Chuùc Möøng
Quyù Taân Linh Muïc
cuûa Giaùo Phaän Qui Nhôn, Vieät Nam

Hình aûnh Thaùnh Leã Phong Chöùc 1
Hình aûnh Thaùnh Leã Phong Chöùc 2
Hình aûnh Thaùnh Leã Phong Chöùc 3
Hình aûnh Thaùnh Leã Phong Chöùc 4

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Ñöùc Giaùm Muïc Giaùo Phaän Qui Nhôn Phong Chöùc 6 Taân Linh Muïc vaøo ngaøy 12/05/1999.

Tin Qui Nhôn: Luùc 8 giôø ngaøy 12 thaùng 5 naêm 1999, taïi Nhaø thôø Chính Toøa Qui Nhôn, Ñöùc Giaùm Muïc Phaoloâ Huyønh Ñoâng Caùc ñaõ phong chöùc Linh Muïc cho 6 thaày thuoäc Giaùo Phaän Qui Nhôn:

Vaø 5 thaày trong khoùa ñaàu tieân ñöôïc hoïc taïi Ñaïi Chuûng Vieän Sao bieån:

Thaùnh leã ñoàng teá ñöôïc cöû haønh trang nghieâm vaø troïng theå vôùi söï hieän dieän cuûa

Ñaây laø cuoäc phong chöùc nhieàu Linh Muïc nhaát cuûa Giaùo Phaän Qui Nhôn tính töø naêm 1975 ñeán nay.

Giaùo phaän Qui Nhôn hieän nay coøn 3 phoù teá ñang chuaån bò ñeå ñöôïc Phong Chöùc Linh Muïc vaø 11 thaày saép toát nghieäp Ñaïi Chuûng Vieän cuõng nhö 14 thaày hoïc taïi Ñaïi Chuûng Vieän Sao Bieån Nha Trang.


Back to Home