Nhaän ñònh cuûa Ñöùc Cha Aldo Giordano
toång thö kyù Lieân HÑGM AÂu Chaâu
veà Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nhaän ñònh cuûa Ñöùc Cha Aldo Giordano, toång thö kyù Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu veà Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu.

Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc theá giôùi khoùa ñaëc bieät veà AÂu Chaâu seõ khai dieãn hoâm nay, 1/10/1999 vaø keát thuùc vaøo ngaøy 23/10/1999 tôùi ñaây. Ñaây laø Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc cuoái cuøng nhaèm chuaån bò möøng ñaïi naêm thaùnh 2000.

Trong baøi phoûng vaán daønh cho haõng thoâng taán Coâng Giaùo Sir cuûa YÙ, Ñöùc Cha Aldo Giordano, toång thö kyù cuûa Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu ñaõ so saùnh tình hình hieän nay cuûa AÂu Chaâu vôùi 8 naêm veà tröôùc nhö sau: "Dó nhieân, AÂu Chaâu hieän nay coù khaùc, nhöng toâi nghó raèng vaán ñeà vaãn nhö cuõ. Naêm 1991, sau khi böùc töôøng Baù Linh suïp ñoã, caùc Giaùm Muïc ñöùng tröôùc moät AÂu Chaâu cuûa muøa xuaân, cuûa phaán khôûi, cuûa nhöõng töï do lôùn ñöôïc phuïc hoài vaø cuûa nieàm hy voïng veà moät tình lieân ñôùi môùi giöõa caùc nöôùc. Naêm 1999, chuùng toâi bôùt phaán khôûi hôn vaø coù leõ cuõng ít coù aûo töôûng hôn, bôûi vì chuùng toâi ñaõ chöùng kieán nhöõng thaûm kòch maø chuùng toâi khoâng bao giôø ngôø tröôùc".

Theo Ñöùc Cha toång thö kyù lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu, cuõng nhö khi dieãn ra Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà AÂu Chaâu hoài naêm 1991, hieän nay vaán ñeà cô baûn ñoái vôùi AÂu Chaâu vaãn laø vaán ñeà rao giaûng Tin Möøng. Chính vì theá maø trong phaàn thöù I, Taøi lieäu laøm vieäc cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu laàn naøy neâu baät raèng vaán ñeà troïng taâm vaãn laø vaán ñeà ñöùc tin, töùc vaán ñeà Thieân Chuùa, töø ñoù phaùt xuaát moät caùi nhìn ñaëc bieät veà con ngöôøi.

Ñöùc Cha Aldo Giordano cho raèng ñaèng sau caùc thaûm kòch maø AÂu Chaâu ñaõ traûi qua laø moät caùi nhìn ngheøo naøn hoaëc coù tính caùch baïo ñoäng veà con ngöôøi. Thoâng thöôøng trong caùi nhìn cuûa chuùng ta veà con ngöôøi, chuùng ta chæ xeùt ñeán moät khía caïnh cuûa con ngöôøi. Cho daãu coù quan troïng nhö vieäc laøm, kinh teá, kyû thuaät hay ngay caû lyù trí vaø tinh thaàn, nhöng khi con ngöôøi bò giaûn löôïc vaøo moät chieàu kích duy nhöùt, ñieàu naøy seõ coù nguy cô laøm phaùt sinh moät caùi nhìn leäch laïc. Cuõng nhö trong thaân xaùc cuûa chuùng ta, neáu con maét töï cho laø taát caû, noù seõ töï gaït boû ra khoûi söï haøi hoøa cuûa toaøn theå khuoân maët. Chuû nghóa coïng saûn trong quaù khöù vaø chuû nghó kinh teá töï do hieän nay vaø ngay caû chuû nghóa töông ñoái veà vaên hoùa: taát caû ñeàu xuaát phaùt töø moät caùi nhìn leäch laïc veà con ngöôøi.

Ñöùng tröôùc nguy cô cuûa moät caùi nhìn leäch laïc nhö theá veà con ngöôøi, Giaùo Hoäi caàn phaûi ñi saâu vaøo caên coäi cuûa vaán ñeà vaø chöùng toû raèng Tin Möøng coù theå hieåu töôøng taän vaø ñaùp öùng vôùi nhöõng vaán ñeà cuûa con ngöôøi. Chuùa Kitoâ ñaõ khoâng ñöùng ôû beân ngoaøi theá giôùi. Ngaøi chính laø caâu traû lôøi cho con ngöôøi. Ñöùc Cha Aldo Giordano khaúng ñònh nhö sau: "Söùc thu huùt cuûa Tin Möøng chính laø khaû naêng coù theå ñaùp traû laïi töø beân trong cho nhöõng vaán ñeà cuûa AÂu Chaâu ngaøy nay. Tin Möøng mang laïi nhöõng vaän may lôùn cho Giaùo Hoäi".

Nhaän ñònh veà nhöõng chuû nghóa daân toäc cöïc ñoan vaø chuû tröông thanh loïc chuûng toäc gaàn ñaây taïi Balkan, ñöùc cha toång thö kyù lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu noùi raèng nhöõng khaùc bieät vaø söï hieäp nhöùt cuûa AÂu Chaâu vaãn chöa ñöôïc giaûi quyeát . Moät ñaøng ngöôøi ta coù theå rôi vaøo nhöõng hình thöùc ñoäc taøi. Chuùng ta chæ caàn nghó ñeán nhöõng gì ñaõ xaûy ra taïi Balkan: ngöôøi ta nhaân danh söï thoáng nhöùt ñeå phaù huûy caùc dò bieät. Ñaøng khaùc, nhöõng söï khaùc bieät laïi phaù huûy söï thoáng nhöùt vaø daãn ñeán nhöõng cuoäc noäi chieán. Nhöõng gì ñaõ dieãn ra taïi Balkan cho thaáy raèng vaán ñeà ngoâi chung cuûa AÂu Chaâu vaãn chöa ñöôïc giaûi quyeát. Ñaây laø moät thaùch ñoá cho Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà AÂu Chaâu laàn naøy. Ñöùc Cha Aldo Giordano cho bieát: phaàn thöù hai cuûa Taøi Lieäu laøm vieäc taäp truù vaøo khía caïnh thaàn hoïc cuûa söï hieän dieän cuûa Ñaáng Phuïc Sinh giöõa caùc moân ñeä cuûa Ngaøi: "Nôi naøo coù hai hoaëc ba ngöôøi nhaân danh Ta maø hoäi hoïp, thì coù Ta ôû giöõa hoï". Neáu Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu laàn naøy ñaøo saâu ñöôïc söï hieän dieän naøy, thì ñieàu naøy seõ giuùp taïo ra ñöôïc moät tình lieân ñôùi môùi. Nhaân danh Chuùa maø hieäp nhöùt coù nghóa laø saún saøng trao ban nhöõng dò bieät cuûa mình. Söï khaùc bieät luùc ñoù khoâng coøn ñöôïc xem nhö laø moät giaù trò caàn phaûi khö khö giöõ laáy cho rieâng mình, maø laø moùn quaø ñeå trao ban. Luùc ñoù moät tình lieân ñôùi môùi seõ phaùt sinh: hai ngöôøi khoâng coøn laø hai ngöôøi ñôn ñoäc nhö Cain vaø Abel, maø neân moät vôùi nhau trong Thieân Chuùa cuûa Ñaáng Phuïc Sinh.

Phaûi chaêng ñaây laø ñieàu maø moïi ngöôøi ñang chôø ñôïi töø Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu laàn naøy? Ñöùc Cha Aldo Giordano traû lôøi nhö sau: "Ñöùng tröôùc bieán coá naøy, coù nhieàu hy voïng maø cuõng coù laém thaùi ñoä ngôø vöïc. Ngöôøi ta sôï raèng Thöôïng Hoäi Ñoàng naøy roài ra cuõng chæ laø moät laäp laïi cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng hoài naêm 1991. Nhöng veà moät Thöôïng Hoäi Ñoàng, chuùng ta bieát ít hay nhieàu nhö moät khôûi ñaàu, chöù khoâng theå bieát noù seõ keát thuùc nhö theá naøo. Chính vì theá maø chuùng ta haõy caàu nguyeän cho Thöôïng Hoäi Ñoàng naøy ñöôïc trôû thaønh moät Leã Hieän Xuoáng ngoõ haàu cuoái cuøng chuùng ta coù theå thoát leân "Chuùng toâi ngaïc nhieân veà nhöõng gì ñaõ xaûy ra".

Noùi ñeán khía caïnh ñaïi keát cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc laàn naøy, Ñöùc Cha toång thö kyù lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu cho bieát: ba vò ñaïi dieän cuûa Hoäi Ñoàng caùc Giaùo Hoäi AÂu Chaâu ñöôïc môøi tham döï Thöôïng Hoäi Ñoàng laø: toång thö kyù cuûa Hoâi Ñoàng, moät nhaø thaàn hoïc Ñöùc vaø moät nhaø thaàn hoïc Chính Thoáng Phaàn Lan. Ngoaøi ra caùc Giaùo Hoäi lôùn taïi AÂu Chaâu cuõng gôûi moät quan saùt vieân ñeán tham döï. Ngoaøi ra moät cuoäc gaëp gôõ ñaïi keát khaùc ôû qui moâ aâu chaâu cuõng seõ dieãn ra vaøo naêm 2001 vaø ñòa ñieåm ñöôïc choïn löïa seõ laø moät quoác gia coù ña soá Chính Thoáng. Ñaây seõ laø moät cuoäc gaëp gôõ ñoái thoaïi giöõa caùc vò laõnh ñaïo caùc Giaùo Hoäi, caùc vò höõu traùch cuûa caùc toå chöùc ñaïi keát AÂu Chaâu vaø ñaïi dieän giôùi treû.


Back to Radio Veritas Asia Home Page