Giaùo Daân mieàn Baéc Vieät Nam
hoan ngheânh loái soáng Ñöùc Tin môùi

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giaùo Daân mieàn Baéc Vieät Nam hoan ngheânh loái soáng Ñöùc Tin môùi.

Tin THAÙI BÌNH, Vieät Nam (UCAN 22/09/1999) -- Giaùo daân giaùo xöù Phöông Xaù ôû mieàn baéc Vieät Nam cho bieát moät khoùa huaán luyeän veà nhöõng saùng kieán muïc vuï môùi do ba tu só Ñaminh höôùng daãn ñaõ giuùp hoï canh taân vaø ñaøo saâu ñôøi soáng ñöùc tin hôn. Môùi ñaây ba tu só Ñaminh töø mieàn nam ra, ñaõ môû khoùa huaán luyeän moät thaùng goàm caùc nghi thöùc phuïng vuï, kieán thöùc cô baûn veà Kinh Thaùnh, vaø ñoïc vaø chia seû Lôøi Chuùa. Giaùo xöù Phöông Xaù thuoäc giaùo phaän Thaùi Bình, caùch Haø Noäi khoaûng 150 km veà phía ñoâng nam.

Chò Maria Nguyeãn Thò Laïc, moät giaùo daân trong giaùo xöù, ñaõ noùi vôùi UCA News raèng chò ñaõ hoïc ñöôïc töø caùc thaày nhieàu ñieàu môùi laï, nhaát laø kyõ naêng ca haùt cô baûn vaø caùc baøi thaùnh ca môùi, maø chò seõ daïy laïi cho nhöõng ngöôøi trong giaùo hoï cuûa chò.

Moät ngöôøi khaùc laø bí thö xaõ cho bieát nay oâng hieåu bieát hôn veà Kinh Thaùnh vaø ñoïc Kinh Thaùnh vôùi gia ñình moãi ngaøy trong giôø kinh toái. OÂng giaûi thích raèng do cha xöù söùc khoûe keùm, neân chæ coù thaùnh leã ôû boán giaùo hoï vaøo caùc dòp leã Phuïc sinh vaø Giaùng sinh maø thoâi. OÂng noùi: "Maëc duø chuùng toâi khoâng coù thaùnh leã ñeàu ñaën, moãi ngaøy giaùo daân vaãn hoïp laïi trong nhaø thôø ñeå laøm vieäc ñaïo ñöùc thöôøng leä, nhöng nay toâi coù theå noùi raèng lôøi Chuùa ñaõ baét ñaàu coù taùc duïng treân ñôøi soáng ñöùc tin cuûa chuùng toâi."

Moät giaùo daân khaùc ñaõ noùi vôùi choàng baø: "Hoâm nay chuùng ta khoâng caøy ruoäng, thì ñeå ngaøy mai laøm cuõng ñöôïc, nhöng caùc thaày thì chæ ôû ñaây coù moät thaùng. Vaäy neáu anh khoâng muoán ñi döï, thì ôû nhaø lo cho con caùi ñeå toâi tham döï khoùa hoïc vaäy."

Caùc tu só ñöôïc cha xöù Gioan Baotixita Phaïm Ngoïc Chaâu môøi tôùi giuùp giaùo xöù vôùi söï ñoàng yù cuûa Ñöùc cha Phanxicoâ Xavier Nguyeãn Vaên Sang, giaùo phaän Thaùi Bình. Caùc thaày nhaän xeùt coù söï khaùc bieät veà maët soáng ñaïo giöõa giaùo daân hai mieàn cuûa ñaát nöôùc.

Tu só Gioan Nguyeãn Khaéc Tuaán noùi vôùi UCA News raèng thaày khaâm phuïc söï trung tín cuûa giaùo daân Phöông Xaù ñoái vôùi vieäc ñaïo ñöùc truyeàn thoáng, chaúng haïn laøm "giôø thaùnh" vaø nhöõng vieäc ñaïo ñöùc haøng ngaøy, baát keå löùa tuoåi naøo. Vò tu só 29 tuoåi noùi: "Hoï thöôøng coù maëc caûm toäi loãi neáu nhö hoï khoâng ñoïc heát ñöôïc caùc kinh, nhöng vieäc ñoïc vaø chia seû lôøi Chuùa nhö laø trung taâm cuûa ñôøi soáng ñöùc tin thì vaãn coøn laø chuyeän khaù môùi meû ñoái vôùi hoï."

Tu só Giuse Nguyeãn Kim Cöông, 32 tuoåi, noùi raèng giaùo daân tham döï caùc buoåi ñoïc kinh caàu nguyeän raát ñuùng giôø, maëc duø hoï laøm vieäc suoát ngaøy treân ñoàng ruoäng. Thaày noùi, hoï vaát vaû caû ngaøy töø 7 giôø saùng ñeán 9 giôø toái vaø ngaøy thöù Baûy laø ngaøy nghæ, nhöng hoï vaãn môøi caùc thaày ñeán thaêm nhaø hoï.

Thaày Pheâroâ Laâm Phöôùc Huøng, 33 tuoåi, ghi nhaän giaùo daân ôû ñaây khaùt khao ñôøi soáng taâm linh, vaø thuù nhaän raèng thaày caûm thaáy buoàn khi thaáy hoï coøn ngheøo quaù. Thaày cho bieát "trình ñoä vaên hoùa thaáp cuûa giaùo lyù vieân maø ña soá laïi lôùn tuoåi daõ aûnh höôûng khoâng toát ñeán vieäc truyeàn daïy nieàm tin, bôûi leõ treû em chæ coù vieäc vieát laïi nhöõng gì maø giaùo lyù vieân ñoïc töø saùch giaùo lyù."

Thaày Cöông giaûi thích raèng trong thôøi gian huaán luyeän, vieäc ñoïc kinh ñaõ ñöôïc giaûm thieåu daàn cho ñeán khi buoåi ñoïc kinh chæ coøn moät kinh toân vinh thaùnh theå vaø moät kinh Naêm Thaùnh 2000. Thaày noùi: "Cha xöù raát ngaïc nhieân khi thaáy chuùng toâi noùi chuyeän ñuøa vui vôùi treû em vaø caùc ca vieân, vaø cuõng taém soâng nhö moïi ngöôøi daân laøng khaùc." Khi giaûi thích taïi sao thaày ñaõ cuøng vôùi nhoùm tu só laïi ñeán vôùi giaùo phaän Thaùi Bình, thaày Cöông noùi: "Vaøo dòp heø, toâi thöôøng daønh moät thôøi gian soáng vôùi ngöôøi ngheøo ñeå hoïc hoûi nôi hoï vaø qua ñoù giuùp cho ñôøi soáng ñöùc tin cuûa toâi ñöôïc theâm phong phuù." Thaày hieän laø sinh vieân thaàn hoïc vaø cho bieát theâm thaày muoán phuïc vuï caùc giaùo xöù nhoû vaø ngheøo. Thaày noùi: "Sau moät thaùng ñi thöïc teá nhö theá naøy, toâi môùi hieåu ñöôïc kinh nghieäm cuûa Chuùa Gieâsu vaø Thaùnh Phaoloâ. Ñoái vôùi toâi, truyeàn giaùo khoâng chæ laø laøm cho caøng nhieàu ngöôøi trôû laïi ñaïo caøng toát, nhöng coøn laøm cho hoï nhaän bieát moät Thieân Chuùa yeâu thöông vaø moät Ñöùc Gieâsu Kitoâ ñöôïc maëc khaûi trong Kinh Thaùnh."


Back to Radio Veritas Asia Home Page