Chuùc Möøng
Ngaân Khaùnh Giaùm Muïc
Ñöùc Cha Phaoloâ Huyønh Ñoâng Caùc
vaø Ñöùc Cha Nicoâla Huyønh Vaên Nghi

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Back to Home