Giaùo phaän Nha Trang
môû caùc khoùa boài döôõng
daønh cho thaønh vieân hoäi ñoàng giaùo xöù
giaùo lyù vieân vaø ca tröôûng

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giaùo phaän Nha Trang ñaõ môû caùc khoùa boài döôõng daønh cho caùc thaønh vieân hoäi ñoàng giaùo xöù, giaùo lyù vieân vaø ca tröôûng.

Tin NHA TRANG, Vieät Nam (UCAN 15/09/99) -- Giaùo phaän Nha Trang ôû mieàn trung Vieät Nam ñaõ môû caùc khoùa boài döôõng daønh cho caùc thaønh vieân hoäi ñoàng giaùo xöù, giaùo lyù vieân vaø ca tröôûng trong khuoâng khoå chöông trình huaán luyeän haøng naêm cho caùc thöøa taùc vieân giaùo daân. Caùc chöông trình huaán luyeän naøy ñaõ khôûi söï laàn ñaàu tieân vaøo naêm 1996 vaø trong naêm nay ñöôïc toå chöùc suoát caû thaùng 7/1999, vì öu tieân muïc vuï cuûa Giaùo Hoäi laø naâng cao khaû naêng vaø caäp nhaät hoùa kieán thöùc cuõng nhö kyõ naêng cho thöøa taùc vieân giaùo daân.

OÂng Ñaminh Hoà Maïnh noùi vôùi haõng tin Coâng Giaùo AÙ Chaâu raèng caùc khoùa huaán luyeän daønh cho thaønh vieân hoäi ñoàng giaùo xöù cuõng laø dòp tónh taâm vaø cô hoäi cho caùc thaønh vieân cuûa nhieàu hoäi ñoàng giaùo xöù hieåu bieát nhau hôn vaø hoïc hoûi laãn nhau. Ngöôøi giaùo daân 46 tuoåi naøy thuoäc giaùo xöù Phuø Sa giaûi thích: "Chuùng toâi ñöôïc daïy phaûi coù moät thaùi ñoä côûi môû hôn vôùi Nhaø Nöôùc, yù thöùc hôn veà vieäc baûo veä moâi tröôøng vaø moät loái soáng coù traùch nhieäm hôn tröôùc nhieàu vaán ñeà xaõ hoäi hieän nay coù aûnh höôûng ñeán treû em vaø vaø giôùi treû cuûa chuùng toâi." Ngöôøi noâng daân naøy cho bieát nhieàu tham döï vieân cuõng ngheøo nhö oâng vaø phaûi vöôït qua nhieàu khoù khaên kinh teá ñeå coù theå tham döï khoùa boài döôõng, maëc duø taát caû caùc khoùa boài döôõng ñöôïc toå chöùc taïi Ñaïi Chuûng Vieän Sao Bieån Nha Trang ñeàu mieãn phí. OÂng noùi tieáp: "Toâi phaûi chaáp nhaän maát khoaûn thu nhaäp trong thôøi gian döï khoùa boài döôõng naøy." OÂng laø thaønh vieân trong hoäi ñoàng giaùo xöù vaø noùi theâm raèng duø sao oâng cuõng thích khoùa huaán luyeän naøy.

Hai khoùa töông töï, moãi khoùa keùo daøi boán ngaøy, daønh cho khoaûng 360 ngöôøi, boài döôõng veà caùc chuû ñeà nhö laäp keá hoaïch muïc vuï giaùo xöù, xaây döïng coäng ñoàng giaùo xöù, nhöõng nhaân toá xaõ hoäi beân ngoaøi aûnh höôûng ñeán giaùo xöù, vaø moät soá khía caïnh veà ñôøi soáng thieâng lieâng cuûa ngöôøi giaùo daân.

Ñöùc cha phoù Pheâroâ Nguyeãn Vaên Nho, giaùo phaän Nha Trang, ñaõ noùi vôùi haûng Tin Coâng Giaùo AÙ Chaâu trong leã beá maïc raèng caùc khoùa hoïc nhaèm giuùp "caùc thaønh vieân hoäi ñoàng giaùo xöù coù theå coäng taùc chaët cheõ hôn vôùi caùc cha xöù." Ngaøi noùi: "Ngoaøi ra, giaùo lyù vieân coù theå cuøng nhau xaây döïng moät chöông trình giaùo lyù chaët cheõ hôn cho toaøn giaùo phaän, vaø caùc ca ñoaøn giaùo xöù coù theå giuùp cho caùc thaùnh leã coù yù nghóa hôn ñoái vôùi ngöôøi ñeán döï leã."

Cha Pheâroâ Leâ Vaên Ninh, tröôûng ban giaùo lyù cuûa giaùo phaän, cho bieát 247 giaùo lyù vieân ñaõ hoïc caùch thöùc toå chöùc caùc lôùp giaùo lyù, xaây döïng chöông trình vaø laäp keá hoaïch cho töông lai trong khoùa boài döôõng boán ngaøy veà giaùo lyù. Hoï coøn ñöôïc xem qua caùc moâ hình dieãn kòch theo caùc caâu chuyeän trong Kinh Thaùnh, toå chöùc thi ñoá, vaø caùch môû ñaàu cuõng nhö keát thuùc caùc buoåi hoïc trong moät chöông trình giaùo lyù.

Chò Maria Ngoâ Thò Hoàng Xuaân, giaùo xöù Baéc Thaønh, moät trong khoaûng 1,800 giaùo lyù vieân cuûa giaùo phaän ñaõ noùi: "Tröôùc ñaây, toâi chæ truyeàn ñaït moät môù kieán thöùc khoâng coù heä thoáng cho caùc em thieáu nhi, nay toâi môùi bieát toâi phaûi taäp trung vaøo nhöõng noäi dung giaùo lyù chính yeáu." Tuy nhieân, ngöôøi nöõ giaùo vieân trung hoïc cô sôû 45 tuoåi vaø laø giaùo lyù vieân töø naêm 1978 cho raèng caùc moâ hình ñöôïc trình baøy taïi khoùa boài döôõng thì "phuø hôïp hôn vôùi caùc giaùo xöù lôùn voán coù ñieàu kieän veà maët toå chöùc hôn."

Cha Ñaminh Nguyeãn Coâng Ñaéc noùi vôùi haõng tin Coâng Giaùo AÙ Chaâu raèng khoaûng 140 ca tröôûng ñaõ coù cô hoäi naâng cao kyõ naêng vaø kieán thöùc veà caùc kyõ thuaät ñieàu khieån ca ñoaøn trong khoùa boài döôõng ñaàu tieân keùo daøi naêm ngaøy. Cha phoù 40 tuoåi cuûa giaùo xöù chính toøa ñaõ giaûi thích raèng haàu heát caùc ca tröôûng trong giaùo phaän laø ñaõ töï hoïc trong quaù khöù. Vò tröôûng ban thaùnh nhaïc cuûa giaùo phaän noùi: "Möùc ñoä cheânh leäch veà kinh nghieäm cuûa caùc ca tröôûng tieác thay ñaõ khieán cho taát caû caùc hoïc vieân khoâng höôûng heát ñöôïc lôïi ích cuûa khoùa boài döôõng."

Chò Matta Nguyeãn Thò Kim Ngaân, ca tröôûng ca ñoaøn thieáu nhi, noùi raèng khoùa hoïc ñaõ taäp trung vaøo vieäc ñieåm laïi caùc qui ñònh veà phuïng vuï cuûa Giaùo Hoäi vaø choïn ra nhöõng baøi haùt phuø hôïp vôùi yù nghóa cuûa töøng thaùnh leã hay caùc buoåi cöû haønh phuïng vuï.

Ngoaøi hai chuyeân vieân thaùnh nhaïc töø thaønh phoá Saøi Goøn vaø moät soá hoïc vieân trình dieãn caùc moâ hình maãu cuûa caùc lôùp giaùo lyù, coøn laïi taát caû caùc giaûng vieân cuûa caùc khoùa boài döôõng ñeàu laø caùc linh muïc trong giaùo phaän.

Giaùo phaän Nha Trang ôû mieàn trung Vieät Nam, caùch Haø Noäi khoaûng 1,000 km veà phía nam, coù khoaûng 150,000 tín höõu, 70 giaùo xöù vaø giaùo hoï, vaø 120 linh muïc, trong ñoù moät nöûa ñaõ ñöôïc thuï phong trong khoaûng töø 1975 ñeán 1999. Nha Trang laø giaùo phaän duy nhaát ñöôïc Nhaø Nöôùc cho pheùp toå chöùc caùc chöông trình boài döôõng daønh cho giaùo daân, vaø theo caùc nguoàn tin Giaùo Hoäi ñòa phöông, quan heä giöõa Giaùo hoäi ñòa phöông vaø Nhaø Nöôùc laø töông ñoái toát ñeïp.


Back to Radio Veritas Asia Home Page