Vieän Nghieân Cöùu Toân Giaùo
cuûa nhaø nöôùc Vieät Nam
ñaõ phaùt haønh soá ñaàu tieân
cuûa taïp chí veà toân giaùo

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vieän Nghieân Cöùu Toân Giaùo cuûa nhaø nöôùc Vieät Nam ñaõ phaùt haønh soá ñaàu tieân cuûa taïp chí veà toân giaùo.

Tin HAØ NOÄI, Vieät Nam (UCAN 17/09/99) -- Môùi ñaây Vieän Nghieân Cöùu Toân Giaùo cuûa nhaø nöôùc Vieät Nam ñaõ phaùt haønh soá ñaàu tieân cuûa taïp chí veà toân giaùo, ra ba thaùng moät kyø; ñaây laø taïp chí ñaàu tieân thuoäc loaïi naøy taïi Vieät Nam. Taïp chí nghieân cöùu coù teân "Taïp Chí Nghieân Cöùu Toân Giaùo" ñaõ ñöôïc phaùt haønh theå theo moät chæ thò ngaøy 2-07-1998 veà coâng taùc toân giaùo cuûa boä chính trò cuûa Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam. Theo chæ thò naøy, taïp chí nghieân cöùu toân giaùo nhaèm "phuïc vuï cho coâng taùc nghieân cöùu, coâng taùc quaûn lyù toân giaùo vaø boài döôõng nghieäp vuï veà coâng taùc toân giaùo." Chæ thò môùi cuûa boä chính trò veà coâng taùc toân giaùo vaø nghò ñònh môùi cuûa chính phuû veà hoaït ñoäng toân giaùo ñaõ ñöôïc in laïi trong soá ñaàu tieân cuûa taïp chí.

Trong phaàn giôùi thieäu taïp chí, ban bieân taäp cho bieát taïp chí môùi nhaèm "thuùc ñaåy coâng taùc nghieân cöùu vaø môû roäng ra toaøn ngaønh caû giôùi khoa hoïc ôû trung öông cuõng nhö ñòa phöông, ôû trong nöôùc cuõng nhö ngoaøi nöôùc." Ban bieân taäp cho bieát theâm taïp chí seõ "giôùi thieäu nhöõng keát quaû nghieân cöùu cuûa ngaønh khoa hoïc veà toân giaùo vaø caùc ngaønh coù lieân quan, vaán ñeà toân giaùo vaø nhöõng hình thöùc toân giaùo cuï theå töø thuôû nguyeân sô cuûa xaõ hoäi loaøi ngöôøi cuõng nhö trong xaõ hoäi coù giai caáp." Taïp chí döï kieán neâu leân "nhöõng vaán ñeà lyù luaän xung quanh khaùi nieäm toân giaùo, tình hình caùc toân giaùo cuï theå, chuù troïng caùc toân giaùo nôi caùc daân toäc ña soá vaø thieåu soá ôû Vieät Nam, vaø vai troø cuûa toân giaùo trong ñôøi soáng coäng ñoàng." Taïp chí hy voïng "cung caáp nhöõng caên cöù khoa hoïc cho vieäc xaây döïng caùc chính saùch toân giaùo cuõng nhö ñeà xuaát nhöõng kieán nghò boå sung caùc chính saùch cuûa ñaûng vaø nhaø nöôùc phuø hôïp vôùi nhöõng chaëng ñöôøng tieán leân cuûa daân toäc."

Taïp chí cuõng seõ "giôùi thieäu nhöõng coâng trình coù giaù trò cuûa caùc taùc giaû nöôùc ngoaøi xung quanh vaán ñeà toân giaùo cuõng nhö nhöõng yù kieán cuûa caùc ñoàng nghieäp nöôùc ngoaøi veà toân giaùo Vieät Nam. Toân giaùo - vaán ñeà lyù luaän vaø thöïc tieãn; toân giaùo vôùi vaên hoùa daân toäc, vaø toân giaùo ôû nöôùc ngoaøi laø ba muïc lôùn cuûa taïp chí daøy 76 trang. Taïp chí cuõng coù phaàn tin töùc veà caùc hoaït ñoäng lieân quan ñeán toân giaùo. Ngoaøi muïc luïc baèng tieáng Vieät, coøn coù theâm muïc luïc baèng tieáng Phaùp vaø tieáng Anh vaø phaàn toùm löôïc baèng tieáng Anh caùc baøi nghieân cöùu chuû yeáu.

Chuû nhieäm cuûa taïp chí laø nhaø daân toäc hoïc Ñaëng Nghieâm Vaïn, cöïu giaùm ñoác Vieän Nghieân Cöùu Toân Giaùo, vaø phoù toång bieân taäp laø Nguyeãn Hoàng Döông, moät thaønh vieân cuõng cuûa vieän nghieân cöùu naøy. Ngoaøi caùc baøi nghieân cöùu khoâng ñònh kyø töø naêm 1994, vieän ñaõ cho xuaát baûn khoaûng saùu cuoán saùch trong ñoù coù taäp hôïp caùc trích daãn kinh ñieån cuûa chuû nghóa Maùc-Leânin, caùc baøi vieát cuûa Hoà Chí Minh veà toân giaùo, taäp hôp caùc baøi nghieân cöùu veà nhöõng hình thaùi toân giaùo sô khai vaø nhöõng vaán ñeà toân giaùo hieän nay theá giôùi. Vieän cuõng ñaõ xuaát baûn caùc coâng trình nghieân cöùu veà ñaïo Cao Ñaøi, moät tín ngöôõng ñòa phöông phaùt sinh ôû mieàn nam Vieät Nam, vaø toân giaùo tín ngöôõng daân gian Vieät Nam.

Caùc nguoàn tin Giaùo Hoäi cho bieát, trong nhöõng naêm gaàn ñaây, moät soá caù nhaân vaø taäp theå ñaõ coù nhöõng nghieân cöùu nhaèm hoã trôï quan ñieåm ñoåi môùi cuûa ñaûng coäng saûn Vieät Nam veà toân giaùo. Moät soá quan ñieåm neâu leân ñaõ ñöôïc giôùi toân giaùo nhìn nhaän. Moät chöông trình nghieân cöùu caáp nhaø nöôùc ñaõ coâng boá keát quaû nghieân cöùu trong moät cuoán saùch xuaát baûn naêm 1997 töïa ñeà "Ñoåi môùi chính saùch xaõ hoäi: luaän cöù vaø giaûi phaùp". Cuoán saùch vieát: "Toân giaùo vaãn coøn laø moät nhu caàu tinh thaàn cuûa moät boä phaän daân chuùng, ñaïo ñöùc toân giaùo noùi chung laø höôùng thieän cho duø coù nhieàu tröôøng hôïp noù bò haïn cheá bôûi muïc ñích vì theá giôùi beân kia." Saùch noùi theâm: "Toân giaùo thöôøng höôùng con ngöôøi hoaït ñoäng vì muïc tieâu töø thieän, baùc aùi, vò tha. Vôùi yù nghóa ñoù, toân giaùo coù tính tích cöïc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page