Canh taân ñôøi soáng ñöùc tin
vaø xaây döïng laïi nhaø thôø ôû Laøo Cai

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Canh taân ñôøi soáng ñöùc tin vaø xaây döïng laïi nhaø thôø ôû Laøo Cai.

 (UCAN VT4352.1057 7/12/99) - Vieät Nam (Laøo Cai) - Canh taân ñôøi soáng ñöùc tin cuûa giaùo daân, xaây döïng laïi nhaø thôø giaùo xöù, ñoù laø hai coâng taùc muïc vuï öu tieân cuûa linh muïc Gioan Vuõ Taát, du hoïc 5 naêm taïi Roma vaø ñaõ trôû veà vôùi giaùo phaän cuûa ngaøi daïo naêm ngoaùi.

 Tuy raát baän bòu vôùi caùc coâng taùc cuûa giaùo phaän Höng Hoùa, nhöng cha Vuõ Taát vaãn daønh nhieàu thì giôø vaø söùc löïc ñeå canh taân ñôøi soáng ñöùc tin cuûa caùc tín höõu cuûa giaùo xöù Laøo Cai, thuoäc giaùo phaän Höng Hoùa. Giaùo xöù Laøo Cai, naèm trong tænh Laøo Cai, giaùp giôùi vôùi Trung Quoác vaø naèm caùch thuû ñoâ Haø Noäi khoaûng 350 caây soá veà höôùng Taây Baéc. Keå töø naêm 1954, cha Vuõ Taát laø vò linh muïc ñaàu tieân cuûa giaùo phaän Höng Hoùa ñöôïc göûi ñi Roma du hoïc. Caùc giaùo daân ñòa phöông thöôøng ca ngôïi veà cha khoâng phaûi chæ vì cha laø moät nhaø thöông thuyeát taøi naêng, nhöng coøn bôûi vì hoï nhìn thaáy nôi cha taám göông cuûa moät nhaø truyeàn giaùo haêng say, tha thieát muoán phuïc hoài ñöùc tin Coâng Giaùo cuûa caùc anh chò em taïi Laøo Cai vaø trong vuøng Sa Pa vaø ôû nhöõng nôi khaùc trong tænh Sôn La vaø Lai Chaâu, giaùp giôùi vôùi Laøo. Giaùo xöù Laøo Cai coù khoaûng 5,000 ngaøn giaùo daân, trong soá 600 ngaøn daân cuûa tænh. Ña soá caùc tín höõu Coâng Giaùo thuoäc 16 daân saéc toäc soáng ôû Laøo Cai.

 Moät coâng taùc muïc vuï öu tieân khaùc cuûa cha Vuõ Taát laø xaây döïng laïi nhaø thôø cuûa giaùo xöù, haàu nhö ñaõ hoaøn toaøn bò phaù huûy trong ñôït chieán tranh giöõa Vieät Nam vaø Trung Quoác daïo naêm 1979. Trong quaù khöù, taát caû nhöõng noã löïc thöông thuyeát vôùi Nhaø Caàm Quyeàn tænh Laøo Cai ñeå xaây laïi nhaø thôø giaùo xöù ñeàu bò thaát baïi. Moät phuï nöõ giaùo daân 60 tuoåi ñaõ baøy toû caûm nghó nhö sau: "Caûm ôn cha Vuõ Taát, vì nhôø cha, coäng ñoaøn giaùo xöù cuûa chuùng toâi coù theå tham döï thaùnh leã trong nhöõng dòp leã troïng nhö Giaùng Sinh, Phuïc Sinh, ngaøy leã Caùc Thaùnh, leã Ñöùc Meï Linh Hoàn vaø Xaùc leân trôøi. Kyû nguyeân môùi saép ñeán, nhöng caùc tín höõu Coâng Giaùo chuùng toâi ôû moät vuøng xa xoâi naøy caûm thaáy nhö chuùng toâi ñang soáng ôû moät theá giôùi khaùc, bò aùm aûnh bôûi nhöõng haäu quaû cuûa cuoäc chieán naêm 1979. Nhöng baây giôø, chuùng toâi caûm thaáy ñöôïc an uûi raát nhieàu vì chuùng toâi laïi ñöôïc tham döï thaùnh leã, laéng nghe Lôøi Chuùa vaø laõnh nhaän caùc bí tích". Ngöôøi phuï nöõ giaùo daân naøy cho bieát giaùo xöù Laøo Cai khoâng coù linh muïc töø hôn 40 naêm qua. Daáu veát coøn laïi cuûa thaùp chuoâng nhaø thôø giaùo xöù laø daáu hieäu chöùng toû, duø ôû trong nhöõng hoaøn caûnh khoù khaên, ñöùc tin Coâng Giaùo cuûa ngöôøi daân taïi ñaây vaãn tieáp tuïc toàn taïi. Moät giaùo daân khaùc ñaõ baøy toû caûm nghó nhö sau: "Thôøi gian hôn moät naêm maø chuùng toâi coù linh muïc saên soùc tinh thaàn quaû laø moät thôøi gian coøn raát ngaén, nhöng söï haêng say cuûa cha Vuõ Taát vaø tình thöông cuûa cha vôùi caùc con chieân bò taûn maùc ñaõ giuùp chuùng toâi phuïc hoài ñôøi soáng ñöùc tin. Keát quaû sô ñaàu tieân cho thaáy coù haøng traêm giaùo daân ñaõ trôû veà laïi vôùi Thieân Chuùa vaø 30 ngöôøi khaùc ñaõ ngoû yù muoán theo ñaïo coâng giaùo".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page