Caùc linh muïc Nam Haøn
tuyeät thöïc ñoøi baõi boû
luaät an ninh quoác gia

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Caùc linh muïc Nam Haøn tuyeät thöïc ñoøi baõi boû luaät an ninh quoác gia.

(UCAN KO3737.1046 21/09/99) - Nam Haøn (Seoul) - Hôn 30 linh muïc Nam Haøn ñang tuyeät thöïc ñoøi chính phuû nöôùc naøy baõi boû Luaät An Ninh Quoác Gia.

Caùc linh muïc naøy thuoäc Hieäp Hoäi Caùc Linh Muïc Coâng Giaùo ñaáu tranh cho Coâng Lyù. Cuoäc tuyeät thöïc cuûa caùc cha baét ñaàu vaøo ngaøy 7 thaùng 9/1999 taïi moät trung taâm Coâng Giaùo naèm trong khuoân vieân nhaø thôø chính toøa Myongdong ôû thuû ñoâ Seoul. 18 trong soá hôn 30 vò ñaõ caïo ñaàu ñeå baøy toû quyeát taâm seõ tieáp tuïc tuyeät thöïc cho ñeán khi naøo chính phuû Nam Haøn baõi boû Luaät An Quoác Gia. Caùc cha chæ uoáng nöôùc vaø aên muoái ñeå giöõ söùc. Trong moät thoâng caùo coâng boá tröôùc khi baét ñaàu tuyeät thöïc, caùc linh muïc ñaõ goïi luaät an ninh quoác gia laøm haï caáp phaåm giaù vaø quyeàn töï do cuûa ngöôøi daân Nam Haøn, vì theá neân huûy boû luaät naøy caøng sôùm caøng toát. Chieáu theo luaät naøy, chính phuû Nam Haøn coù quyeàn truy toá vaø phaït tuø nhöõng coâng daân naøo coù nhöõng hoaït ñoäng ca ngôïi hay coù lôïi cho phía Baéc Haøn. Chính phuû Nam Haøn töøng bò chæ trích laø ñaõ duøng luaät naøy ñeå ñaøn aùp nhöõng phe nhoùm ñoái laäp vaø baát ñoàng chính kieán.

Cha Paul Moon Kyu-Hyon, phaùt ngoân vieân cuûa Hieäp Hoäi noùi treân cho bieát, tuyeät thöïc döïa theo Kinh Thaùnh mang yù nghóa cuûa taâm hoàn thoáng hoái vaø daâng cuûa leã, vaø qua cuoäc tuyeät thöïc cuûa mình, caùc linh muïc Nam Haøn muoán baøy toû söï thoáng hoái cuûa mình vì ñaõ thaát baïi trong nhöõng noã löïc nhaém huûy boû Luaät An Ninh Quoác Gia. Cha Kyu-Hyon ñaõ noùi nhö sau: "Naêm 2000 tôùi ñaây cöû haønh Ñaïi Toaøn Xaù, phaûi laø moät naêm cuûa hieäp nhaát, hoøa giaûi vaø hoøa bình. Vaø chuùng toâi caïo ñaàu ñeå xaùc ñònh quyeát taâm cuûa chuùng toâi muoán trôû thaønh nhöõng ngöôøi ñi tieân phong trong traùch nhieäm xaây döïng tinh thaàn hoøa giaûi, hoøa bình vaø hieäp nhaát giöõa ngöôøi daân Nam vaø Baéc Haøn. Khoaûng hai tuaàn tröôùc ngaøy caùc linh muïc baét ñaàu tuyeät thöïc, 2,000 tín höõu Coâng Giaùo Nam Haøn, goàm caû linh muïc vaø tu só, ñaõ cho coâng boá moät tuyeân ngoân choáng laïi luaät an ninh quoác gia. Tuyeân ngoân keâu goïi chính phuû Nam Haøn baõi boû luaät naøy caøng sôùm caøng toát. Ngaøy 15 thaùng 8/1999 vöøa qua, kyû nieäm ngaøy Nam Haøn ñöôïc giaûi phoùng, toång thoáng Kim Dae Jung cho bieát oâng ñang döï tính tu chính luaät an ninh quoác gia, ñaëc bieät laø caùc ñieàu khoaûn coù nhöõng keû hôû coù theå daãn tôùi tình traïng vi phaïm nhaân quyeàn.


Back to Radio Veritas Asia Home Page