Moät buoåi caàu nguyeän cuûa ngöôøi Kitoâ
bò taán coâng beân AÁn Ñoä

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Moät buoåi caàu nguyeän cuûa ngöôøi Kitoâ bò taán coâng beân AÁn Ñoä.

(AFP 14/11/99) - AÁn Ñoä (New Delhi) - Chuùa nhaät 14/11/1999, caûnh saùt taïi thuû ñoâ New Delhi beân AÁn Ñoä cho bieát, moät nhoùm ngöôøi laï maët ñaõ taán coâng moät buoåi caàu nguyeän cuûa ngöôøi kitoâ. Hoï ñaõ xeù kinh thaùnh cuûa caùc tín höõu. Ñaây laø laàn ñaàu tieân moät vuï taán coâng ngöôøi Kitoâ xaûy ra ngay taïi thuû ñoâ New Delhi.

Vuï taán coâng dieãn ra vaøo toái thöù Baûy vaø coù 12 tín höõu Kitoâ bò thöông. Ñaây cuõng laø cuõng baïo ñoäng ñaàu tieân choáng ngöôøi Kitoâ keå töø sau chuyeán vieáng thaêm môùi ñaây cuûa ÑTC taïi AÁn Ñoä. Caûnh saùt cho bieát, khoaûng 40 ngöôøi AÁn Giaùo, trong soá naøy coù caû phuï nöõ ñaõ hoâ nhöõng khaåu hieäu baøi Kitoâ giaùo vaø neùm ñaù vaøo caùc tín höõu Kitoâ ñang tham döï moät buoåi caàu nguyeän taïi moät caên hoä tö gia naèm veà phía Taây thuû ñoâ New Delhi. Caûnh saùt New Delhi cho bieát coù moät soá ngöôøi bò thöông, nhöng phuû nhaän tin noùi laø nhöõng keû taán coâng ñaõ ñoát kinh thaùnh vaø thaùnh giaù cuûa ngöôøi Kitoâ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page