Phuï nöõ Coâng Giaùo Vieät Nam
tham döï khoùa hoïc veà thoâng ñieäp
"Tin möøng Söï soáng"

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Phuï nöõ Coâng Giaùo Vieät Nam tham döï khoùa hoïc veà thoâng ñieäp "Tin möøng Söï soáng".

Tin Thaønh phoá Saøi Goøn, Vieät Nam (UCAN 16/09/99)-- Nhöõng phuï nöõ Coâng Giaùo tham döï khoùa hoïc veà thoâng ñieäp "Tin möøng Söï soáng" (Evangelium Vitae) cuûa Ñöùc Giaùo Hoaøng Gioan Phaoloâ II ñaõ ñöôïc thuùc giuïc baûo veä söï soáng con ngöôøi theo nhö giaùo huaán cuûa Giaùo Hoäi.

Linh muïc Gioan Baotixita Voõ Vaên AÙnh ñaõ phaùt bieåu vôùi khoaûng 500 baø meï Coâng Giaùo taïi khoùa hoïc töø ngaøy 19-21 thaùng 8/1999 ñöôïc toå chöùc taïi giaùo xöù Taân Ñònh: "Ñaây laø cô hoäi cho caùc baø meï Coâng Giaùo hieåu roõ hôn caùc luaät cuûa Giaùo Hoäi lieân quan ñeán cuoäc soáng vôï choàng cuûa hoï." Cha AÙnh, ñaïi dieän giaùm muïc ñaëc traùch giaùo daân ôû toång giaùo phaän thaønh phoá Saøi Goøn, noùi theâm: "Caàn coù nhöõng caâu traû lôøi thoûa ñaùng cho caùc vaán ñeà nhö ngöøa thai vaø phaù thai." Khoùa hoïc khai maïc nhaân leã Thaùnh Nöõ Monica, boån maïng caùc baø meï Coâng Giaùo.

Veà vaán ñeà trieät saûn, cha Pheâroâ Nguyeãn Vaên Hieàn, phuï traùch muïc vuï giôùi treû cuûa toång giaùo phaän, ñaõ giaûi thích raèng laäp tröôøng cuûa Giaùo Hoäi laø baûo veä vaø ñeà cao phaåm giaù phuï nöõ, vaø khoâng ñeå cho phuï nöõ bò töôùc ñi khaû naêng sinh ñeû maø Thieân Chuùa ñaõ ban cho hoï.

Moät hoïc vieân thuoäc giaùo xöù Phuù Nhuaän noùi: "Chæ sau khi döï khoùa hoïc naøy, toâi môùi hieåu raèng khoâng nhöõng phaù thai maø caû vieäc aùp duïng caùc bieän phaùp nhaân taïo cuõng ñi ngöôïc laïi vôùi giaùo huaán cuûa Giaùo Hoäi."

Baø Magarita Nguyeãn Thò Kim Nguyeät, hoäi tröôûng caùc Baø Meï Coâng Giaùo, noùi: "Toâi ñaùnh giaù cao vieäc nhieàu vò muïc töû ngaøy caøng nhaän thöùc veà vaán ñeà vaø quyeát taâm vì söï thaêng tieán cuûa phuï nöõ." Baø noùi theâm: "Khoùa hoïc hoâm nay chöùng toû raèng Giaùo Hoäi ñòa phöông ñaõ thoâng caûm vôùi caùc khoù khaên thöïc söï maø phuï nöõ giaùo daân gaëp phaûi."

Moät baùo caùo cuûa UÛy Ban Daân Soá vaø Keá Hoaïch Hoùa Gia Ñình cho thaáy töø naêm 1990 ñeán 1996 taïi Vieät Nam trung bình coù 1,2 trieäu vuï phaù thai moãi naêm, vôùi khoaûng 300,000 vuï lieân quan ñeán caùc treû gaùi vò thaønh nieân. Baùo "Tuoåi Treû thaønh phoá Saøi Goøn", trong soá ra ngaøy 28-08-99, cho bieát chæ rieâng taïi thaønh phoá Saøi Goøn trong naêm 1998 ñaõ coù 132,222 vuï phaù thai. Thoáng keâ ban ñaàu cuûa cuoäc ñieàu tra daân soá naêm 1999 cho thaáy daân soá hieän nay cuûa Vieät Nam laø 76,3 trieäu ngöôøi, so vôùi 65 trieäu ngöôøi naêm 1989.


Back to Radio Veritas Asia Home Page