Chöông trình
huaán luyeän chuûng sinh taïi Vieät Nam
ñaùp öùng nhu caàu cuûa Giaùo Hoäi vaø Xaõ Hoäi

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chöông trình huaán luyeän chuûng sinh taïi Vieät Nam ñaùp öùng nhu caàu cuûa Giaùo Hoäi vaø Xaõ Hoäi.

Tin NHA TRANG, Vieät Nam (UCAN) -- Ñöùc Giaùm Muïc giaùo phaän Nha Trang ñaõ noùi vôùi nhöõng ngöôøi ñaûm traùch huaán luyeän ôû ñaïi chuûng vieän ôû mieàn trung Vieät Nam raèng ngöôøi huaán luyeän ôû chuûng vieän phaûi quan taâm ñeán caùc thöïc taïi cuûa Giaùo Hoäi vaø xaõ hoäi, khi chuaån bò caùc öùng vieân laøm linh muïc. Ñöùc cha Phaoloâ Nguyeãn Vaên Hoøa noùi vôùi ban giaûng huaán cuûa Ñaïi Chuûng Vieän Sao Bieån: "Laø nhaø huaán luyeän, anh em caàn tham khaûo yù kieán cuûa caùc cha xöù vaø laéng nghe giaùo daân phaûn aùnh ñeå coù nhöõng thay ñoåi caàn thieát trong chöông trình huaán luyeän." Vò giaùm muïc 67 tuoåi, giaùm ñoác chuûng vieän cuûa giaùo phaän ôû mieàn nam trung boä, noùi raèng: ñöôïc nhö theá chöông trình huaán luyeän linh muïc seõ thöïc söï ñaùp öùng caùc nhu caàu cuûa ngöôøi daân.

Chuûng vieän chuyeân ñaøo taïo linh muïc cho nhieàu giaùo phaän mieàn trung vaø taây nguyeân ñaõ khai giaûng naêm hoïc môùi hoâm ngaøy 1-10. Moät giaùo sö chuûng vieän cho bieát: do khoâng coù giai ñoaïn huaán luyeän tieàn-chuûng vieän, neân naêm 1997 chuûng vieän ñaõ quyeát ñònh keùo daøi chöông trình hoïc töø 6 naêm leân 9 naêm. Chöông trình ba naêm boå tuùc naøy nhaán maïnh ñeán huaán luyeän nhaân baûn, tieáng Vieät vaø ngoaïi ngöõ, phuïng vuï, huaán giaùo vaø giao teá nhaân söï. Chöông trình 6 naêm tröôùc ñaây bao goàm 2 naêm trieát hoïc vaø 4 naêm thaàn hoïc. Ñeå chuaån bò cho caùc chuûng sinh bieát hoäi nhaäp vaên hoùa vaø caùc söù vuï töông lai trong boái caûnh ñòa phöông, caùc khoùa hoïc veà trieát hoïc Ñoâng Phöông, vaên hoùa Vieät Nam, caùc truyeàn thoáng toân giaùo vaø tín ngöôõng daân gian hieän nay laø moät phaàn cuûa chöông trình hoïc. Moät soá moân naøy hieän laø chöông trình daãn nhaäp trong hai naêm ñaàu, trong khi caùc moân khaùc ñaõ ñöôïc ñöa theâm vaøo trong giai ñoaïn thaàn hoïc.

Moät chuûng sinh phoù teá noùi vôùi haõng tin Coâng Giaùo AÙ Chaâu nhö sau: "Chuùng toâi ñaõ hoïc nhöõng khoùa hoïc khaùc nhau veà caùc neàn vaên hoùa ñòa phöông, nhöng nhöõng moân naøy phaûi ñöôïc nhaán maïnh nhieàu hôn vaø coù theâm giôø ñeå giuùp chuùng toâi hoïc hoûi caùch dieãn taû nieàm tin Kitoâ giaùo cuûa mình vôùi ñoàng baøo."

Ñöùc Giaùm Muïc phoù Pheâroâ Nguyeãn Vaên Nho, giaùo phaän Nha Trang, noùi raèng moãi moân hoïc ñeàu phaûi daïy vôùi phöông phaùp khaùc nhau vaø caàn ñöôïc taêng cöôøng caùc phöông phaùp giaùo duïc chuû ñoäng nhö hoäi thaûo vaø laøm baùo caùo theo nhoùm. Ñöùc cha Nho, giaùm ñoác chuûng vieän, noùi taïi moät cuoäc hoïp chuaån bò cho naêm hoïc môùi raèng: caùc huaán cuï naøy coù theå giuùp chuûng sinh phaùt trieån khaû naêng töï hoïc vaø giuùp hoï truyeàn ñaït yù töôûng cuûa hoï tröôùc moät cöû toïa ñoâng hôn. Ñeå giuùp phaùt huy khaû naêng laøm vieäc theo nhoùm vaø tinh thaàn taäp theå, chuûng vieän toå chöùc chuûng sinh thaønh caùc nhoùm, tuøy theo töøng lôùp hoïc hay töøng giaùo phaän, ñeå lo vieäc phuïng vuï vaø caùc hoaït ñoäng vaên hoùa-xaõ hoäi. Chuûng vieän cuõng yeâu caàu caùc chuûng sinh phaûi noäp caùc baøi nghieân cöùu theo töøng nhoùm. Töø naêm thaàn hoïc thöù ba, caùc chuûng sinh laøm coâng taùc muïc vuï ngaøy Chuû Nhaät nhö daïy giaùo lyù, toå chöùc sinh hoaït cho caùc ñoaøn theå theo löùa tuoåi giaùo xöù hoaëc thaêm vieáng caùc gia ñình. Caùc linh muïc thöôøng truù chòu traùch nhieäm linh höôùng cho chuûng sinh, coøn caùc linh muïc doøng, nhaát laø doøng Teân, ñöôïc môøi giaûng tónh taâm haøng naêm hay giuùp tìm hieåu ôn goïi nhaèm ñaûm baûo ñaùnh giaù caùch khaùch quan möùc ñoä tröôûng thaønh cuûa chuûng sinh.

Chuûng vieän Sao Bieån toïa laïc taïi thaønh phoá Nha Trang, tænh Khaùnh Hoøa, caùch thaønh phoá Saøi Goøn khoaûng 450 km veà phía ñoâng baéc. Chuûng vieän ñaõ bò chính quyeàn ñoùng cöûa töø naêm 1979 vaø ñöôïc môû laïi töø naêm 1991. Chuûng vieän ñöôïc xaây môùi ñang ñaøo taïo linh muïc cho giaùo phaän Nha Trang vaø caùc giaùo phaän Ban Meâ Thuoät vaø Qui Nhôn. Chuûng vieän coù 21 giaùo sö goàm caùc cha doøng vaø trieàu, hai giaûng vieân giaùo daân vaø moät giaùo vieân moân coâng daân do chính quyeàn ñòa phöông boå nhieäm. Coù baûy linh muïc thöôøng truù taïi ñaïi chuûng vieän keå caû Ñöùc cha Nho. Nhaø Nöôùc Vieät Nam cho pheùp chuûng vieän tuyeån sinh cöù hai naêm moät laàn. Chuûng vieän Sao Bieån ñaõ khai giaûng naêm hoïc 1999-2000 vôùi 88 chuûng sinh. Töø khi ñöôïc môû laïi hoài naêm 1991, 64 chuûng sinh toát nghieäp ñaõ ñöôïc thuï phong linh muïc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page