Vaøi neùt veà Khoùa Hoïp Ñaëc Bieät
Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu
laàn thöù II

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vaøi neùt veà Khoùa Hoïp Ñaëc Bieät Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu, laàn thöù II.

Khoùa hoïp ñaëc bieät cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu laàn thöù II, seõ ñöôïc toå chöùc taïi Vatican, töø ngaøy muøng 1 ñeán 23 thaùng 10, 1999. Ñaây laø khoùa hoïp ñaëc bieät cuoái cuøng trong soá nhöõng khoùa hoïp theo töøng ñaïi luïc, tröôùc khi cöû haønh Ñaïi Toaøn Xaù vaøo naêm 2000.

Coâng cuoäc chuaån bò cho khoùa hoïp ñaëc bieät naày ñaõ traûi qua nhöõng giai ñoaïn nhö sau: tröôùc heát laø giai ñoaïn tham khaûo yù kieán veà chuû ñeà cuûa khoùa hoïp. Keát thuùc giai ñoaïn tham khaûo veà chuû ñeà cuûa khoùa hoïp laø vieäc ÑTC Gioan Phaoloâ II coâng boá chuû ñeà cuûa Khoùa Hoïp, ngaøy 23 thaùng 6 naêm 1996. Chuû ñeà cuûa Khoùa Hoïp laø: "Chuùa Gieâsu Kitoâ soáng ñoäng trong giaùo hoäi cuûa Ngöôøi, nguoàn maïch hy voïng cho AÂu Chaâu".

Böôùc thöù hai cuûa giai ñoaïn chuaån bò laø soaïn vaø coâng boá taøi lieäu Ñaïi Cöông (Lineamenta) ngaøy 16 thaùng 3 naêm 1998. Taøi lieäu ñaïi cöông naày ñaõ ñöôïc gôûi ñeán caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc caùc quoác gia ñaïi luïc AÂu Chaâu vaø caùc cô quan quan troïng khaùc nöõa trong Giaùo Hoäi, ñeå xin goùp yù; vaø nhôø nhöõng goùp yù naày maø soaïn ra Vaên Kieän Laøm Vieäc cuûa Khoùa Hoïp. (Instrumentum Laboris).

Böôùc thöù ba laø soaïn vaø coâng boá Vaên Kieän Laøm Vieäc cuûa Khoùa Hoïp vaøo thaùng 7 vöøa qua (1999) Vôùi vieäc coâng boá Vaên Kieän Laøm Vieäc, toaøn theå coâng cuoäc chuaån bò cho Khoùa Hoïp ñaëc bieät Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu keå nhö laø keát thuùc.

Trong khi chôø ñôïi khoùa hoïp khai maïc (vaøo ngaøy thöù Saùu muøng 1 thaùng 10/1999 naày), haõng tin cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Italia ñaõ phoûng vaán Ñöùc Cha Aldo Giordano, toång thö kyù cuûa Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu veà nhöõng thaùch thöùc cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi luïc ñòa AÂu Chaâu, cuõng nhö veà moät vaøi chi tieát lieân quan ñeán Khoùa Hoïp Ñaëc Bieät Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu.

Nhö chuùng ta ñaõ bieát, khoùa hoïp ñaëc bieät Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu laàn naày (thaùng 10 naêm 1999) laø khoùa hoïp ñaëc bieät laàn thöù hai. Khoùa hoïp ñaëc bieät laàn thöù nhaát laø vaøo naêm 1991. Moãi ñaïi luïc chæ coù moät khoùa hoïp ñaëc bieät Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc. Rieâng AÂu Chaâu, thì laïi coù hai khoùa, khoùa thöù nhaát vaøo naêm 1991, vaø khoùa thöù hai vaøo naêm 1999, töùc sau ñoù 8 naêm.

Traû lôøi cho caâu hoûi ñaàu tieân veà tình traïng cuûa AÂu Chaâu vaøo hai thôøi ñieåm, töùc hai laàn hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu, Ñöùc Cha Toång Thö Kyù ñaõ traû lôøi nhö sau:

"Chaéc raèng AÂu Chaâu ngaøy nay khaùc vôùi AÂu Chaâu vaøo naêm 1991, nhöng toâi nghó laø vaán ñeà caên baûn vaãn luoân luoân gioáng nhö tröôùc. Naêm 1991, sau bieán coá Böùc Töôøng Baù Linh bò suïp ñoå, caùc Giaùm Muïc ñoái dieän vôùi moät AÂu Chaâu cuûa Muøa Xuaân, moät AÂu Chaâu cuûa mô öôùc ñeïp, cuûa nhöõng töï do vöøa laáy laïi ñöôïc vaø cuûa nieàm hy voïng veà moät tình lieân ñôùi môùi giöõa caùc quoác gia. Nhöng roài, 8 naêm sau, töùc vaøo naêm 1999, taát caû chuùng ta bôùt mô moäng ñi, khoâng coøn quaù lyù töôûng nöõa, vaø coù leõ cuõng hôi thaát voïng moät chuùt, bôûi vì chuùng ta ñaõ nhìn thaáy nhöõng thaûm kòch, maø tröôùc ñaây chuùng ta khoâng bao giôø nghó ñeán."

Giaûi thích theâm veà ñieàu ñöôïc goïi laø "vaán ñeà caên baûn", vöøa ñöôïc noùi ñeán treân ñaây, Ñöùc Cha Aldo Giordano noùi tieáp nhö sau:

"Cuõng nhö ñoái vôùi Khoùa Hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu vaøo naêm 1991, vaán ñeà caên baûn cho AÂu Chaâu laø vaø coøn laø vaán ñeà rao giaûng phuùc aâm. Vì theá, Vaên Kieän Laøm Vieäc cuûa Khoùa hoïp, keát thuùc phaàn I (trong soá ba phaàn cuûa Vaên Kieän) vôùi laäp tröôøng cho raèng vaán ñeà trung taâm laø vaán ñeà ñöùc tin, töùc laø vaán ñeà veà Thieân Chuùa, maø töø ñoù phaùt sinh moät caùi nhìn ñaëc bieät veà con ngöôøi. Theo toâi, nguyeân nhaân cuûa nhöõng thaûm kòch ñaõ xaûy ra taïi AÂu Chaâu, coù leõ laø moät quan nieäm ngheøo naøn, ruùt goïn laïi hay ñaày baïo löïc veà con ngöôøi. Thöôøng thöôøng trong quan nieäm cuûa chuùng ta veà con ngöôøi, chuùng ta chæ nghó ñeán moät khía caïnh maø thoâi. Coù theå laø nhöõng vaán ñeà khaùc nöõa cuõng raát quan troïng, nhö vaán ñeà lao ñoäng, kinh teá, kyû thuaät, lyù trí vaø tinh thaàn, nhöng khi con ngöôøi bò ruùt goïn veà chæ moät trong nhöõng chieàu kích noùi treân , thì luùc ñoù coù nguy cô laøm phaùt sinh moät quan nieäm veà con ngöôøi coù theå gaây nguy hieåm. Ñoù laø gioáng nhö theå con maét chuùng ta muoán laø taát caû con ngöôøi, vaø khoâng chaáp nhaän mình nhö laø moät phaàn naèm trong toaøn theå göông maët. Toâi nghó ñaây laø vaán ñeà chuû thuyeát coäng saûn trong quaù khöù , vaø ngaøy hoâm nay thì coù vaán ñeà chuû thuyeát töï do quaù trôùn veà kinh teá vaø moät thöù chuû thuyeát töông ñoái vaên hoùa."

Traû lôøi cho caâu hoûi thöù ba muoán bieát Giaùo Hoäi coù thaùi ñoä nhö theá naøo tröôùc hoaøn caûnh treân cuûa AÂu Chaâu, Ñöùc Cha Aldo Giordano traû lôøi nhö sau:

"Tröôùc heát toâi coù theå noùi raèng Giaùo Hoäi ñöøng ñeå mình bò thay ñoåi do aûnh höôûng cuûa nhöõng vaán ñeà naèm ôû beà maët, nhöng giaùo hoäi phaûi coá gaéng ñi cho ñeán taën goác reã cuûa chuùng vaø chöùng minh cho ngöôøi ta thaáy raèng Phuùc AÂm coù khaû naêng thaáu hieåu cho ñeán taän cuøng vaø coù khaû naêng ñaùp laïi nhöõng vaán ñeà vaø nhöõng caâu hoûi cuûa con ngöôøi, bôûi vì Chuùa Kitoâ ñaõ laõnh laáy nhöõng vaán ñeà ñoù. Chuùa Kitoâ khoâng ñöùng ôû ngoaøi, nhöng ñaõ hieåu vaø ñaõ laéng nghe, roài töø beân trong chính Chuùa Kitoâ laø caâu traû lôøi. Ñieàu thu huùt toâi trong Phuùc AÂm, ñoù chính laø khaû naêng ñaùp laïi töø beân trong, ñaùp laïi nhöõng vaán ñeà cuûa AÂu Chaâu ngaøy nay. Chính Phuùc AÂm laø caùi may maén lôùn cuûa Giaùo Hoäi."


Back to Radio Veritas Asia Home Page