ÑTC taëng 100 ngaøn Myõ Kim
cho chöông trình cöùu trôï
caùc naïn nhaân baõo luït taïi Vieät Nam

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC göûi 100 ngaøn Myõ kim ñeå giuùp naïn nhaân baõo luït mieàn Trung Vieät Nam.

 Vatican - 23.11.99 - Ngaøy 23.11.99, Haõng Thoâng Taán Fides loan tin: Ñöùc Toång Giaùm Muïc Paul Cordes, chuû tòch Hoäi ñoàng Toøa Thaùnh Ñoàng Taâm "Cor Unum" ñaõ nhaân danh ÑTC trao cho Ñöùc Toång Giaùm Muïc Saigon, Jean Baptiste Phaïm minh Maãn, soá tieàn 100 ngaøn Myõ kim, ñeå giuùp ñôõ caùc naïn nhaân traän baõo luït xaåy ra trong nhöõng thaùng vöøa qua taïi mieàn Trung Vieät Nam.

 Haõng thoâng taán Fides cho bieát theâm: ñaây laø söï ñoùng goùp laàn thöù hai cuûa ÑTC, ñeå cöùu trôï caùc naïn nhaân. Laàn thöù nhaát vaøo cuoái thaùng Chín 1999, ÑTC ñaõ göûi 37 ngaøn Myõ kim. Soá tieàn cuûa ÑTC seõ ñöôïc phaân chia cho caùc giaùm muïc thuoäc baåy tænh bò naïn baõo luït vaø seõ ñöôïc söû duïng ñeå mua saém nhöõng ñoà caàn thieát, nhö thöïc phaåm, nöôùc uoáng, quaàn aùo vaø thuoác men vaø cuõng ñeå giuùp vaøo vieäc taùi thieát caùc haï taàng cô sôû bò hö haïi, hoaëc bò phaù huûy.

 Ñöùc Toång Giaùm Muïc Paul Cordes giaûi thích cho Haõng Fides raèng: Soá tieàn ño ÑTC göûi cho caùc naïn nhaân baõo luït taïi Vieät Nam nhieàu gaáp ba laàn soá tieàn maø Vatican thöôøng trôï caáp trong nhöõng tröôøng hôïp khaån caáp nhö vaäy. Soá tieàn, tuy töôïng tröng, laø daáu hieäu cuûa tình thöông meán lôùn lao maø ÑTC vaø toaøn Giaùo Hoäi daønh cho Vieät Nam. Cöû chæ naøy coøn cho thaáy daân toäc Vieät Nam raát gaàn guõi nôi taâm hoàn ÑTC". Chuû tòch Hoäi Ñoàng Cor Unum noùi theâm: "ÑTC chôø ñôïi töø laâu ñöôïc vieáng thaêm Xöù Sôû naøy vaø ngaøi raát ñau ñôùn veà nhöõng söï taøn phaù caùc nhaø tröôøng, nhaø thôø, beänh vieän, nhaø cöûa ... taïi moät mieàn coù theå noùi laø ngheøo hôn caû cuûa Vieät Nam.

 Haõng thoâng taán Fides (ngaøy 19.11.99) cuõng nhaéc ñeán lôøi keâu goïi cöùu trôï cuûa Ñöùc Hoàng Y, Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Vieät Nam, göûi caùc ngöôøi Coâng Giaùo theá giôùi vaø caùch rieâng caùc ngöôøi Coâng Giaùo Vieät Nam haûi ngoaïi. Caritas Internationalis ñaõ göûi hôn 385 ngaøn Myõ kim. Ngoaøi ra Cô Quan Cöùu Trôï Coâng Giaùo Hoa Kyø (The Catholic Relief Service) vaø Cô Quan Cöùu Trôï Coâng Giaùo Phaùp (Secours Catholique) vaø Toå Chöùc Caritas Thuy Só ñaõ quyeát ñònh göûi vieän trôï cho caùc naïn nhaân baõo luït mieàn Trung. Theo Haõng Thoâng Taán Fides, thì soá thieät haïi raát lôùn lao: hôn 600 ngöôøi cheát - khoaûng 600 ngaøn nhaø ôû bò phaù huûy - 65 ngaøn maãu ruoäng ñaát bò nöôùc traøn ngaäp - 1,700 nhaø thöông, traïm phaùt thuoác bò hö haïi - 5 ngaøn tröôøng hoïc khoâng coøn xöû duïng ñöôïc nöõa - trong hai naêm seõ khoâng caày caáy vaø thu hoaïch ñöôïc gì caû. Trong mieàn bò baõo luït coù khoaûng 7 trieäu daân cö, keå caû caùc daân toäc thieåu soá.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page