäc moãi ngaøy moãi thieáu theâm maõi veà söï hieåu bieát ñöùc tin, tuy treân caáp baäc khaùc nhau, nhöng ñaây laø ñaëc ñieåm cuûa tình hình chung hieän nay taïi Chaâu AÂu. Tieâu chuaån löïa choïn caùc ñaïi bieåu laàn naøy coù thay ñoåi, ñeå nhöõng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc nhoû beù cuõng coù ñaïi dieän taïi Khoùa Hoïp. Moät söï khaùc thöôøng: laàn naøy coù maáy nghò phuï khoâng thuoäc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc naøo, nhö Giaùm Muïc Gilbratar, Lichtenstein ... cuõng tham döï.


Back to Radio Veritas Asia Home Page