ÑTC göûi ñieän vaên chia buoàn
veà vuï baõo luït taïi mieàn Trung Vieät Nam

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC göûi ñieän vaên chia buoàn veà vuï baõo luït taïi mieàn Trung Vieät Nam.

Vatican - 11.11.99 - Qua böùc ñieän vaên do Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh kyù vaø nhaân danh ÑTC göûi cho Ñöùc Cha Stephano Nguyeãn Nhö Theå Toång Giaùm Muïc Hueá, Ñöùc Thaùnh Cha baøy toû söï gaàn guõi thieâng lieâng cuûa ngaøi vôùi toaøn daân Vieät Nam, baèng nhöõng lôøi chia buoàn veà söï qua ñi cuûa nhieàu naïn nhaân, gaây neân do traän möa luõ vaø baõo luït taïi mieàn Trung Vieät Nam. Ñieän vaên vieát: Trong khi phuù thaùc nhöõng ngöôøi maát ñi (tôùi luùc naøy treân 500) cho loøng thöông xoùt Chuùa, ÑTC chaøo thaêm vaø ca ngôïi coâng vieäc ñaõ vaø ñang laøm cuûa bieát bao ngöôøi taän tuïy hy sinh cöùu giuùp caùc gia ñình bò tai naïn vaø ngaøi caàu nguyeän ñeå "tình lieân ñôùi quaûng ñaïi" coù theå ñem ñeán cho caùc ngöôøi bò thöû thaùch bôûi söï maát ñi caùc ngöôøi thaân yeâu trong gia ñình vaø hoaëc taøi saûn, vaø caùch rieâng cho caùc treû em, tìm ñöôïc nieàm an uûi vaø söï cöùu trôï hieän ñang caàn ñeán trong luùc naøy.

Ngaøy moàng 7 thaùng 11/1999 vöøa qua, Ñöùc Hoàng Y Phaoloâ Giuse Phaïm Ñình Tuïng, Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Vieät Nam, cuõng ñaõ göûi moät thö luaân löu cho caùc coäng ñoàng Coâng Giaùo trong vaø ngoaøi nöôùc keâu goïi cöùu trôï caùc naïn nhaân cuûa traän baõo luït. Ñoàng thôøi ngaøi cuõng keâu goïi caùc cô quan cöùu trôï Coâng Giaùo quoác teá, nhö: Misereor, Caritas, Secours Catholique... giuùp ñôõ caùc naïn nhaân cuûa tai hoïa naøy. Dó nhieân, veà phía Toøa Thaùnh, Hoäi Ñoàng Ñoàng Taâm seõ nhaân danh ÑTC lo goùp phaàn trong vieäc cöùu trôï caùc naïn nhaân cuûa traän baõo luït mieàn Trung, cuõng nhö caùc naïn nhaân cuûa caùc tai naïn tröôùc ñaây taïi mieàn Nam.


Back to Radio Veritas Asia Home Page