Ngöôøi Kitoâ AÁn Ñoä
ñoàng yù vieäc chính phuû nöôùc naøy
töø choái moät chuyeán vieáng thaêm
cuûa ñaëc söù Myõ veà toân giaùo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ngöôøi Kitoâ AÁn Ñoä ñoàng yù vieäc chính phuû nöôùc naøy töø choái moät chuyeán vieáng thaêm cuûa ñaëc söù Myõ veà toân giaùo.

(AFP 13/09/99) - AÁn Ñoä (New Delhi) - Thöù Hai 13/09/99, laõnh tuï caùc coäng ñoaøn Kitoâ ôû AÁn Ñoä ñaõ baøy toû söï ñoàng yù tröôùc vieäc chính phuû nöôùc naøy töø choái ñeå cho moät ñaëc söù cuûa Hoa Kyø veà quyeàn töï do toân giaùo ñeán vieáng thaêm AÁn Ñoä, tuy nhieân caùc laõnh tuï Kitoâ cuõng chæ trích chính phuû laø ñaõ thaát baïi trong traùch nhieäm baûo veä caùc coäng ñoaøn toân giaùo thieåu soá.

Trong baûn baùo caùo thöôøng nieân veà naïn vi phaïm quyeàn töï do toân giaùo treân theá giôùi, vöøa ñöôïc coâng boá hoài tuaàn tröôùc, boä ngoaïi giao Hoa Kyø ñaõ chæ trích chính phuû AÁn Giaùo ñöông caàm quyeàn ôû AÁn Ñoä vaø caùc toå chöùc AÁn Giaùo ñoàng minh, veà söï kyø thò nhaém vaøo caùc tín höõu khoâng theo ñaïo AÁn. Baûn baùo caùo cho raèng caùc giaù trò theá tuïc truyeàn thoáng cuûa AÁn Ñoä ñang bò ñe doïa bôûi chính saùch kyø thò naøy cuûa caùc nhoùm AÁn Giaùo. Baùo chí ñaõ trích thuaät lôøi cuûa oâng Robert Seiple, ñaëc söù löu ñoäng cuûa Hoa Kyø veà quyeàn töï do giaùo treân theá giôùi, noùi raèng oâng quan taâm veà tình hình töï do toân giaùo ôû AÁn Ñoä, vaø oâng muoán vieáng thaêm New Delhi ñeå thaûo luaän vôùi chính phuû AÁn Ñoä veà vaán ñeà naøy. Boä ngoaïi giao AÁn Ñoä ñaõ ñaùp öùng baèng caùch baùc boû ñieàu maø AÁn Ñoä cho laø moät söï can döï vaøo chuyeän noäi boä cuûa AÁn Ñoä, vaø noùi roõ laø chính phuû AÁn Ñoä seõ khoâng môøi ñaïi söù Robert Seiple ñeán nöôùc naøy.

Pheâ bình veà söï kieän treân ñaây, Linh Muïc Dominic Emmanuel, thuoäc Dieãn Ñaøn Kitoâ Hieäp Nhaát cho Nhaân Quyeàn cuûa AÁn Ñoä ñaõ phaùt bieåu nhö sau: "Chuùng toâi haøi loøng khi Hoa Kyø hay baát cöù chính phuû naøo löu yù tôùi vaán ñeà toân giaùo taïi AÁn Ñoä, tuy nhieân giaùo hoäi AÁn Ñoä nghó raèng moät chuyeán vieáng thaêm theo yù höôùng treân laø khoâng ñuùng. Ñöùc Cha Caram Masih, thuoäc giaùo hoäi mieàn Baéc AÁn, thì noùi thaúng nhö sau: "Toâi ñoàng yù vôùi quan ñieåm laø khoâng neân coù moät aùp löïc ngoaïi bang naøo leân AÁn Ñoä, lieân quan tôùi caùc vaán ñeà toân giaùo". Trong khi ñoù, oâng John Dayal, phaùt ngoân vieân cuûa toå chöùc Lieân Hieäp Taát Caû Ngöôøi Coâng Giaùo AÁn Ñoä, baøy toû söï ñoàng tình vôùi nhöõng lôøi nhö sau: "Laø nhöõng coâng daân AÁn Ñoä, laäp tröôøng cuûa chuùng toâi laø caùc quoác gia chuû quyeàn khoâng neân can thieäp vaøo chuyeän cuûa nhöõng quoác gia chuû quyeàn khaùc. Tuy chuùng toâi thoâng baùo tin töùc cho giaùo hoäi vaø caùc toå chöùc nhaân quyeàn nöôùc ngoaøi, nhöng chuùng toâi khoâng yeâu caàu haønh ñoäng naøo khaùc hôn laø aùp löïc luaân lyù töø coäng ñoàng quoác teá".

Tuy baøy toû söï ñoàng tình vôùi laäp tröôøng cuûa chính phuû, nhöng caùc nhaø laõnh ñaïo Kitoâ cuõng laäp luaän raèng, söï thaát baïi cuûa chính phuû trong vieäc baûo veä caùc coäng ñoaøn toân giaùo thieåu soá chính laø nguyeân nhaân taïo neân söï can thieäp töø beân ngoaøi. Veà ñieåm naøy, Linh Muïc Emmanuel ghi nhaän nhö sau: "Ñieàu chaéc chaén laø chính phuû AÁn Ñoä caàn phaûi noã löïc theâm nöõa trong coâng taùc baûo veä caùc tín höõu thieåu soá. Caùc coäng ñoàng thieåu soá ôû AÁn Ñoä ñang bò kyø thò, vaø caùi cheát môùi ñaây cuûa moät linh muïc Coâng Giaùo taïi bang Orissa cho thaáy, baïo ñoäng choáng ngöôøi thieåu soá vaãn tieáp dieãn".


Back to Radio Veritas Asia Home Page