NGHÒ ÑÒNH 26/1999/NÑ-CP
cuûa NHAØ NÖÔÙC VIEÄT NAM
VEÀ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG TOÂN GIAÙO

Haø Noäi, ngaøy 19 thaùng 4 naêm 1999

CHÍNH PHUÛ

NGHÒ ÑÒNH

Chöông I
NHÖÕNG QUI ÑÒNH CHUNG

Ñieàu 1
Nhaø nöôùc Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam baûo ñaûm quyeàn töï do tín ngöôõng, toân giaùo vaø quyeàn töï do khoâng tín ngöôõng, toân giaùo.
Nghieâm caám söï phaân bieät ñoái xöû vì lyù do tín ngöôõng, toân giaùo.

Ñieàu 2
Coâng daân theo toân giaùo hoaëc khoâng theo toân giaùo ñeàu bình ñaúng tröôùc phaùp luaät, ñöôïc höôûng moïi quyeàn coâng daân vaø coù traùch nhieäm thöïc hieän moïi nghóa vuï coâng daân.

Ñieàu 3
Caùc hoaït ñoäng toân giaùo phaûi tuaân theo phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam.

Ñieàu 4
Nhöõng hoaït ñoäng toân giaùo vì lôïi ích chính ñaùng vaø hôïp phaùp cuûa tín ñoà ñöôïc baûo ñaûm.
Nhöõng hoaït ñoäng toân giaùo vì lôïi ích cuûa Toå quoác vaø nhaân daân ñöôïc khuyeán khích.

Ñieàu 5
Moïi haønh vi vi phaïm quyeàn töï do tín ngöôõng, toân giaùo, moïi haønh vi lôïi duïng tín ngöôõng, toân giaùo ñeå choáng laïi Nhaø nöôùc Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam, ngaên caûn tín ñoà laøm nghóa vuï coâng daân, phaù hoaïi söï nghieäp ñoaøn keát toaøn daân, laøm haïi ñeán neàn vaên hoùa laønh maïnh cuûa daân toäc vaø hoaït ñoäng meâ tín dò ñoan ñeàu bò xöû lyù theo phaùp luaät.

Chöông II
NHÖÕNG QUI ÑÒNH CUÏ THEÅ

Ñieàu 6
Moïi coâng daân coù quyeàn töï do theo hoaëc khoâng theo moät toân giaùo naøo, töø boû hoaëc thay ñoåi toân giaùo.

Ñieàu 7
1.
Tín ñoà coù quyeàn thöïc hieän caùc hoaït ñoäng toân giaùo khoâng traùi vôùi chuû tröông, chính saùch vaø phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc, tieán haønh caùc nghi thöùc thôø cuùng, caàu nguyeän taïi gia ñình vaø tham gia caùc hoaït ñoäng toân giaùo, hoïc taäp giaùo lyù, ñaïo ñöùc, phuïc vuï leã nghi toân giaùo taïi cô sôû thôø töï.
2. Tín ñoà khoâng ñöôïc lôïi duïng tín ngöôõng, toân giaùo laøm traùi phaùp luaät, khoâng ñöôïc hoaït ñoäng meâ tín dò ñoan.

Ñieàu 8
1.
Toå chöùc toân giaùo coù toân chæ, muïc ñích, ñöôøng höôùng haønh ñaïo, cô caáu toå chöùc phuø hôïp vôùi phaùp luaät vaø ñöôïc Thuû töôùng Chính phuû cho pheùp hoaït ñoäng thì ñöôïc phaùp luaät baûo hoä.
2. Caùc hoaït ñoäng toân giaùo taïi cô sôû thôø töï toân giaùo (caùc buoåi caàu nguyeän, haønh leã, giaûng ñaïo, hoïc taäp giaùo lyù) ñaõ ñaêng kyù haøng naêm vaø thöïc hieän trong khuoân vieân cô sôû thôø töï thì khoâng phaûi xin pheùp.
3. Nhöõng hoaït ñoäng toân giaùo vöôït ra ngoaøi khuoân vieân cô sôû thôø töï hoaëc chöa ñaêng kyù haøng naêm phaûi ñöôïc pheùp cuûa cô quan Nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn.
4. Toå chöùc toân giaùo ñöôïc taïo nguoàn taøi chính töø söï uûng hoä töï nguyeän cuûa caù nhaân, toå chöùc, töø nhöõng thu nhaäp hôïp phaùp khaùc.
Vieäc toå chöùc khuyeân goùp phaûi ñöôïc Chuû tòch UÛy ban nhaân daân caáp tænh cho pheùp. Nghieâm caám vieäc eùp buoäc tín ñoà ñoùng goùp.
Vieäc quaûn lyù, söû duïng caùc khoaûn taøi chính coù ñöôïc töø caùc nguoàn treân ñaây thöïc hieän theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.
5. Toå chöùc toân giaùo hoaït ñoäng traùi toân chæ, muïc ñích, ñöôøng höôùng haønh ñaïo, cô caáu toå chöùc ñaõ ñöôïc Thuû töôùng Chính phuû cho pheùp thì bò ñình chæ hoaït ñoäng. Nhöõng caù nhaân chòu traùch nhieäm veà nhöõng vi phaïm ñoù bò xöû lyù theo phaùp luaät.

Ñieàu 9
Caùc cuoäc tónh taâm cuûa linh muïc trong giaùo phaän, cuûa caùc tu só taäp trung töø nhieàu cô sôû, doøng tu cuûa ñaïo Thieân Chuùa, caùc cuoäc boài linh cuûa muïc sö vaø truyeàn ñaïo cuûa ñaïo Tin laønh, caùc kyø an cö cuûa taêng, ni ñaïo Phaät vaø nhöõng sinh hoaït toân giaùo töông töï cuûa caùc toân giaùo khaùc thöïc hieän theo qui ñònh cuûa cô quan quaûn lyù Nhaø nöôùc caáp tænh veà toân giaùo.

Ñieàu 10
1.
Ñaïi hoäi, hoäi nghò cuûa toå chöùc toân giaùo caáp toaøn quoác hoaëc coù lieân quan ñeán nhieàu tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc Trung öông phaûi ñöôïc pheùp cuûa Thuû töôùng Chính phuû.
2. Ñaïi hoäi, hoäi nghò cuûa toå chöùc toân giaùo caùc caáp ôû ñòa phöông phaûi ñöôïc pheùp cuûa Chuû tòch UÛy ban nhaân daân caáp tænh.

Ñieàu 11
1.
Nhaø nöôùc baûo hoä nôi thôø töï cuûa toå chöùc toân giaùo.
2. Toå chöùc toân giaùo coù traùch nhieäm giöõ gìn, tu boå nôi thôø töï.
3. Nhaø, ñaát vaø caùc taøi saûn khaùc ñaõ ñöôïc toå chöùc, caù nhaân toân giaùo chuyeån giao cho caùc cô quan Nhaø nöôùc quaûn lyù, söû duïng do thöïc hieän chính saùch cuûa Nhaø nöôùc Vieät Nam Daân chuû coäng hoøa, Chính phuû Caùch maïng laâm thôøi Coäng hoøa mieàn Nam Vieät Nam, Nhaø nöôùc Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam hoaëc taëng, hieán cho Nhaø nöôùc thì ñeàu thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa Nhaø nöôùc Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam.

Ñieàu 12
1.
Vieäc söûa chöõa, xaây döïng taïi cô sôû thôø töï ñaõ ñöôïc xeáp haïng di tích lòch söû, vaên hoùa, danh lam, thaéng caûnh thöïc hieän theo qui ñònh taïi "Phaùp leänh baûo veä vaø söû duïng di tích lòch söû, vaên hoùa vaø danh lam thaéng caûnh" ngaøy 31 thaùng 3 naêm 1984.
2. Vieäc tu boå vaø söûa chöõa nhoû, khoâng laøm thay ñoåi caáu truùc, kieán truùc coâng trình thuoäc cô sôû thôø töï, do cô sôû thôø töï toå chöùc thöïc hieän sau khi thoâng baùo cho Chuû tòch UÛy ban nhaân daân caáp xaõ sôû taïi.
3. Vieäc söûa chöõa lôùn laøm thay ñoåi caáu truùc, kieán truùc coâng trình taïi cô sôû thôø töï, vieäc khoâi phuïc coâng trình thôø töï bò hoang pheá, bò huûy hoaïi do chieán tranh, thieân tai, ruûi ro; vieäc taïo laäp cô sôû thôø töï, vieäc xaây döïng coâng trình thôø töï (nhaø, töôïng, bia, ñaøi, thaùp vaø caùc coâng trình nhaèm muïc ñích thôø töï) phaûi ñöôïc pheùp cuûa Chuû tòch UÛy ban nhaân daân caáp tænh.
4. Vieäc toå chöùc quyeân goùp ñeå taïo nguoàn taøi chính cho vieäc xaây döïng, söûa chöõa cô sôû thôø töï phaûi ñöôïc pheùp cuûa Chuû tòch UÛy ban nhaân daân caáp tænh.

Ñieàu 13
Vieäc haønh ñaïo ñöôïc baûo ñaûm thöïc hieän bình thöôøng taïi cô sôû thôø töï toân giaùo ñöôïc xeáp haïng theo qui ñònh taïi "Phaùp leänh baûo veä vaø söû duïng di tích lòch söû, vaên hoùa vaø danh lam, thaéng caûnh" ngaøy 31 thaùng 3 naêm 1984.

Ñieàu 14
1.
Vieäc in, xuaát baûn caùc loaïi kinh, saùch vaø caùc xuaát baûn phaåm toân giaùo, vieäc saûn xuaát, kinh doanh, xuaát nhaäp khaåu vaên hoùa phaåm toân giaùo, ñoà duøng trong vieäc ñaïo thöïc hieän theo qui cheá cuûa Nhaø nöôùc veà in, xuaát baûn, saûn xuaát, kinh doanh, xuaát nhaäp khaåu vaên hoùa phaåm, haøng hoùa.
2. Caám in, saûn xuaát, kinh doanh, löu haønh, taøng tröõ saùch baùo, vaên hoùa phaåm coù noäi dung choáng laïi Nhaø nöôùc Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam, gaây chia reõ toân giaùo, chia reõ daân toäc, gaây maát ñoaøn keát trong nhaân daân.

Ñieàu 15
1.
Chöùc saéc, nhaø tu haønh toân giaùo coù quyeàn:
* Ñöôïc thöïc hieän chöùc traùch, chöùc vuï toân giaùo cuûa mình trong phaïm vi traùch nhieäm ñaõ ñöôïc cô quan Nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn chaáp thuaän.
* Ñöôïc Nhaø nöôùc xeùt khen thöôûng coâng lao ñoùng goùp trong söï nghieäp ñoaøn keát toaøn daân, xaây döïng vaø baûo veä Toå quoác.
* Ñöôïc höôûng caùc quyeàn lôïi chính trò, kinh teá, vaên hoùa, xaõ hoäi cuûa coâng daân.
3. Chöùc saéc, nhaø tu haønh toân giaùo coù nghóa vuï:
* Thöïc hieän ñuùng chöùc traùch, chöùc vuï toân giaùo trong phaïm vi traùch nhieäm toân giaùo ñaõ ñöôïc cô quan quaûn lyù Nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn chaáp thuaän vaø chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät veà moïi hoaït ñoäng toân giaùo trong phaïm vi traùch nhieäm ñoù.
* Ñoäng vieân tín ñoà chaáp haønh nghieâm chænh chính saùch vaø phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc.

Ñieàu 16
Ngöôøi maïo danh chöùc saéc, nhaø tu haønh toân giaùo bò xöû lyù haønh chính hoaëc truy cöùu traùch nhieäm hình söï.
Ngöôøi ñang chaáp haønh aùn phaït tuø hoaëc ñang bò quaûn cheá haønh chính khoâng ñöôïc thöïc hieän chöùc traùch, chöùc vuï toân giaùo. Vieäc phuïc hoài chöùc traùch, chöùc vuï toân giaùo cuûa ngöôøi ñaõ heát haïn chaáp haønh caùc hình phaït keå treân phaûi do toå chöùc toân giaùo quaûn lyù ngöôøi ñoù ñeà nghò vaø ñöôïc cô quan quaûn lyù Nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn chaáp thuaän.

Ñieàu 17
1.
Chöùc saéc, nhaø tu haønh toân giaùo ñöôïc hoaït ñoäng kinh teá, vaên hoùa - xaõ hoäi nhö moïi coâng daân khaùc.
2. Chöùc saéc, nhaø tu haønh vaø toå chöùc toân giaùo hoaït ñoäng töø thieän theo qui ñònh cuûa Nhaø nöôùc. Caùc cô sôû töø thieän do chöùc saéc, nhaø tu haønh vaø toå chöùc toân giaùo baûo trôï hoaït ñoäng theo söï höôùng daãn cuûa caùc cô quan chöùc naêng cuûa Nhaø nöôùc.

Ñieàu 18
1.
Vieäc môû tröôøng ñaøo taïo chöùc saéc, nhaø tu haønh toân giaùo phaûi ñöôïc pheùp cuûa Thuû töôùng Chính phuû.
2. Toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa caùc tröôøng ñaøo taïo chöùc saéc, nhaø tu haønh toân giaùo thöïc hieän theo caùc qui ñònh cuûa Ban Toân giaùo cuûa Chính phuû vaø Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo.
3. Tröôøng ñaøo taïo chöùc saéc, nhaø tu haønh toân giaùo thöïc hieän caùc qui cheá, chính saùch, phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc theo söï höôùng daãn, giaùm saùt, kieåm tra cuûa caùc cô quan chöùc naêng cuûa Nhaø nöôùc vaø UÛy ban nhaân daân caáp tænh sôû taïi.

Ñieàu 19
1.
Caùc doøng tu (hoaëc caùc hình thöùc toå chöùc tu haønh taäp theå töông töï) muoán hoaït ñoäng phaûi xin pheùp vaø ñöôïc söï chaáp thuaän cuûa cô quan Nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn.
2. Vieäc tieáp nhaän ngöôøi nhaäp tu thöïc hieän theo qui ñònh cuûa Ban Toân giaùo cuûa Chính phuû.

Ñieàu 20
1.
Vieäc phong giaùo phaåm Hoøa thöôïng trong ñaïo Phaät, Hoàng y, Giaùm muïc, chöùc vuï Giaùm quaûn trong ñaïo Thieân Chuùa vaø caùc giaùo phaåm, chöùc vuï töông ñöông trong caùc toân giaùo khaùc phaûi ñöôïc söï chaáp thuaän cuûa Thuû töôùng Chính phuû.
2. Vieäc phong chöùc cho chöùc saéc, nhaø tu haønh toân giaùo khoâng thuoäc dieän noùi taïi khoaûn 1. Ñieàu naøy phaûi ñöôïc söï chaáp thuaän cuûa Chuû tòch UÛy ban nhaân daân caáp tænh.

Ñieàu 21
Vieäc boå nhieäm, thuyeân chuyeån nhöõng chöùc saéc, nhaø tu haønh vaø nhöõng ngöôøi chuyeân hoaït ñoäng toân giaùo, keå caû nhöõng ngöôøi do tín ñoà baàu ra tuøy theo ñòa baøn hoaït ñoäng cuï theå phaûi ñöôïc Chuû tòch UÛy ban nhaân daân quaûn lyù haønh chính caùc ñòa baøn ñoù chaáp thuaän.

Ñieàu 22
1.
Toå chöùc, caù nhaân toân giaùo baùo caùo vôùi Ban Toân giaùo cuûa Chính phuû veà nhöõng höôùng daãn cuûa toå chöùc, caù nhaân toân giaùo ôû nöôùc ngoaøi vaø thöïc hieän nhöõng höôùng daãn ñoù theo söï chaáp thuaän cuûa Ban Toân giaùo cuûa Chính phuû.
2. Chöùc saéc, nhaø tu haønh toân giaùo ñöôïc toå chöùc, caù nhaân toân giaùo ôû nöôùc ngoaøi phong giaùo phaåm, phong chöùc, boå nhieäm phaûi ñöôïc söï chaáp thuaän cuûa Thuû töôùng Chính phuû.

Ñieàu 23
Hoaït ñoäng quoác teá cuûa toå chöùc, caù nhaân toân giaùo phaûi tuaân thuû phaùp luaät vaø phuø hôïp vôùi chính saùch ñoái ngoaïi cuûa Nhaø nöôùc Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam treân cô sôû toân troïng ñoäc laäp, chuû quyeàn quoác gia, vì hoøa bình, oån ñònh, hôïp taùc vaø höõu nghò.

Ñieàu 24
1.
Toå chöùc, caù nhaân toân giaùo ôû trong nöôùc môøi toå chöùc, caù nhaân toân giaùo ôû nöôùi ngoaøi vaøo Vieät Nam phaûi ñöôïc söï chaáp thuaän cuûa Ban Toân giaùo cuûa Chính phuû.
2. Toå chöùc, caù nhaân ôû trong nöôùc tham gia laøm thaønh vieân cuûa toå chöùc toân giaùo ôû nöôùc ngoaøi, tham gia caùc hoaït ñoäng toân giaùo coù lieân quan ñeán toân giaùo ôû nöôùc ngoaøi thöïc hieän theo qui ñònh cuûa Ban Toân giaùo cuûa Chính phuû.

Ñieàu 25
1.
Ngöôøi nöôùc ngoaøi cö truù hôïp phaùp taïi Vieät Nam ñöôïc sinh hoaït toân giaùo theo phaùp luaät Vieät Nam. Vieäc taäp trung thaønh nhoùm rieâng ñeå sinh hoaït toân giaùo taïi cô sôû thôø töï phaûi ñöôïc pheùp cuûa Chuû tòch UÛy ban nhaân daân caáp tænh.
2. Toå chöùc, caù nhaân nöôùc ngoaøi, keå caû toå chöùc, caù nhaân toân giaùo, vaøo Vieät Nam ñeå hoaït ñoäng ôû caùc lónh vöïc khoâng phaûi laø toân giaùo thì khoâng ñöôïc toå chöùc, ñieàu haønh hoaëc tham gia toå chöùc, ñieàu haønh caùc hoaït ñoäng toân giaùo, khoâng ñöôïc truyeàn baù toân giaùo.

Ñieàu 26
1.
Caùc hoaït ñoäng vieän trôï cuûa caùc toå chöùc toân giaùo nöôùc ngoaøi hoaëc coù lieân quan ñeán toân giaùo nöôùc ngoaøi ñeàu tuaân theo chính saùch, cheá ñoä quaûn lyù vieän trôï hieän haønh vaø thoâng qua caùc cô quan ñöôïc Chính phuû Vieät Nam giao phuï traùch coâng taùc quaûn lyù vieän trôï.

2. Caùc toå chöùc, caù nhaân toân giaùo trong nöôùc muoán nhaän vieän trôï thuaàn tuùy toân giaùo phaûi xin pheùp Thuû töôùng Chính phuû.

Chöông III
ÑIEÀU KHOAÛN THI HAØNH

Ñieàu 27 Nghò ñònh naøy thay theá nghò ñònh soá 69/HÑBT ngaøy 21 thaùng 3 naêm 1991 cuûa Hoäi ñoàng Boä tröôûng (nay laø Chính phuû) vaø coù hieäu löïc sau 15 ngaøy keå töø ngaøy kyù. Nhöõng qui ñònh tröôùc ñaây traùi vôùi nghò ñònh naøy ñeàu baõi boû.

Ñieàu 28
Caùc Boä tröôûng, Thuû tröôûng cô quan ngang Boä, Thuû tröôûng cô quan thuoäc Chính phuû, Chuû tòch UÛy ban nhaân daân caùc tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc Trung öông coù traùch nhieäm thi haønh Nghò ñònh naøy.

Ñieàu 29
Tröôûng Ban Toân giaùo cuûa Chính phuû höôùng daãn, ñoân ñoác vaø kieåm tra vieäc thi haønh Nghò ñònh naøy.


Back to Home Page