ÑTC tieáp chung nhoùm thöù nhaát
caùc Giaùm Muïc Canada ñeán Roma
"vieáng Toøa Thaùnh"

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp chung nhoùm thöù nhaát caùc Giaùm Muïc Canada ñeán Roma "vieáng Toøa Thaùnh".

Castelgandolfo - 25.09.99 - Chuyeán vieáng thaêm cuûa nhoùm thöù nhaát caùc Giaùm Muïc beân Canada (goàm 16 vò), do Ñöùc Hoàng Y Aloysius Ambrosic, Toång Giaùm Muïc Toronto, höôùng daãn, keát thuùc saùng thöù baåy baèng thaùnh leã ñoàng teá vôùi ÑTC vaø baèng buoåi tieáp kieán rieâng. Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Canada goàm 140 vò; neân ñöôïc chia thaønh töøng nhoùm theo caùc mieàn khaùc nhau. Moãi mieàn ñöôïc ÑTC tieáp rieâng töøng vò, vaø sau ñoù tieáp chung caû nhoùm. Moãi moät nhoùm ÑTC noùi veà moät ñeà taøi rieâng. Vôùi nhoùm thöù nhaát naøy, ÑTC nhaán maïnh ñeán moái lieân quan giöõa linh muïc vaø giaùo daân: moái lieân quan boå tuùc cho nhau, trong muïc vuï cuõng nhö trong chöùng taù cuûa Giaùo Hoäi tröôùc xaõ hoäi.

Trong moâi töông quan "boå tuùc vaø hieäp thoâng naøy giöõa caùc linh muïc vaø giaùo daân, ÑTC nhaán maïnh raèng: trong khi trôû neân moät vôùi Chuùa Kitoâ ñoùng ñanh vaø soáng laïi nhôø ôn Chuùa Thaùnh Thaàn, taát caû caùc ngöôøi ñaõ laõnh nhaän Bí Tích Röûa Toäi trôû neân nhöõng ngöôøi coù khaû naêng thoâng phaàn vaøo söù vuï rao giaûng Tin Möøng cuûa Giaùo Hoäi vaø vaøo vieäc phuïc vuï ñoái vôùi gia ñình nhaân loaïi.

Veà rieâng linh muïc, ÑTC noùi: Neáu khoâng laø moät ngöôøi phuïc vuï thöïc söï, thì seõ bò ñöa ñeán moät caûnh soáng coâ ñôn roãng tueách vaø khoâng sinh ích gì : moät caûnh coâ ñôn khoâng phuø hôïp chuùt naøo vôùi moät chuû chaên ñích thöïc. Ngaøi coøn nhaéc laïi raèng: luaät ñoäc thaân linh muïc, kyû luaät cuûa caàu nguyeän, tính caùch ñôn sô cuûa ñôøi soáng vaø y phuïc giaùo só ... laø nhöõng daáu hieäu roõ raøng cuûa ôn goïi rieâng cuûa linh muïc ñeå phuïc vuï Tin Möøng.

ÑTC noùi theâm: Neáu, moät beân vai troø muïc vuï cuûa linh muïc trong baát cöù tröôøng hôïp naøo khoâng phaûi laø moät caùch boùp ngheït caùc saùng kieán cuûa ngöôøi giaùo daân, hoaëc giôùi haïn daân Chuùa vaøo moät thaùi ñoä thuï ñoäng hoaëc leä thuoäc, thì veà moät phía khaùc, phaûi traùnh vieäc giaûm bôùt söï phaân bieät giöõa chöùc Linh Muïc thöøa taùc vaø ôn goïi giaùo daân. Veà ñieåm naøy gôïi laïi giaùo huaán cuûa Coâng Ñoàng Vatican II, ÑTC nhaän xeùt raèng: moät quan nieäm khoâng roõ raøng veà söù vuï khaùc nhau cuûa linh muïc vaø cuûa ngöôøi giaùo daân, nhieàu luùc khoâng nhöõng ñöa ñeán moät côn khuûng hoaûng veà "caên cöôùc" vaø veà tín nhieäm nôi haøng giaùo só, nhöng coøn ñöa ñeán caû nhöõng hình thöùc hoaït ñoäng cuûa nguôøi giaùo daân hoaëc quaù giaùo só hoùa hoaëc quaù chính trò hoùa.

Veà giaùo daân, nam cuõng nhö nöõ, laõnh vöïc rieâng bieät cuûa ôn goïi cuûa hoï laø ñôøi soáng xaõ hoäi, vaên hoùa vaø xí nghieäp, bôûi vì hoï ñöôïc goïi thöïc hieän ôn goïi pheùp röûa toäi cuûa hoï vaø ñöôïc goïi coå voõ "ngheä thuaät" trôû neân tín höõu Kitoâ trong theá giôùi.

Sau cuøng, ÑTC nhaéc laïi cho caùc vò chuû chaên Canada raèng: Chính söù vuï rao giaûng Tin Möøng cuûa nguôøi giaùo daân trong theá giôùi taïo neân lôøi ñaùp laïi cuûa Giaùo Hoäi cho söï baát an cuûa vieäc laõnh ñaïm toân giaùo, thöôøng ñöôïc goïi laø "vieäc tuïc hoùa".


Back to Radio Veritas Asia Home Page