Leã Khaùnh Thaønh vaø
Cung Hieán Nhaø Thôø Baûo Loäc

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Leã Khaùnh Thaønh vaø Cung Hieán Nhaø Thôø Baûo Loäc.

Tin Vieät Nam - Ngaøy 31.05.99, luùc 9:30 Ñöùc Cha Pheâroâ Nguyeãn Vaên Nhôn ñaõ chuû söï Thaùnh Leã khaùnh thaønh vaø cung hieán nhaø thôø Baûo Loäc, daâng kính Ñöùc Meï Voâ Nhieãm.

Nhaø thôø Baûo Loäc ñaõ ñöôïc khôûi coâng töø naêm 1993, thôøi Cha Giuse Vöông Vaên Ñieàn laøm quaûn xöù. Nhöng töø khi Cha Giuse Vöông Vaên Ñieàn bò beänh vaø qua ñôøi, coâng vieäc xaây caát ñaõ bò ngöng laïi moät naêm. Sau ñoù Cha Giuse Nguyeãn Höõu Duyeân ñöôïc boå nhieäm laøm quaûn xöù môùi, ñaõ tieáp tuïc coâng vieäc coøn ñang dang dôû vôùi raát nhieàu khoù khaên. Nhôø noã löïc cuûa Cha quaûn xöù môùi vaø söï coäng taùc ñaéc löïc cuûa moïi ngöôøi trong vaø ngoaøi giaùo phaän, ngoâi thaùnh ñöôøng môùi ñaõ hoaøn thaønh ñöôïc nhöõng phaàn cô baûn vaø ñaõ coù theå ñöa vaøo söû duïng ñeå chuaån bò ñoùn möøng Naêm Thaùnh 2000. Ñöôïc bieát vì khaû naêng taøi chaùnh, ngoâi thaùnh ñöôøng naøy ñaõ ñöôïc thu nhoû laïi, chæ baèng 1/2 dieän tích so vôùi ñoà aùn nguyeân thuûy.

Maëc daàu trôøi möa nhöng vaãn coù raát nhieàu Linh Muïc, Tu Só nam nöõ vaø Giaùo Daân thuoäc giaùo phaän Ñaølaït cuõng töø caùc giaùo phaän khaùc ñeán döï. Trong thaùnh leã coù söï hieän dieän cuûa Ñöùc Cha Bartoâloâmeâoâ Nguyeãn Sôn Laâm, nguyeân Giaùm Muïc Ñaølaït, ngöôøi ñaõ ñaët vieân ñaù ñaàu tieân cho ngoâi thaùnh ñöôøng naøy, vaø coù 114 Linh Muïc trong vaø ngoaøi giaùo phaän ñoàng teá, cuøng vôùi söï tham döï cuûa khoaûng 5,000 Tu Só vaø Giaùo Daân.

Ñeâm 30.05.99, giaùo xöù ñaõ toå chöùc canh thöùc cung nghinh Ñöùc Meï töø nhaø thôø cuõ sang nhaø thôø môùi, vaø coù hai ñoaøn daâng hoa ñaõ daâng hoa kính Ñöùc Meï, moät cuûa giaùo xöù Baûo Loäc vaø moät cuûa giaùo hoï Daân Toäc laøng B'Dor thuoäc haït Baûo Loäc. Cuoäc daâng hoa raát trang troïng vaø caûm ñoäng.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page