Ñöùc Hoàng Y
Phaoloâ Giuse Phaïm Ñình Tuïng
Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Vieät Nam
veà vieäc Cöùu Giuùp caùc Naïn Nhaân Luõ Luït

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Qua ñaøi phaùt thanh vaø caùc baùo chí, chuùng ta ñaõ bieát nhöõng ngaøy vöøa qua möa luõ vaø baõo luït ñaõ gaây neân nhöõng thieät haïi raát naëng neà veà nhaân maïng vaø taøi saûn taïi caùc tænh Mieàn Trung töø Quaûng Bình ñeán Phuù Yeân, nhieàu nhaø cöûa bò cuoán ñi, nhieàu caàu coáng bò phaù vôõ, nhieàu ñoaïn ñöôøng bò caét ñöùt.

Tröôùc thaûm traïng ñoù moïi ngöôøi daân Vieät Nam ñeàu höôùng taâm veà Mieàn Trung luõ luït vaø tìm caùch ñeå cöùu ñoùi vaø giuùp ñôõ nhöõng ngöôøi bò naïn.

Rieâng ngöôøi Kitoâ giaùo chuùng ta caøng coù nghóa vuï ñoùng goùp vaøo coâng cuoäc töø thieän baùc aùi naøy. Vì ñöôïc Ñöùc tin soi saùng vaø Lôøi Chuùa giaûng daïy, chuùng ta nhìn nhaän taát caû moïi ngöôøi laø hình aûnh Thieân Chuùa vaø laø anh chò em vôùi ta, vaø nhöõng vieäc ta laøm cho ngöôøi khaùc ñöôïc Chuùa keå nhö laøm cho chính Chuùa, vaø seõ ñöôïc Chuùa thöôûng coâng boäi haäu ñôøi naøy vaø ñôøi sau.

Vôùi anh chò em Kieàu Baøo haûi ngoaïi, tuy ôû xa caùch chuùng toâi veà thaân xaùc, nhöng vaãn ôû gaàn chuùng toâi veà tình queâ höông vaø nghóa ñoàng baøo. Chuùng toâi raát mong anh chò em ñaëc bieät caûm thoâng vaø heát söùc giuùp ñôõ ñoàng baøo beân nhaø sôùm haøn gaén nhöõng haäu quaû do luõ luït gaây neân theo chaâm ngoân laù laønh ñuøm laù raùch laø truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa daân toäc ta.

Trong dòp naøy, chuùng toâi cuõng keâu goïi caùc cô quan töø thieän quoác teá nhö Misereor, Caritas, Secours Catholique... vôùi hy voïng ñöôïc söï giuùp ñôõ nhö nhöõng dòp tröôùc ñaây.

Chuùng toâi tha thieát nguyeän xin Thieân Chuùa laø Cha giaàu loøng thöông xoùt, vì lôøi chuyeån caàu cuûa Ñöùc Meï La Vang, ban cho caùc naïn nhaân luõ luït ñöôïc nhieàu ôn naâng ñôõ uûi an khi bò maát ngöôøi thaân yeâu, maát cöûa nhaø taøi saûn.

Sau cuøng, chuùng toâi nguyeän xin Chuùa thöôûng coâng boäi haäu cho caùc vò aân nhaân xa gaàn, trong vaø ngoaøi nöôùc ñaõ taän tình giuùp ñôõ ñoàng baøo chuùng toâi trong côn hoaïn naïn naøy.


Back to Radio Veritas Asia Home Page