Vaên Phoøng Phoái Keát
Toâng Ñoà Muïc Vuï Vieät Nam Haûi Ngoaïi
keâu goïi Cöùu Giuùp caùc Naïn Nhaân Luõ Luït
taïi Mieàn Trung Vieät Nam

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Qua caùc cô quan truyeàn thoâng vaø qua lôøi keâu goïi cöùu trôï cuûa Ñöùc Hoàng Y Phaoloâ Giuse Phaïm Ñình Tuïng vaø Ñöùc Toång Giaùm Muïc Stephanoâ Nguyeãn Nhö Theå, chuùng ta ñöôïc bieát côn möa baõo taàm taõ suoát töø ngaøy 01 ñeán ngaøy 05 thaùng 11/1999, taïi caùc tænh mieàn Trung, ñaõ gaây thieät haïi raát naëng neà veà nhaân maïng cuõng nhö taøi saûn, ñöôøng xaù, caàu coáng....

Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ göûi ñieän vaên ñeán caùc Ñöùc Cha thuoäc caùc Giaùo Phaän lieân heä ñeå noùi leân söï caûm thoâng vaø lôøi caàu nguyeän cuûa Ngaøi cho caùc naïn nhaân, ñoàng thôøi keâu goïi caùc cô quan töø thieän quoác teá ra tay trôï giuùp. Ngoaøi ra, qua söï can thieäp cuûa Ñöùc Toång Phanxicoâ Xavier Nguyeãn Vaên Thuaän, Cô Quan Baùc AÙi "Cor Unum" cuûa Toøa Thaùnh ñaõ quyeát ñònh göûi moät soá tieàn cöùu trôï.

Trong Coäng Ñoàng Coâng Giaùo Vieät Nam Haûi Ngoaïi, chuùng toâi raát vui möøng thaáy ñaõ coù moät soá saùng kieán quyeân goùp cöùu trôï vaø coù khi coøn thöïc hieän trong tình lieân ñôùi vôùi caùc ñoaøn theå toân giaùo baïn vaø caùc giôùi ñoàng baøo khaùc.

Tuy nhieân vì caùc thieät haïi do traän luõ luït gaây ra quaù naëng neà vaø caùc nhu caàu quaù nhieàu, chuùng toâi tha thieát keâu goïi söï ñoùng goùp roäng raõi cuûa taát caû Coäng Ñoàng Daân Chuùa Vieät Nam Haûi Ngoaïi. Xin Quí Vò traùch nhieäm trong caùc Coäng Ñoaøn, caùc Cô Caáu Muïc Vuï, caùc Cô Quan Truyeàn Thoâng, tuøy hoaøn caûnh vaø phöông tieän, coå ñoäng söï ñoùng goùp cöùu trôï ñoàng baøo chuùng ta trong luùc khoù khaên naøy vaø xin moïi ngöôøi quaûng ñaïi ñaùp öùng lôøi keâu goïi vaø caùc saùng kieán taïi moãi ñòa phöông. Söï trôï giuùp roäng raõi trong tình baùc aùi kitoâ giaùo cuûa chuùng ta, khoâng nhöõng chæ buø ñaép nhöõng thieät haïi vaät chaát maø coøn noùi leân taâm tình lieân ñôùi an uûi ñoàng baøo cuûa chuùng ta.

Soá tieàn quyeân giuùp coù theå göûi thaúng veà caùc Ñöùc Cha caùc Giaùo Phaän lieân heä; hoaëc göûi veà Ñöùc Cha Huyønh Vaên Nghi, Phoù Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Vieät Nam, theo lôøi yeâu caàu cuûa Ñöùc Hoàng Y Chuû Tòch, "nhaän vaø phaân phaùt laïi caùc taëng kim cuûa caùc Giaùo Phaän trong nöôùc vaø caùc aân nhaân ngoaøi nöôùc, giuùp ñoàng baøo luõ luït" (thö cuûa ÑC H.V. Nghi).

Vò naøo caàn Vaên Phoøng Phoái Keát giuùp trao veà Ñöùc Cha Huyønh Vaên Nghi, soá tieàn ñaõ quyeân goùp, xin göûi qua ngaân haøng Toøa Thaùnh (noùi roõ "Cuu tro lut") ñaày ñuû nhö sau:

Nguyeän xin Thieân Chuùa chuùc laønh cho moïi taâm tình vaø nghóa cöû baùc aùi huynh ñeä vaø qua lôøi baàu cöû cuûa Meï Maria Lavang vaø caùc Thaùnh Töû Ñaïo Vieät Nam ban phuùc laønh cho moïi ngöôøi daán thaân hoaït ñoäng cöùu trôï ñoàng baøo naïn nhaân luõ luït taïi queâ nhaø.


Back to Radio Veritas Asia Home Page