Ñöùc Hoàng Y Joseph Tomko
chuû toïa leã nghi möøng 200 naêm
sinh nhaät cuûa Coâ Pauline Jaricot
saùng laäp Hoäi Truyeàn Baù Ñöùc Tin

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ñöùc Hoàng Y Joseph Tomko chuû toïa leã nghi möøng 200 naêm sinh nhaät cuûa Coâ Pauline Jaricot, saùng laäp Hoäi Truyeàn Baù Ñöùc Tin.

Paris - 20.09.99 - Chuùa Nhaäïït 19.09.99 Ñöùc Hoàng Y Joseph Tomko, Toång Tröôûng Boä Truyeàn Giaùo, ñeán Phaùp, ñeå chuû toïa caùc leã nghi möøng kyû nieäm 200 naêm sinh nhaät cuûa Coâ Pauline Jaricot, saùng laäp Hoäi Truyeàn Baù Ñöùc Tin. Coâ laø ngöôøi giaùo daân thuoäc Giaùo Phaän Lyon. Nhôø coâ Hoäi Truyeàn Baù Ñöùc Tin ñöôïc thaønh laäp. Ñöùc Hoàng Y Toång Tröôûng ñaõ ñöôïc Ñöùc Hoàng Y Jean Marie Lustiger, Toång Giaùm Muïc Paris ñoùn tieáp. Trong moät buoåi dieãn thuyeát Ñöùc Hoàng Y Tomko trình baøy tính caùch hôïp thôøi cuûa Hoäi Truyeàn Giaùo cuûa Coâ Pauline Jaricot.

Saùng thöù Hai 20.09.99, Ñöùc Hoàng Y Toång Tröôûng chuû söï thaùnh leã ñoàng teá taïi Ñeàn Thôø Fourvieøre vôùi Ñöùc Cha Louis Marie Billeù, Toång Giaùm Muïc Lyon. Pauline Jaricot, sinh taïi Lyon naêm 1799 trong moät gia ñình quí phaùi. Luùc 17 tuoåi coâ coù yù ñònh hieán thaân cho Chuùa Kitoâ. Trong luùc ngöôøi anh cuûa coâ laø Philcas saép vaøo chuûng vieän cuûa Caùc Cha Thöøa sai Paris, Pauline Jaricot vaän ñoäng thu tieàn cho caùc xöù truyeàn giaùo. Luùc 19 tuoåi, muoán lieân luïy caùc tín höõu vaøo coâng vieäc truyeàn giaùo, Pauline Jaricot tung ra chieán dòch truyeàn giaùo roäng lôùn hôn ñöôïc goïi laø "Ñoàng tieàn trong tuaàn leã". Treân thöïc teá, nhoùm 10 ngöôøi (ban ñaàu) moãi tuaàn leã phaûi daønh ra moät ñoàng tieàn cho caùc xöù truyeàn giaùo saùng kieán naøy ñöôïc caùc tín höõu Lyon chaáp nhaän naêm 1822 vaø laäp thaønh "Hoäi Truyeàn Baù ñöùc tin". Naêm 1826, Coâ Jaricot laäp Hoäi "Kinh Maân Coâi soáng ñoäng"; chæ trong ít naêm Hoäi ñaõ coù töøng trieäu hoäi vieân. Saùng kieán veà Ñöùc Maria, sau 5 naêm, trôû thaønh "Coäng ñoàng con caùi Ñöùc Maria". Öôùc muoán ñöôïc goùp phaàn giaûi quyeát côn khuûng hoaûng naêm 1845 lieân luïy anh em thôï thuyeàn nhaø maùy deät, Pauline Jaricot laäp moät xöôûng theo kieåu hôïp taùc xaõ, ñöôïc goïi laø "Coâng vieäc cuûa caùc coâng vieäc - Hoäi cuûa caùc hoäi". Phí toån xaây caát vaø quaûn trò quaù lôùn, ñeán ñoä xöôûng sau ñoù phaûi ñoùng cöûa. Pauline Jaricot phaûi gaùnh chòu soáng caûnh ngheøo khoå cho ñeán cheát. Ngaøy nay, 115 Ban Giaùm Ñoác caùc Hoäi Giaùo Hoaøng Truyeàn Giaùo nhìn vaøo Coâ Pauline Jaricot vaø söï haêng say truyeàn giaùo cuûa coâ nhö taám göông saùng trong vieäc truyeàn baù Tin Möøng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page